Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden in de gemeente Dongeradeel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van bruggelden in de gemeente Dongeradeel 2018
CiteertitelVerordening bruggelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201731-12-2018nieuwe regeling

21-12-2017

gemeenteblad, 29 december 2017

2017/63k

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRUGGELDEN IN DE GEMEENTE DONGERADEEL 2018

De raad der gemeente Dongeradeel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, no. 2017/63k;

gelet op de artikelen 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRUGGELDEN IN DE GEMEENTE DONGERADEEL 2018

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "bruggeld" wordt een recht geheven voor het door de gemeente openen en geopend houden van een brug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig ingevolge deze verordening is de kapitein, de schipper, de reder of de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 3 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  brug: de Altenabrêge gelegen over de Dokkumer Ee;

 • b.

  vaartuigen: alle soorten van drijvende lichamen, welke wegens hun drijfvermogen worden gebezigd dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen en goederen.

 • c.

  abonnement: jaarabonnement, verstrekt voor het openen en het geopend houden van de Altenabrêge aan eigenaren van pleziervaartuigen, die gedurende het zomerseizoen of winterseizoen een vaste ligplaats innemen aan een ligoever, dan wel een ligplaats innemen aan bij de gemeente in beheer of onderhoud zijnde kaden en oevers, alsmede aan de veerdam te Oostmahorn.

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt voor het openen en het geopend houden van: de Altenabrêge:

 • a.

  per vaartuig € 5,00;

 • b.

  per abonnement € 56,95.

Artikel 5 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven van:

 • 1.

  hospitaalschepen, waarop van toepassing is het bepaalde in artikel 1 van de internationale overeenkomst van 1904 betreffende aan hospitaalschepen te verlenen vrijstelling van rechten en heffingen;

 • 2.

  een roeivaartuig, behorende tot de uitrusting van een vaartuig, waarvoor een brug tegelijkertijd geopend of open gehouden is;

 • 3.

  vaartuigen, rechtstreeks in gebruik voor de rijks-, provinciale of gemeentedienst;

 • 4.

  een baggermachine en een vaartuig dat daarbij gebezigd wordt voor het vervoer van baggerspecie;

 • 5.

  vaartuigen, voor het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het bruggeld per vaartuig wordt geheven bij wijze van kennisgeving van op of nabij de brug duidelijk zichtbaar geplaatste publicatieborden;

 • 2.

  Het bruggeld per abonnement wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld;

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de modellen van de in het tweede lid bedoelde bescheiden vast;

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het bruggeld per vaartuig moet bij de doorvaart worden betaald;

 • 2.

  Het bruggeld per abonnement moet worden betaald op het moment van uitreiking van de gedagtekende kennisgeving, nota of ander schriftuur;

 • 3.

  Het liggeld moet worden betaald ingeval de kennisgeving, nota of ander schriftuur, als bedoeld in artikel 6, lid 2 wordt toegezonden, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schriftuur.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8

In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt bij contant betaling van de bruggelden geen kwitantie afgegeven.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de bruggelden.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van bruggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden in de gemeente Dongeradeel 2017 van 3 november 2016 wordt ingetrokken, met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van bruggelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening bruggelden 2018".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 21 december 2017

griffier voorzitter

J.van Muijen M.C.M. Waanders