Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordenig tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordenig tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordenig tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 108 en art 147
 2. Participatiewet, art 8
 3. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art 35
 4. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

30-11-2017

gemeenteblad, 18-1-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel

De raad van de gemeente Dongeradeel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;

Gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, aanhef en onderdeel d van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, aanhef en onderdeel d van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel

 

Artikel 1. Begrippen
 • a.

  Grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar;

 • b.

  Korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar;

 • c.

  Mantelzorg: mantelzorg als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

Artikel 2. Inhoud van een tegenprestatie

Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

a) naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt,

b) niet zijn bedoeld als re-integratie-instrument,

c) worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, en

d) die niet leiden tot verdringing.

 

Artikel 3. Het opdragen van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan een belanghebbende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een tegenprestatie opdragen.

 • 2.

  Het college kan een belanghebbende met een korte afstand tot de arbeidsmarkt uitsluitend een tegenprestatie opdragen indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.

 • 3.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college in ieder geval rekening met de volgende factoren:

a) de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende worden in overweging genomen;

b) de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht;

c) de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen;

d) met lopende activiteiten of vrijwilligerswerk kan rekening worden gehouden.

 

Artikel 4. Mantelzorg

Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

Artikel 5. De duur en omvang van de tegenprestatie

 • 1.

  De tegenprestatie kan worden opgedragen voor de maximale duur van twaalf maanden.

 • 2.

  De tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal zestien uren per week.

 • 3.

  Het college kan besluiten om af te wijken van de in het eerste en tweede lid gestelde (maximale duur en uren). Het college zal hierbij rekening houden met de factoren als bedoeld in artikel 3, derde lid van deze verordening.

 • 4.

  De tegenprestatie kan na oplegging van de maximale duur bedoeld in het eerste lid binnen een periode van zes maanden niet weer worden opgedragen.

 

Artikel 6. Beleidsregels

Het college kan aanvullend beleidsregels opstellen.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Dongeradeel.

 

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Dongeradeel.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017

De voorzitter,

De griffier,