Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dongeradeel
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 108 en art 147
 2. Participatiewet, art 8 en art 26b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

30-11-2017

gemeenteblad, 18-1-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dongeradeel

De raad van de gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid en artikel 36b van de Participatiewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Dongeradeel

 

Artikel 1. Begripsbepalingen
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

  • b.

   Individuele studietoeslag: toeslag bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet;

  • c.

   Peildatum: de dag waarop het recht op individuele studietoeslag ontstaat, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om individuele studietoeslag aan te vragen;

  • d.

   Wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader omschreven worden hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de wet, wordt ingediend middels een daartoe vastgesteld formulier.

 

Artikel 3. Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon

Wanneer het college niet kan vaststellen of de aanvrager voldoet aan de voorwaarde dat hij wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft maar niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen, kan het college advies vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een adviesaanvraag blijft achterwege wanneer over de mogelijkheid tot arbeidsparticipatie en het verdienvermogen geen twijfel bestaat.

 

Artikel 4. Periodieke verlening

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

 

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 250,--.

 • 2.

  Voor toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt ieder kalenderjaar geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de bedragen naar boven op hele euro’s worden afgerond.

 

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt in één keer uitbetaald.

 

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen van deze verordening afwijken indien en voor zover toepassing daarvan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande Verordening individuele studietoeslag gemeente Dongeradeel 2015.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 2018 gemeente Dongeradeel.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017

De voorzitter,

De griffier,