Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel houdende regels omtrent heffing en invordering van gemeentelijke leges Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel houdende regels omtrent heffing en invordering van gemeentelijke leges Legesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de legesverordening 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

De datum van ingang van heffing is 31 december 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 Gemeentewet
 2. artikel 216 Gemeentewet
 3. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
 4. artikel 7 lid 2 Paspoortwet
 5. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 6. artikel 1 Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201809-02-2019nieuwe regeling

01-11-2018

Gemeenteblad 2018, 281919

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Dongeradeel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018,

 

gezien het advies van de Herindelingscommissie d.d. 17 oktober 2018;

 

Gelet op:

 

 • -

  de artikelen 156, 216 en 229, eerste lid, onderdelen a en b van de Gemeentewet en

 • -

  artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet in samenhang met artikel 2, tweede lid van die wet en

 • -

  artikel 1 van de Wet houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met (n-1)-de dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een jaar tot en met (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor zover in de tarieventabel uurtarieven zijn opgenomen, wordt op verzoek bij de aanvraag van de dienst een raming gegeven van het aantal met de dienstverlening gemoeide uren.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis/ en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis/ en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een elektronisch bericht, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, digitaal dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   digitaal wordt gedaan, terstond;

  • c.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf of vermindering

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf of vermindering van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • a.

  onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

 • b.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • c.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • d.

  hoofdstuk 4, onderdelen 1.4.3.1 en 1.4.3.2 ( verstrekkingen uit de Basisregistratie personen);

 • e.

  hoofdstuk 6, onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • f.

  hoofdstuk 11, (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 van 21 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 juni 2018, ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 31 december 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van Dongeradeel van 1 november 2018.

De Raad voornoemd,

de griffier,

mr. S. K. Dijkstra

de voorzitter,

M.A. Berndsen