Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel houdende regels omtrent de heffing en de invordering van reclamebelasting Verordening reclamebelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel houdende regels omtrent de heffing en de invordering van reclamebelasting Verordening reclamebelasting 2019
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebied Reclamebelasting “Dokkum, Binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, Hantumerweg en Woudweg (deels)” Gebied Reclamebelasting “Dokkum, Economisch Gebied Zuiderpoort”

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018.

De datum van ingang van heffing is 31 december 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2016, Gemeentewet
 2. Artikel 219, Gemeentewet
 3. Artikel 227, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201809-02-2019nieuwe regeling

01-11-2018

Gemeenteblad 2018,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019

De raad van de gemeente Dongeradeel;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.2 oktober 2018;

gezien het advies van de Herindelingscommissie d.d. 17 oktober 2018;

gelet op de artikelen gelet op de artikelen 2016, 219 en 227 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  tussenpersoon: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste betrekking staat;

 • b.

  exploitant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • c.

  reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg, die is aangebracht aan of op een gebouwd perceel;

 • d.

  de oppervlakte van een reclameobject: de oppervlakte die wordt bepaald door de lengte c.q. de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het reclameobject omsluit, dan wel het van de openbare weg zichtbaar gedeelte omsluit;

 • e.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen de gebieden zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende overzichtskaarten, een directe belasting geheven ter zake van reclameobjecten.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, reclameobjecten worden aangetroffen;

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten met vermelding van de naam van een tussenpersoon in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting ter zake van een reclameobject dat door tussenkomst van een exploitant is aangebracht, geheven van die exploitant.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel worden de oppervlakten van alle reclameobjecten, die bij één gebouwd perceel of deel daarvan behoren, bij elkaar opgeteld. Indien meerdere gebouwde percelen of delen daarvan tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige, worden de oppervlakten van reclameobjecten die bij deze gebouwde percelen of delen daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel bij elkaar opgeteld.

 • 3.

  Indien dezelfde belastingplichtige een aantal niet naast elkaar gelegen gebouwde percelen of gedeelten, waarop reclameobjecten zijn aangebracht, in gebruik heeft, worden deze aangemerkt als één vestiging.

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per vestiging, per jaar € 485,00.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van reclameobjecten:

 • a.

  die zijn aangebracht of geplaatst ten behoeve van een vlotte doorstroming van het verkeer (ANWB borden enz.);

 • b.

  die door kerken, culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk te stellen lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op niet-commerciële doeleinden;

 • c.

  op onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

 • d.

  waarvan de totale oppervlakte van alle reclameobjecten kleiner is dan 0,06 m2;

 • e.

  door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De reclamebelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de geheven reclamebelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Niet opleggen van aanslagen

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen als een aanslag aangemerkt.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in twee gelijke termijnbedragen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnbedragen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, € 50,00 of minder bedraagt, dat de aanslag moet worden betaald in één termijn en wel één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de belastingplichtige niet binnen de gestelde termijnen betaalt.

 • 5.

  In afwijking van het tweede lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de verschuldigde bedragen niet kunnen worden afgeschreven.

 • 6.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn de leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 7.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 14 Overgangsrecht

De Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018 van 21 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15 Inwerkingtreding, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 31 december 2018.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening reclamebelasting 2019'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2018

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Gebied Reclamebelasting “Dokkum, Binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, Hantumerweg en Woudweg (deels)”

Gebied Reclamebelasting “Dokkum, Binnen de bolwerken, aan de Aalsumerpoort, Hantumerweg en Woudweg (deels)”

behorende bij de Verordening reclamebelasting 2019, d.d 1 november 2018

 

De griffier van de gemeente Dongeradeel,

Bijlage 2 Gebied Reclamebelasting “Dokkum, Economisch Gebied Zuiderpoort”

Gebied Reclamebelasting “Dokkum, Economisch Gebied Zuiderpoort”

behorende bij de Verordening reclamebelasting 2019, d.d. 1 november 2018

 

De griffier van de gemeente Dongeradeel;