Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening, regelende de subsidiëring van het door Tolhuisbad-Dokkum b.v. geëxploiteerde zwembad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de subsidiëring van het door Tolhuisbad-Dokkum b.v. geëxploiteerde zwembad
CiteertitelSubsidieverordening gebruik zwembad het Tolhuisbad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1996nieuwe regeling

19-12-1996

Nieuwe Dockumer Courant, 7 maart 2007

147/'96

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening, regelende de subsidiëring van het door Tolhuisbad-Dokkum b.v. geëxploiteerde zwembad

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 1996, no. 147/'96;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

DE VERORDENING, REGELENDE DE SUBSIDIËRING VAN HET DOOR TOLHUISBAD-DOKKUM B.V. GEËXPLOITEERDE ZWEMBAD

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  B.V.: Tolhuisbad-Dokkum B.V.;

 • b.

  subsidie: de met toepassing van deze verordening aan Tolhuisbad-Dokkum B.V. te verlenen geldelijke bijdrage;

 • c.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Dongeradeel;

 • d.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen, in de gevallen en op de wijze als hierna is aangegeven, subsidie verlenen aan de B.V.

Artikel 3
 • a.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen de jaarlijks op te stellen begroting en jaarrekening van de B.V. ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd.

 • b.

  De begroting van de B.V. dient vóór 1 juni van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar bij burgemeester en wethouders te worden ingediend.

 • c.

  In de begroting wordt het bedrag van de aan te vragen subsidie als bate vermeld.

 • d.

  Met de toe te kennen subsidie wordt de B.V. in staat gesteld het zwembad winstgevend te exploiteren.

 • e.

  Indien het boekjaar kan worden afgesloten met een gunstiger resultaat dan was begroot, zal de subsidie niet worden teruggevorderd, maar kan deze worden aangewend, of aan een reserve worden toegevoegd die is bedoeld, voor doeleinden die de zwembadexploitatie ten goede komen.

Artikel 4
 • 1.

  Er zal jaarlijks een subsidievoorschot in vier gelijke termijnen worden verstrekt, telkens op 1 januari , 1 april, 1 juli en 1 oktober.

 • 2.

  Het voorschot zal worden verstrekt op basis van de voor het betreffende activiteitenjaar vastgestelde budgetsubsidie.

Artikel 5

Voor de B.V. gelden de volgende aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • a.

  De jaarrekening van de B.V. dient jaarlijks vóór 1 juni na afloop van het jaar waarop zij betrekking heeft bij burgemeester en wethouders te worden ingediend.

 • b.

  De tarieven voor de entreegelden, lesgelden en andere zwembadontvangsten behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening gebruik zwembad het Tolhuisbad".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 19 december 1996

secretaris

voorzitter