Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Mandaatbesluit 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit 2009
CiteertitelMandaatbesluit Dongeradeel 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201113-06-2013bijlage

15-03-2011

Nieuwe Dockumer Courant, 16 maart 2011

Onbekend
21-10-201001-10-201017-03-2011bijlage (o.a. WABO)

28-09-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 13 oktober 2010

Onbekend
13-01-2010nieuwe regeling

12-01-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 27 januari 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit 2010

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Dongeradeel, ieder voor zover het haar/zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat het gewenst is de mandaatfiguur te gebruiken opdat:

 • -

  er slagvaardiger gehandeld kan worden en het publiek snel en doeltreffend geholpen kan worden, omdat de procedures korter zullen zijn;

 • -

  bestuursorganen minder uitvoerend bezig hoeven te zijn, waardoor de werklast van

 • -

  de bestuurders zal worden verlicht en meer tijd beschikbaar zal zijn voor het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid en het nemen van de meer complexe beslissingen; ~ de deskundigheid in het ambtelijk apparaat optimaal kan worden benut, hetgeen de motivatie van het personeel ten goede komt;

 • -

  de verantwoordelijkheid binnen de organisatie en naar buiten toe duidelijker tot uitdrukking komen;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

 

b e s l u i t e n :

 

 • I.

  met behoud van eigen verantwoordelijkheid de uitoefening van hun bevoegdheden, aangegeven in de bij dit besluit behorende mandateringslijst, op te dragen aan de in die lijst genoemde functionarissen;

 • II.

  te bepalen dat bij het uitoefenen van de onder I bedoelde bevoegdheden de volgende voorschriften in acht moeten worden genomen.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, inclusief de bevoegdheid tot het tekenen van besluiten en daarbij behorende stukken;

 • 2.

  ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van een mandataris besluiten te nemen, inclusief de bevoegdheid tot het tekenen van besluiten en daarbij behorende stukken;

 • 3.

  mandateringslijst: de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, houdende een overzicht van de gemandateerde onderwerpen met daarbij vermeld aan welke functionaris de bestuursbevoegdheid is opgedragen;

 • 4.

  mandataris: de functionaris aan wie de bestuursbevoegdheid is opgedragen.

Artikel 2
 • 1.

  de in de mandateringslijst bij elke bevoegdheid eventueel aangegeven bepalingen worden in acht genomen;

 • 2.

  van de bevoegdheid is uitgesloten het beslissen op bezwaarschriften die op grond van dit besluit genomen besluiten worden ingediend;

 • 3.

  bij het uitoefenen van de bevoegdheid worden de terzake aan het betreffende bestuursorgaan gestelde regelen in wetten, verordeningen, besluiten, circulaires of andere regelingen van welke aard ook met inbegrip van vastgestelde beleidsregels, in acht genomen;

 • 4.

  bij voorgenomen aanvulling of afwijking van beleid zoals dat in schriftelijke beleidsregels is vastgelegd, legt de mandataris de zaak vooraf voor aan het bestuursorgaan;

 • 5.

  indien het uitoefenen van de bevoegdheid financiële consequenties heeft, kan van die bevoegdheid geen gebruik worden gemaakt, indien er in de betreffende begrotingspost geen ruimte is;

 • 6.

  de beslissing blijft voorts voorbehouden aan het bestuursorgaan indien:

  • a.

   de afdoening van een zaak naar redelijkerwijs mag worden aangenomen grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, dan wel precedentwerking kan oproepen;

  • b.

   de afdoening van een zaak niet als routine-aangelegenheid kan worden aangemerkt, waaronder onder meer wordt begrepen het geven van negatieve, niet- gebonden besluiten;

  • c.

   al tijdens de voorbereidingsfase duidelijk is geworden dat tegen de te nemen beslissing bezwaar of beroep zal worden aangetekend;

  • d.

   omtrent een zaak de standpunten van de mandataris en de voorgeschreven adviserende instantie uiteenlopen;

  • e.

   de mandataris daartoe de wens te kennen geeft;

  • f.

   indien meerdere afdelingen betrokken zijn bij de besluitvorming en er niet tot overeenstemming wordt gekomen.

Artikel 3
 • 1.

  bij afwezigheid van de mandataris mag de bevoegdheid tot (onder)mandaat uitgevoerd door diens direct leidinggevende dan wel, bij afwezigheid van de direct leidinggevende door de secretaris/algemeen directeur, dan wel diens plaatsvervangers;

 • 2.

  bij ondermandaat blijven de in dit besluit gegeven voorschriften onverminderd van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  de besluiten worden schriftelijk genomen;

 • 2.

  de verantwoording van de mandataris aan het betreffende bestuursorgaan dient periodiek te geschieden via de managementrapportages;

Artikel 5
 • 1.

  gemandateerde besluiten van burgemeester en wethouders worden in de wij-vorm geredigeerd; ondertekening geschiedt als volgt: "Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen", gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandataris en zijn/haiar handtekening;

 • 2.

  gemandateerde besluiten van de burgemeester worden in de ik-vorm geredigeerd; ondertekening geschiedt als volgt: "De burgemeester van Dongeradeel, namens haar", gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandataris en zijn/haar handtekening;

 • 3.

  bij het uitoefenen van de bevoegdheid wordt gebruikgemaakt van digitale of persoonlijk geschreven handtekeningen

 • 4.

  in publicaties en openbare kennisgevingen wordt volstaan met het vermelden van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 6

De bevoegdheid tot het uitoefenen van mandaat krachtens artikel 1 vervalt door een daartoe strekkend besluit van het bestuursorgaan, zowel in een incidenteel geval als in het algemeen.

Artikel 7

Het bestuursorgaan kan te allen tijde omtrent de bevoegdheden genoemd in artikel 1 nadere instructies geven, zowel in een incidenteel geval als in het algemeen.

Artikel 8

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Dongeradeel 2010.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op 13 januari 2010

Op dat moment komen de eerdere mandaatbesluiten van burgemeester en wethouders of de burgemeester te vervallen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Dongeradeel op 12 januari 2010

Secretaris Burgemeester

Mr. F.R. van Dijk drs. M.C.M. Waanders

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Dongeradeel op 12 januari 2010

drs. M.C.M. Waanders

 

 

bevoegdheid

voorwaarden

mandaterend bestuursorgaan

Mandaat aan

Ondermandaat

aan

 

 

 

 

 

 

I

Algemeen (Wabo)

 

 

 

 

1.

Verzenden bewijs van ontvangst van aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 3.1 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

2.

Publicatie aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 3.8 wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

3.

Toezenden aanvraag naar het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bezwaar te geven

Artikel 3.11 Wabo

B&W

 

 

4.

Toezenden ontwerpbesluit en de beschikking op de aanvraag naar:

-het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bezwaar te geven;

-de bestuursorganen die daarvoor zijn aangewezen

Artikel 3.12 lid 4 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

5.

Verzenden brief met informatie over de procedure

Artikel 3.2 lid 3 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

6.

Verzoek om aanvullende gegevens

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

7.

buiten behandeling laten aanvraag

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

8.

Verlenen omgevingsvergunning als de activiteit i.o.m. het vigerend en in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is

Artikel 3.3 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

9.

Aanhouding planologisch

Artikel 3.3 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

10.

Aanhouding exploitatieplan

Artikel 3.5 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

11.

Aanhouding monumentaal

Artikel 3.3 lid 4 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

12.

Besluit verdagen beslistermijn op aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 3.9 lid 2 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

13.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

14.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het bouwen met beperkte instandhoudingstermijn

Artikel 2.23 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

15.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde

Artikel 2.1 lid 1sub b Wabo, bestemmingsplan

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

16.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Artikel 2.1 lid 1 sub c:

-Artikel 2.12 lid 1, onder a onder 1° Wabo, Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c Wro (binnenplans)

-Artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo, artikel 3.23 WRO (buitenplans)

Geen mandaat als:

-er zienswijzen zijn ingediend

-Afgeweken wordt van het welstandsadvies

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

16a.

Weigeren omgevingsvergunning voor een projectafwijkingsbesluit

Artikel 1.12 lid 1 sub a onder 3e Wabo

B&W

gemeentesecretaris

Functioneel manager

17.

Verlenen/ weigeren van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan

Artikel 2.1 lid 1 onder c en artikel 2.12 lid 2 Wabo, 3.23 Wro

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

 

 

 

18.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik

Artikel 2.1 lid 1 sub d Wabo, artikel 2.11.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

19.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen, veranderen van de werking of in het werking hebben van een milieu-inrichting

Artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

20.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van (de werking van) milieu-inrichting

Artikel 2.1 lid 1 onder e jo. 3.10 lid 3 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

21.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Artikel 2.1 lid 1 sub f Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

22.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk als dat in het bestemmingsplan is bepaald

Artikel 2.1 lid 1 sub g Wabo, bestemmingsplan

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

23.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Artikel 2.1 lid 1 sub h Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

24.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij amvb aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

Artikel 2.1 lid 1 sub i Wabo (het)

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

25.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het slopen bouwwerk

Artikel 2.2 lid 1 sub a Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

26.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het aanleggen en veranderen van een weg

Artikel 2.2. lid 1 onder d Wabo

Artikel 2.1.5.2. Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

27.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het maken, hebben, veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

Artikel 2.2 lid 1 sub e Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

28.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand

Artikel 2.2 lid 1 sub f Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

29.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame

Artikel 2.2 lid 1 sub h Wabo, artikel 4.7.2 Algemene Plaatselijke Verordening

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

30.

Verlenen/weigeren omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken op, aan of boven de weg

Artikel 2.2 lid 1 sub j en k Wabo, artikel 2.1..5.1 Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover passend binnen beleid

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

31.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen in beschermd natuurgebied

Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

32.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen in habitatgebied

Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

33.

Verlenen/ weigeren omgevingsvergunning voor het handelen met gevolgen voor beschermde soorten

Hoofdstuk V, titel III, afdeling 2a Flora- en faunawet

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

34.

Verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning

Artikel 2.22 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

35.

Verlenen/ weigeren toestemming voor het later indienen van gegevens

Artikel 2.8 lid 1 Wet algemene omgevingsrecht, artikel 4.7 Besluit omgevingsrecht

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

36.

Publicatie beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning

Artikel 3.9 Wabo lid 1 en lid 5 Wabo

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

37.

Intrekken omgevingsvergunning

Artikel 2.33 lid 2 sub a, b en c Wabo

Geen mandaat als er zienswijzen zijn ingediend

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

38.

Vertegenwoordiging van gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures inzake besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W

gemeentesecretaris

-Functioneel manager

-Functioneel ambtenaar

 

 

 

 

 

 

II

afdeling Publiekszaken

 

 

 

 

1.

Uitvoeren van besluiten van bevoegd bestuursorgaan of tot mandaat bevoegde functionaris

Omvat o.a. redigeren en verzenden van brieven, beschikkingen, advertenties

B&W

Burgemeester

raad

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

2.

Accorderen van uitgaven/belastingen ten laste van begrotingsproduct

 

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

3.

Vertegenwoordiging van gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

a. team Burgerzaken

 

 

 

 

1.

uitvoeren diverse regelingen Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

2.

-in ontvangst nemen optieverklaringen

-beoordelen naturalisatieverzoeken

-toetsing gegevensbevestiging

-weigering bevestiging optieverklaring

Afdracht gelden naturalisatieverzoeken

Rijkswet Nederlanderschap/Besluit naturalisatiegelden/ Besluit verkrijging Nederlanderschap

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

3.

-uitgifte van graven c.a.

-andere termijn stellen voor lijkbezorging

-afgeven laissez-passer

Wet op de Lijkbezorging en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

4.

Afgifte verklaring betreffende legalisatie handtekeningen en waarmerken documenten

 

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

5.

Uitvoering Wet GBA: afgifte uittreksels, afgifte diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens; het nemen van negatieve besluiten (w.o. weigeren informatieverstrekking aan derden)

Wet GBA

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

6.

Verstrekking en weigering, wijziging en intrekking paspoorten en identiteitskaarten en kindbijschrijvingen

Paspoortwet; Besluit paspoortgelden, paspoortuitvoeringsregeling Nederland

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

7.

Inname rijbewijs, afgifte rijbewijs, afgifte vervangend rijbewijs, ongeldig verklaren rijbewijs

Wegenverkeerswet artikel 115,116,210,214 en 125

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

8.

Aanvragen uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag

Wet justitiële gegevens art. 30

Burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

9.

Toekennen/wijzigen huisnummering

artikel 108 Gemeentewet en artikel 3, lid 1 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Dongeradeel

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

 

 

 

 

 

 

b. team Dienstverlening

 

 

 

 

 

Algemeen Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

1.

Optochten

Verlenen/ weigeren vergunning voor organiseren optochten

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.1.2.1;

voorzover passend binnen beleid

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

2.

vertoningen e.d. op de weg

Verlenen/weigeren vergunning voor vertoningen e.d. op de weg

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.1.4.1 en 2.1.4.2;

voorzover passend binnen beleid

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

4.

toezicht op evenementen

verlenen/ weigeren vergunning voor organiseren evenementen

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.2.2

voorzover passend binnen beleid

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

5.

toezicht op openbare inrichtingen (terrasvergunning)

verlenen/ weigeren aanvraag om exploitatievergunning/ terrasvergunning

Algemeen Plaatselijke Verordening hoofdstuk 2 afdeling 3 artikel 2.3.1.2 lid 5; voorzover passend binnen beleid

burgemeester

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

6.

inzameling van geld of goederen

verlenen/ weigeren vergunning voor inzamelingen

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 5.2.1;

voorzover passend binnen beleid

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

7.

Venten e.d.

Verlenen/weigeren vergunning voor venten

Algemeen Plaatselijke Verordening hoofdstuk 5 afdeling 2 artikel 5.2.2;

voorzover passend binnen beleid

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

8.

Standplaatsen

Verlenen/ weigeren vergunning voor het innemen van een standplaats

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.3 voor zover passend binnen beleid

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

9.

Snuffelmarkten

Verlenen/ weigeren vergunning

voor het organiseren van snuffelmarkten

Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 5.2.4;

voorzover passend binnen beleid

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

10.

Wet op de Kansspelen/ speelautomaten

2-0-0 beleid

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

11.

verlotingen/bingo

positief advies politie; passend binnen richtlijnen

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Drank- en Horecawet

 

 

 

 

12.

voorbereidende handelingen in procedure (inwinnen inlichtingen politie en openbare werken)

 

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-unctioneel ambtenaar

13.

beslissen op aanvraag Drank- Horecawet

Drank- en Horecawet (gebonden beschikking)

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

14.

beschikken op artikel 35 aanvragen (bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard)

Drank- en Horecawet (eis van Sociale Hygiëne/>21 jaar/goed gedrag)

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-ambtenaar

15.

verlof verstrekken alcoholvrije drank

eisen Verordening beperking drankverstrekking 2002

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-ambtenaar

 

Overig

 

 

 

 

16.

Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars

Artikel 56 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

17.

Verlenen/ weigeren vergunning Leegstandwet

Artikel 15 Leegstandwet

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

18.

Ontheffingen, opleggen voorwaarden en beperkingen Zondagswet

Artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 3 Zondagswet

Burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

19.

Verlenen/ weigeren ontheffing Wegenverkeerswet

Artikel 148 Wegenverkeerswet

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

c. Team Bouwen en Milieu

 

 

 

 

 

Toezicht en handhaving

 

 

 

 

1.

Aanschrijvingen tot indiening aanvraag of doen van melding

Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet Wabo, Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

2.

1e aanschrijving n.a.v. controle

Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

3.

2e brief waarin voornemen tot opleggen last onder bestuursdwang/ dwangsom kenbaar wordt gemaakt

Woningwet, Wet Milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wabo, Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Senior Bouwen en Milieu

4.

Onmiddellijke toepassing van bestuursdwang in spoedeisende gevallen (kan inhouden dat het bouwen, gebruik, of slopen moet worden gestaakt of dat er voorzieningen moeten worden getroffen)

Artikel 5:24 lid 5 en 6 Algemene wet bestuursrecht; artikel 100d Woningwet, artikel 5.17 Wabo

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

5.

Last onder dwangsom tot staken illegale bouwwerkzaamheden

Artikel 5:32 en 5:24 lid 5 en 6 Algemene wet bestuursrecht, Woningwet

B&W

Gemeentesecretaris

Manager Publiekszaken

-Senior Bouwen en Milieu

6.

Afhandeling klachten en meldingen op basis van Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Wet milieubeheer en Wabo

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

7.

Verbod gebruik werktuig

Artikel 4.10, lid 3 en 5 Bouwverordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

8.

Voorwaarden aan gebruik krachtwerktuig

Artikel 4.10, lid 4 en 5 Bouwverordening

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Handhaving Wet Kinderopvang

 

 

 

 

9.

Het geven van een aanwijzing

Artikel 65 lid 1 en 2 Wet kinderopvang

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

10.

Verlengen bevel

Artikel 65, lid 3 Wet kinderopvang

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-senior bouwen en milieu

11.

2e brief waarin voornemen tot opleggen last onder dwangsom/ bestuursdwang kenbaar wordt gemaakt ter uitvoering Wet kinderopvang

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-senior bouwen en milieu

 

Bouwzaken

 

 

 

 

12.

Verlenen/ weigeren ontheffing Bouwbesluit

Artikel 6 Woningwet

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

13.

Verlenen/ weigeren ontheffing Bouwverordening

Artikel 11 Woningwet

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

sloopmelding

 

 

 

 

14.

Besluit sloopmelding

Artikel 8.2.1 Bouwverordening

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Milieuzaken

 

 

 

 

15.

Acceptatie melding

Amvb’s, Wet Milieubeheer

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

16.

Weigeren/verlenen ontheffing stookverbod

Artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer, artikel 5.5.1 lid 1 APV

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

17.

Besluit vaststelling hogere grenswaarde

Wet geluidhinder, indien geen bedenkingen

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

bodem

 

 

 

 

16.

Melding gevallen van bodemverontreiniging

Besluit Bodemkwaliteit, Wet Bodembescherming

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

afvalwater

 

 

 

 

18.

Weigeren/verlenen ontheffing

Wet Milieubeheer; Wet Bodembescherming

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

bouwstoffen

 

 

 

 

19.

Afhandeling melding

Besluit Bodemkwaliteit

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Publiekszaken

-Functioneel ambtenaar

 

Brandweer

 

 

 

 

20.

Afhandeling gebruiksmelding

Artikel 2.12.2 en 2.12.3 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

B&W

gemeentesecretaris

-Brandweer NOF

21.

Opleggen nadere voorwaarden na gebruiksmelding

Artikel 2.12.4 en 2.12.5 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

B&W

gemeentesecretaris

-Brandweer NOF

22.

Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding

Artikel 2.12.5 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, als er geen bedenkingen zijn ingediend.

B&W

gemeentesecretaris

-Brandweer NOF

III afdeling Ontwikkeling

1.

uitvoeren van besluiten van bevoegd bestuursorgaan of tot mandaat bevoegde functionaris

omvat o.a. redigeren en verzenden van brieven, beschikkingen, advertenties

B&W

burgemeester

raad

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

2.

vertegenwoordiging van gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W

burgemeester

raad

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

3.

accorderen van uitgaven/belastingen ten laste van begrotingsproduct

 

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

 

 

a. VRO/ Economische en

grondzaken

 

 

 

 

1.

stellen nadere eisen binnen bestemmingsplan

Artikel 3.6 lid 1 sub d Wro

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

2.

afhandeling principeverzoeken

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

3.

Verlenen/weigeren woonvergunning

Artikel 60 Woningwet

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

Archeologische monumentenvergunning

 

 

 

 

4.

Opstarten openbare voorbereidingsprocedure voor archeologische monumentenvergunning

Artikel 14a lid 1 sub b Monumentenwet 1988, artikele 3:11 t/m 3:17 Awb

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

subsidies stads- en dorpsvernieuwing

 

 

 

 

5.

verlenen subsidies, in overeenstemming met subsidieverordening en binnen budget (voorlopige toekenning, uitbetalen na gereedmelding)

verlening met toepassing hardheidsclausule en weigering is niet gemandateerd

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Senior VRO/EZ

 

recreatievergunningen

 

 

 

 

6.

verlenen/weigeren ontheffingen van eis permanente bewoning

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

7.

Het waarmerken van digitale ruimtelijke plannen/besluiten tbv het electronisch beschikbaar stellen

Artikel 1.2.1 Besluit Ruimtelijke Ordening

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Teamleider

-Functioneel ambtenaar

 

Economische zaken

 

 

 

 

8.

Aanvragen en ondertekenen van economisch gerelateerde subsidies

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

9.

Besluiten over plaatsen promotionele advertenties

Binnen door de raad vastgesteld budget

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

Grondzaken

 

 

 

 

10.

Verlenen van opties en verkopen van grond

Binnen vastgestelde exploitaties of conform anderszins door de raad vastgestelde grondprijzen

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

11.

Besluiten over losse aan- en verkopen beneden € 23.000,00

Op basis van individuele basisbesluiten of beleid B&W/raad

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

12.

Besluiten over aankoop grond ten behoeve van stads- en dorpsuitbreidingen

Binnen basisbesluit B&W tot aankoop met richtprijs of binnen taxatieprijzen c.q. met advies (agrarisch) makelaar

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar (tot € 450.000,00)

13.

Verpachting, verhuur grond voor korte termijn, voor zover geen verplichting cf wettelijke termijnen worden aangegaan

Pachtwet, Huurwet

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

14.

(tijdelijke) verhuur van grond in exploitatiegebieden

 

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

15.

Afwijzen verkoop/ verhuur grond, indien niet passend binnen beleid

Bezwaar tegen afwijzing, geen mandaat

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

 

b. Welzijn

 

 

 

 

1.

Toekennen/weigeren aanvragen vergoedingen leerlingenvervoer

verordening Leerlingenvervoer

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

2.

Vrijstellingen Leerplichtwet

Leerplichtwet 1969

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar (leerplichtambtenaar)

3.

Verhuur sportaccommodaties

verordening Gebruiksvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

4.

Alle besluiten inzake subsidieaanvragen welzijn tot een bedrag van € 5.000,00

algemene subsidieverordening 2005

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

5.

toepassen jubileumregeling

jubileumregeling (beleidsregel)

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

6.

uitvoering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

plan van aanpak gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

7.

uitvoering volwasseneneducatie

Wet Educatie Beroepsonderwijs

raamovereenkomst

productovereenkomst

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

8.

Uitvoering Wet Kinderopvang

Beschikkingen inzake voorzieningen gastouderopvang en registratie in landelijk register

B&W

Gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

 

 

c. Openbare Werken

 

 

 

 

1.

uitvoering infrastructurele bouwkundige en onderhoudsprojecten

planvaststelling/kredietvotering door de raad

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling (bedragen > € 50.000,00)

projectleiders (tot € 50.000,00)

2.

vergunning kabels en leidingen

APV

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

3.

verkoop grasgewassen

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Product verantwoordelijke ambtenaar

4.

bouwstoffenbesluit: afhandeling melding, controle werken van derden

zie afdeling

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Functioneel ambtenaar

5.

Ontheffingen bijzondere transporten

Wegenverkeerswet, Voertuigenreglement

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Ontwikkeling

-Algemeen Directeur Dienst Wegverkeer (RDW)

IV

Afdeling Financiële en Juridische Zaken

 

 

 

 

 

a. team algemeen juridische zaken

 

 

 

 

1.

verzekeringen

aansprakelijkstellingen bij schade aan gemeente-eigendommen;

verstrekken van inlichtingen aan verzekeringsmaatschappijen over schade aan gemeente-eigendommen; schademeldingen door derden

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

2.

risicobeheer

vrijblijvend opvragen van offertes bij verzekeringsmaatschappijen

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

3.

het vragen van (al dan niet verplichte) adviezen aan overheidsorganen en andere instellingen

geldt de hele organisatie

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

4.

opvragen van inlichtingen en bescheiden aan derden voor zover kosteloos en niet leidend tot enige verplichting

geldt de hele organisatie

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Funanciële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

5.

toezending en ondertekening van briefjes waarbij stukken of genomen besluiten worden verzonden

geldt de hele organisatie

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

6.

doen van wettelijke voorgeschreven publicaties in kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

7.

het beslissen op aanvragen om informatie in kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur

verordening

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

8.

bezwaarschriften

-verzenden bericht van ontvangst

-verzenden van stukken die rechtbank opvraagt

(incl. verweerschrift)

verordening

B&W

burgemeester

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

 

b. team Financiële administratie en beleid

 

 

 

 

1.

gemeentelijke belastingen:

-toepassen hardheidsclausule

-ambtshalve kwijtschelding administratieve verhoging belastingaanslag

-instelling cassatie belastingzaken

 

B&W

gemeentesecretaris

-senior beleidsmedewerker belastingen

-comptabele

2.

oninbaarverklaren belastingschulden

 

B&W

 

comptabele

3.

Aangaan langlopende geldleningen

Treasury statuut

B&W

 

comptabele

4.

hypothecaire geldleningen ambtenaren

Verordening (overgangsrecht)

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

5.

aangaan kas-/daggeldleningen

kasgeldbesluit, raad

B&W

gemeentesecretaris

comptabele

6.

uitzetten overtollige kasmiddelen

verordening, treasury statuut

B&W

gemeentesecretaris

comptabele

7.

ondertekeningsbevoegdheid:

 

 

 

 

 

betaalopdrachten

 

B&W

gemeentesecretaris

1e handtekening medewerker comptabiliteit/belastingn

2e handtekening medewerker FAB

 

facturen, nota’s

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Product verantwoordelijke ambtenaar

 

correspondentie over facturen en nota’s

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Productverantwoordelijk ambtenaar

8.

BTW-aangifte

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

9.

IV3-opgave

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Financiële en Juridische Zaken

-Functioneel ambtenaar

10

Aanslagen gemeentelijke belastingen

(ambtshalve vermindering onjuiste aanslagen; ambtshalve verlenen voorziene verminderingen, ontheffingen of teruggaaf; ambtshalve verlenen van voorziene vrijstelling; bij uitspraak beslissen op verzoekschrift (vrijstelling, vermindering, ontheffing, teruggaaf, behandeling bezwaarschriften (incl. in gelegenheid stellen onjuist ingediend bezwaarschrift)

Belastingverordeningen

Heffingsambtenaar als bedoeld in art. 231 Gemeentewet (attributie)

Senior beleidsmedewerker belastingen

 

11

Dwanginvordering van belastingvorderingen

 

Invorderingsambtenaar als bedoeld in de art. 230 e.v. Gemeentewet (attributie)

Nader aan te wijzen deurwaarderskantoor

 

V

Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning

 

 

 

 

 

a. team Personeel en Organisatie

 

 

 

 

1.

uitvoering CAR/UWO regelingen:

 

 

 

 

 

aanstellen van medewerkers m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

formatieve ruimte, regels mbt werving en selectie

B&W

gemeentesecretaris

afdelingsmanager

 

aanstellen van afdelingsmanager

formatieve ruimte, regels mbt werving en selectie

B&W

gemeentesecretaris

 

 

ontslag op verzoek van alle medewerkers m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

overige ontslagbesluiten worden niet gemandateerd

B&W

gemeentesecretaris

afdelingsmanager

 

ontslag op verzoek van afdelingsmanager

overige ontslagbesluiten worden niet gemandateerd

B&W

gemeentesecretaris

 

 

alle rechtspositionele besluiten, behalve aanstelling en ontslag, m.u.v. directeuren, griffier en afdelingsmanager

conform beleidsregels en in overleg met P&O

B&W

gemeentesecretaris

afdelingsmanager

 

alle rechtspositionele besluiten, behalve aanstelling en ontslag, t.b.v. afdelingsmanager

conform beleidsregels en in overleg met P&O

B&W

gemeentesecretaris

 

 

aanstelling of inlenen in verband met (ziekte)vervanging

geen formatieruimte, advies van P&O en financiën zijn verwerkt in voorstel

B&W

gemeentesecretaris

 

 

opstellen en ondertekenen van reïntegratieplannen bij langdurig zieken

in overleg met P&O

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-teamleider

 

toestemming werkhervatting na ziekte

in overleg met P&O

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-teamleider

 

uitvoering personeels- en salarisadministratie

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Functioneel ambtenaar

2.

Vaststellen personeelsbeleid voor zover het geen algemeen verbindende voorschriften betreft

 

B&W

gemeentesecretaris

 

 

b. Bodedienst/ DIV

 

 

 

 

1.

opvragen van inlichtingen en bescheiden van derden

voorzover niet leidend tot verplichtingen waarvoor geen krediet beschikbaar is gesteld

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Product verantwoordelijke ambtenaar

2.

gebruik localiteiten van/t.b.v. gemeentekantoor

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-boden

3.

in ontvangst nemen van alle poststukken o.v.k. postmachtiging PTT

 

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en managementondersteuning

-Boden

4.

aanschaf en onderhoud dagelijkse benodigdheden conform gemeentebegroting

 

B&W

gemeentesecretaris

 

 

 

=>  10.000,00

 

 

Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

 

 

< 10.000,00

 

 

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Product verantwoordelijke ambtenaar

5.

afsluiten van contracten o.a.

-kopieerapparatuur

-posttarieven

-telecommunicatie

-schoonmaak gemeentekantoor

-plantenverzorging

-catering

-onderhoud apparatuur

-beveiliging gemeentekantoor

-bedrijfshulpverlening

binnen toegekende budgetten

burgemeester

gemeentesecretaris

 

 

 

=> 10.000,00

 

 

Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

 

 

< 10.000,00

 

 

Coördinator DIV

 

 

< 2.500,00

 

 

Medewerker DIV-B

6.

afsluiten van contracten voor BHV

binnen toegekende budgetten

burgemeester

gemeentesecretaris

Hoofd BHV

7.

afsluiten van contracten ter uitvoering van besluiten voor aanschaf van materialen waarvoor afzonderlijk krediet is gevoteerd

binnen toegekende budget

burgemeester

gemeentesecretaris

 

 

 

=> 10.000,00

 

 

Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

 

 

< 10.000,00

 

 

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Coördinator DIV

 

 

 

 

 

 

8.

aanschaf IT-goederen (pc’s, printers) incl. garantieclaims

binnen toegekende budgetten

B&W

gemeentesecretaris

 

 

 

10.000,00 - 50.000,00

 

 

Coördinator ICT

 

 

< 10.000,00

 

 

Medewerker ICT A en ICT B

9.

afsluiten onderhouds- en leasecontracten

binnen toegekende budgetten

B&W

gemeentesecretaris

Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

10

Inkopen en aanbestedingen boven de drempelbedragen

De door de raad vastgestelde drempelbedragen voor inkopen en aanbesteden:

-voor werken € 100.000,--

-voor leveringen € 50.000,--

-voor diensten € 50.000,--

 

gemeentesecretaris

Afdelingsmanager(s)

11

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

a.toetsen brondocumenten aan vereisten inschrijving

b.uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c.inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d.plaatsen van aantekeningen op het brondocument

e.verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

f.verstrekken van bewijs van inschrijving

g.waarmerken van afschriften van brondocumenten waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h.het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register

i.verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

j.het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

k.het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

a/ jaarlijks voor 1 juli wordt verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt

b/ doormandatering mogelijk aan de plaatsvervangend beheerder

c/ bevoegdheden onder h. en i. mogen doorgemandateerd worden aan de baliemedewerkers

B&W

gemeentesecretaris

-Manager Bestuurs- en Managementondersteuning

-Beheerder, coördinator team DIV

VI

Afdeling Gemeentewurk

 

 

 

 

 

Afval

 

 

 

 

1.

Verlenen/weigering vergunning o.g.v. gemeentelijke afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening

 

 

 

Geactualiseerd: Benw besluit 15 maart 2011. Datum publicatie: 16 maart 2011. Datum inwerking treden: 17 maart 2011