Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit regels plaatsen en wijze van neerzetten inzamelmiddel Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit regels plaatsen en wijze van neerzetten inzamelmiddel Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 15 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit regels plaatsen en wijze van neerzetten inzamelmiddel Afvalstoffenverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

  

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

  

overwegende dat het in het belang van een doelmatige inzameling en arbeidsbelasting en vanuit het oogpunt van  (verkeers)veiligheid nodig is plaatsen aan te wijzen nabij de percelen, waar de minicontainers van een aantal woningen gezamenlijk dienen te worden aangeboden aan de inzameldienst (clusterplaatsen, route);

 

dat aan de hand van een inventarisatie de punten voor de plaatsing van clusters van containers zodanig zijn gekozen dat de loopafstand maximaal de voorgeschreven 75 meter bedraagt;

 

dat het in het kader van het welslagen van een gescheiden afvalinzameling nodig is regels te stellen omtrent de wijze van de belading van de minicontainers en de zijbelader;

 

dat het in het kader van het welslagen van een gescheiden afvalinzameling nodig is regels te stellen omtrent de wijze van de aanbieding van de milieubox;

 

gelet op artikel 15, derde lid van de Afvalstoffenverordening 2004;

 

b e s l u i t e n :

 

 • a.

  tijdens de invoering van de groene- en grijze containers zijn clusterplaatsen vastgesteld in Dokkum en worden om de week geleegd. De inzameling vindt plaats met een zogenaamde achterlader.

 • b.

  Voor de achterlader dient rekening te worden gehouden met de volgende zaken:

  - geen obstakels voor, boven of naast de container bevinden;

  - afstand tussen containers moet tenminste een halve meter zijn;

  - afstand tot de straatrand mag niet meer dan een halve meter zijn;

  - container plaatsen met het handvat naar de straat toe;

  - zorg dat de klep goed sluit;

  - de container mag niet zwaarder zijn dan 50 kilo

  - plaats de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de weg.

 • c.

  In dorpen en in het buitengebied wordt volgens route met een zogenaamde zijbelader gereden.

 • d.

  Voor de zijbelader dient rekening te worden gehouden met de volgende zaken:

  - geen obstakels voor, boven of naast de container bevinden;

  - afstand tussen containers moet tenminste een halve meter zijn;

  - afstand tot de straatrand mag niet meer dan een halve meter zijn;

  - container plaatsen met het handvat van de straat af;

  - zorg dat de klep goed sluit;

  - de container mag niet zwaarder zijn dan 50 kilo

  - plaats de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de weg.

 • e.

  dat in de groene GFT-minicontainer enkel groente- fruit- en tuinafval mag worden gedeponeerd;

 • f.

  dat in de grijze GFT-minicontainer enkel huishoudelijk afval mag worden gedeponeerd, dat niet op grond van artikel 9, lid 2 en artikel 19 van de Afvalstoffenverordening 2004 afzonderlijk dient te worden overgedragen aan de inzameldienst dan wel achter te worden gelaten op een daartoe aangewezen plaats;

 • g.

  dat de milieubox (indien mogelijk) persoonlijk dient te worden overhandigd aan de medewerkers van de chemokar. De milieubox kan op afroep twee maal per jaar op worden gehaald of gratis worden gebracht naar de milieustraat.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,