Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit regels boven- en ondergrondse inzamelcontainers Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit regels boven- en ondergrondse inzamelcontainers Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 16 lid 3, 17 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit regels boven- en ondergrondse inzamelcontainers Afvalstoffenverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

  

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

 

overwegende dat in verband met het niet kunnen aanbieden of stallen van minicontainers, noodzakelijk is dat plaatselijk gebruik dient te worden gemaakt van boven - of ondergrondse inzamelcontainers;

 

dat in de binnenstad van Dokkum in dit kader overgegaan is tot de plaatsing van boven- en ondergrondse inzamelcontainers;

 

dat aan hand van een inventarisatie zoveel mogelijk centrale punten voor de plaatsing van de inzamelcontainers zijn uitgezocht en de loopafstand daarom is beperkt tot maximaal 75 meter;

 

dat het in het kader van het welslagen van de afvalinzameling nodig is regels te stellen omtrent de wijze van gebruik van de inzamelcontainers;

 

gelet op artikel 16, derde lid en artikel 17, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2004 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

 

 • a.

  dat de boven- en ondergrondse inzamelcontainers alleen toegankelijk zijn voor omwonenden, die geen andere mogelijkheid hebben het huishoudelijk afval aan te bieden;

 • b.

  dat de boven- en ondergrondse inzamelcontainers goed bereikbaar zijn;

 • c.

  dat de voorziening permanent beschikbaar moet zijn voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen;

 • d.

  dat de ondergrondse inzamelcontainers worden voorzien van een toegangssysteem;

 • e.

  dat het verboden is afvalstoffen naast de boven - en ondergrondse inzamelcontainer te plaatsen.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,