Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Mandaatbesluit Wet BAG 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wet BAG 2010
CiteertitelMandaatbesluit Wet BAG 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1, 10:3, 10:9, 10:12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-201020-02-2014nieuwe regeling

12-10-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 27 oktober 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wet BAG 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

overwegende:

 • -

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), die in werking is getreden op 1 juli 2009, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en één of meerdere plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 • -

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

te bepalen als volgt:

A. De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de Beheerder Basisregistraties BAG.

 • 2.

  Als 1ste plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de beleidsmedewerker B, team Bouwen & Milieu, afdeling Publiekszaken.

 • 3.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

   

 • a.

  het opstellen van de 'ambtelijke verklaringen', behalve die bedoeld onder D;

 • b.

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • c.

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • d.

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • e.

  het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • f.

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • g.

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • h.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistaties adressen en gebouwen;

 • i.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • j.

  het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • k.

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.

 

B. Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  de Beheerder Basisregistraties BAG;

 • b.

  de beleidsmedewerker B, team Bouwen & Milieu, afdeling Publiekszaken;

 • c.

  de medewerkers belast met het inwinnen van gegevens inzake de GBKN/BAG pandenkaart welke werkzaam zijn in opdracht van de gemeente Dongeradeel.

 

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  de medewerker(s) Bouw- en Milieu A, team Bouwen & Milieu, afdeling Publiekszaken;

 • b.

  de beleidsmedewerker(s) A, team Bouwen & Milieu, afdeling Publiekszaken.

 

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren, bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  de Beheerder Basisregistratie BAG;

 • b.

  de medewerker(s) Bouw- en Milieu A, team Bouwen & Milieu, afdeling Publiekszaken;

 • c.

  de medewerker(s) Belastingen en belastingen B, team Belastingen, afdeling Financiële en Juridische Zaken.

 

E. Overige bepalingen

Te bepalen dat de hiervoor onder A tot en met D verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarde, dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan ons worden voorgelegd.

 

F. Bekendmaking

Te bepalen dat dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010.

De secretaris,

De burgemeester,