Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

REGELS gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELS gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht
CiteertitelRegels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, 3.8 en 3.9
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Dordrecht/CVDR331115.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2018wijziging bijlage 1

30-10-2018

gmb-2018-241538

DD / 2177029
29-05-201406-01-201413-11-2018Nieuwe regeling

12-05-2014

Gemeenteblad, 2014-05-28

PD/ 1206083

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELS gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 16 april 2014 inzake Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht;

 

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende

REGELS gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht

 

Artikel 1

Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente Dordrecht worden gegevens verstrekt uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 2

Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, kunnen op verzoek van een derde aan hem gegevens worden verstrekt uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde in het derde en vierde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 4.

  Als categorieën van derden die de in lid 3 van dit artikel bedoelde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regels treden in werking de dag na de bekendmaking en werken terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regels worden aangehaald als: Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2014.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok

 

Nota-toelichting  

TOELICHTING

op de Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht

 

Algemeen

Deze regels geven uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor zijn bovendien de Verordening GBA Dordrecht van 10 november 2009 en het Reglement GBA Dordrecht 2010 van rechtswege

vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen.

De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 februari 2014 vastgesteld de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht.

In die verordening legt de raad het stellen van regels omtrent de gegevensverstrekking neer bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Het college geeft daaraan uitvoering door de vaststelling van de "Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht'.

Het gaat daarin om verstrekking door het college van gegevens uit de basisregistratie, over

inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp; zie artikel 1 van deze "Regels"); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze "Regels").

 

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 [van de Wbrp];

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan:

  • 1.

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • 2.

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, [van de Wbrp ] over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel geeft het college invulling aan de bevoegdheid om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende

gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van

de Wbrp).

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

   

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de

behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, zijn aangewezen in een bijlage bij het derde, respectievelijk het vierde lid.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Omdat de regels in werking treden ná datum inwerkingtreding Wbrp, wordt aan de regels terugwerkende kracht toegekend tot en met de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en het Reglement GBA Dordrecht vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen inwerkingtreding Wbrp en de inwerkingtreding van deze regels alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hierin voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond.

 

BIJLAGE 1

Bij de REGELS GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN DORDRECHT

 

 

 

BIJLAGE 2

behorend bij artikel 2, lid 3 en 4 van de Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet basisregistratie personen verzocht heeft om verstrekkingsbeperking (geheimhouding).

 

Werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

Categorieën

 

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op dit terrein

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

 

Voor andere dan in de Regels gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht genoemde situaties, kan levering van gegevens aan derden plaats vinden, indien dit naar het oordeel van het college wenselijk is.