Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2015
CiteertitelVerordening reinigingsrecht 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201401-01-2016Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 17-12-2014

SBC/1297651

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2015

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 oktober 2014, Nr. SBC/1297651;

 

overwegende,

 

dat het noodzakelijk is een nieuwe, integrale Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht vast te stellen in verband met wijziging van de tarieven;

 

gelet op de artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijf: een natuurlijke dan wel rechtspersoon niet zijnde een particuliere huishouding;

 • b.

  afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

 • c.

  bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen;

 • d.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden;

 • e.

  erkende inzamelaar: bedrijven die krachtens artikel 10.21 van de Wet milieubeheer bevoegd zijn bedrijfsafvalstoffen in te zamelen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrecht" wordt van bedrijven een recht geheven voor de dienst die door de gemeente aan die bedrijven wordt verleend ten aanzien van de inzameling en verwerking van bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per maand indien het bedrijf wordt ingedeeld in:

  categorie 1 € 38,09

  categorie 2 € 57,14

  categorie 3 € 76,18

  categorie 4 € 114,27

 • 2.

  De categorie waarin een bedrijf wordt ingedeeld wordt bepaald aan de hand van de branche waarin het bedrijf werkzaam is en het aantal werkzame personen bij het bedrijf, met inachtneming van de maximaal aan te bieden hoeveelheid afval, conform de bij deze verordening vastgestelde tabel.

 • 3.

  De bedragen genoemd in het eerste lid zijn inclusief 21% omzetbelasting.

 • 4.

  Voor de indeling in een categorie is de situatie op 1 januari van het kalenderjaar bepalend.

 • 5.

  In afwijking van lid 4 wordt bij nieuwe vestiging of bij belangrijke bedrijfsuitbreiding de indeling vastgesteld dan wel herzien op basis van de situatie op de 15de van de maand, eerstvolgende na vestiging of bedrijfsuitbreiding.

 • 6.

  Bij overschrijding van de toegestane hoeveelheid aan te bieden afval wordt de indeling in een categorie overeenkomstig aangepast met ingang van de datum waarvoor het hogere afvalaanbod geldt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingplicht

 

 • 1.

  Het recht wordt geheven van het bedrijf op wiens aanvraag dan wel ten behoeve waarvan de inzameling en verwerking van de afvalstoffen als bedoeld in artikel 2 geschiedt.

 • 2.

  Elk bedrijf is verplicht van het produceren van bedrijfsafval aangifte te doen bij de gemeente.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Vrijstelling

Het recht wordt niet geheven van bedrijven waarvan de aard van bedrijfsactiviteiten het aannemelijk maakt dat die bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen dan wel dat die bedrijven een geldig contract met een erkende afvalinzamelaar kunnen overleggen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 3.500,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in gelijke termijnen van minimaal € 5,--, waarbij de laatste termijn vervalt op de laatste dag van de tiende maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de eerdere termijnen telkens een maand eerder.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het reinigingsrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het reinigingsrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening reinigingsrecht 2014, vastgesteld op 19 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsrecht 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2014.

De griffier, De voorzitter,

M. van Hall A.A.M. Brok

Toelichting Verordening reinigingsrecht 2015

Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven voor de dienst die door de gemeente aan die bedrijven wordt verleend ten aanzien van de inzameling en de verwerking van bedrijfsafvalstoffen. Het recht wordt geheven van het bedrijf op wiens aanvraag dan wel ten behoeve waarvan de inzameling en verwerking van de afvalstoffen geschiedt.

 

Voor 2015 zijn de tarieven verhoogd met 1%.

 

Voor een efficiëntere inning van het reinigingsrecht is met ingang van 2012 de betaaltermijnen gelijk getrokken met die van de aanslag gemeentelijke belastingen.

 

- - - - - - - -

 

LEESWIJZER

 

Behorende bij de Verordening reinigingsrecht 2015

 

 

Bedrijven zonder geldig afvalcontract krijgen (met terugwerkende kracht) een aanslag reinigingsrecht. Hiervoor krijgen bedrijven een basis dienstverlening ten behoeve van de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (exclusief swill), oud papier en karton, glas, textiel en restafval (exclusief grof vuil). Netwerk geeft aan welke inzamelmiddelen of ‑voorzieningen daarvoor gebruikt dienen te worden.

 

GFT kan worden ingezameld met een minicontainer die om de week wordt geleegd. Papier en karton wordt maandelijks ingezameld door verenigingen. Glas en textiel kan in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd.

Alle overige afvalinzameling of ‑afgifte dient te geschieden tegen betaling aan Netwerk of een andere erkende afvalinzamelaar.

 

De categorie-indeling is gebaseerd op het aantal werkzame personen, inclusief ingehuurd personeel. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke branches (industrie, horeca en gezondheids‑ en welzijnszorginstellingen) afgeweken van de standaard categorie-indeling. Dit omdat deze branches gemiddeld meer, dan wel minder afval produceren bij een bepaald aantal werkzame personen.

 

Zo wordt bijvoorbeeld een horecaondernemer met 1 tot en met 4 werknemers in categorie 2 ingedeeld.

Een gezondheidsinstelling met 5 tot en met 9 werknemers heeft een indeling in categorie 1.

Een gezondheidsinstelling met 1 tot en met 4 werknemers heeft eveneens een indeling in categorie 1.

 

Indien aantoonbaar meer afval wordt aangeboden dan de hoeveelheidlimiet behorend bij een categorie, wordt een bedrijf ingedeeld in een hogere categorie. Dit kan een andere datum zijn dan de datum waarop de overtreding is geconstateerd; bijvoorbeeld indien het hogere afvalaanbod samenhangt met een belangrijke bedrijfswijziging die eerder heeft plaatsgevonden.

Bedrijven waarvan aantoonbaar meer dan 10 vuilniszakken maar niet meer dan 15 vuilniszakken per week worden aangeboden worden ongeacht het aantal werknemers en de branche-indeling in categorie 4 ingedeeld. Bedrijven met meer dan 15 vuilniszakken per week worden geacht een apart afvalcontract te sluiten, en mogen geen gebruik maken van de collectieve afvalvoorzieningen.

 

Zo wordt bijvoorbeeld een gezondheidsinstelling met 1 tot 4 werknemers en 10 zakken afval per week in categorie 3 ingedeeld.

 

De ondernemer moet zelf opgave doen van het aanbieden van afval zonder afvalcontract en van afwijkende situaties.

Indien geconstateerd wordt dat geen juiste opgave is gedaan, wordt een naheffing opgelegd over het hele lopende kalenderjaar. Alleen wanneer de ondernemer kan aantonen dat de situatie in de loop van het jaar is ontstaan, bijvoorbeeld door vestiging, wordt de ingang van de belastingplicht op basis van die datum bepaald.

Als aantoonbaar is dat ook in voorgaande jaren afval werd aangeboden zonder te voldoen aan de bijbehorende belastingplicht, kan ook over die periode een navordering worden geheven.

Indien geconstateerd wordt dat een bedrijf in strijd met deze verordening meer dan 15 zakken per week aanbiedt, wordt met terugwerkende kracht een tweede aanslag voor categorie 4 opgelegd en dient het bedrijf per direct een contract te sluiten met een erkende inzamelaar.

 

- - - - - - - - -

 

TARIEVENTABEL

 

Behorende bij de Verordening reinigingsrecht 2015

Behorende bij artikel 3, lid 2

 

 

Reinigingsrecht bedrijfsafval 2015

Gemeente Dordrecht

 

 

per maand

per jaar

Tarief

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

categorie 1

€ 31,48

€ 38,09

€ 377,79

€ 457,09

categorie 2

€ 47,22

€ 57,14

€ 566,64

€ 685,63

categorie 3

€ 62,96

€ 76,18

€ 755,52

€ 914,18

categorie 4

€ 94,44

€ 114,27

€ 1.133,28

€ 1.371,27

 

Limiet aangeboden hoeveelheid afval per categorie:

categorie 1: gemiddeld tot 2 zakken van 40 liter per week, met een maximum van incidenteel 4 zakken (160 liter) per week;

categorie 2: gemiddeld tot 6 zakken van 40 liter per week, met een maximum van incidenteel 8 zakken (320 liter) per week;

categorie 3: gemiddeld tot 9 zakken van 40 liter per week, met een maximum van incidenteel 12 zakken (480 liter) per week;

categorie 4: maximaal 15 zakken van 40 liter per week.

 

 

 

Klassenindeling reinigingsrecht op basis van:

aantal werknemers en KvK branche-indeling

 

Aantal werknemers

Afwijking n.a.v. branche-indeling

 

Indeling

1 tot en met 4

industrie

indeling in categorie 2

categorie 1

 

horeca

indeling in categorie 2

 

5 tot en met 9

industrie

indeling in categorie 3

categorie 2

 

horeca

indeling in categorie 3

 

 

gezondheids- en welzijnszorginstellingen

indeling in categorie 1

 

meer dan 9

industrie

indeling in categorie 4

categorie 3

 

horeca

indeling in categorie 4

 

 

gezondheids- en welzijnszorginstellingen

indeling in categorie 1

 

Alle bedrijven die onafhankelijk van het aantal werknemers en branche-indeling meer dan 10 zakken, maar maximaal 15 vuilniszakken per week aanbieden.

Bedrijven die, ongeacht het aantal werknemers en branche-indeling, meer aanbieden dan het toegestane aantal zakken vallen in de overeenkomstige hogere categorie.

Indien, al dan niet incidenteel, meer afval vrij komt dient dat separaat aan een erkende inzamelaar aangeboden te worden.

categorie 4

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 25 november 2014,

 

De griffier,

 

 

 

M. van Hall

 

 

 

- - - - --