Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201612-05-2018Nieuwe regeling

12-07-2016

gmb-2016-105035

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  organisatie: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ingezetenen van de gemeente Dordrecht;

 • b.

  doelgroep: burgers uit de gemeente Dordrecht die zonder ondersteuning niet voldoende zelfstandig zijn en niet voldoende participeren in de samenleving;

 • c.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Doelstelling

Het college kan op aanvraag van een organisatie een subsidie verstrekken voor activiteiten die als doel hebben de maatschappelijke participatie van de doelgroep te bevorderen en die kunnen worden aangemerkt als algemene voorziening in de zin van artikel 1.1.1., lid 1 van de Wmo.

 

Artikel 3 Subsidievormen

Het college verstrekt subsidie:

 • a.

  eenmalig, in de vorm van maximaal € 25.000,- per activiteit;

 • b.

  in de vorm van een per kalenderjaar te verstrekken subsidie als tegemoetkoming in de structurele kosten voor activiteiten gericht op mantelzorg- en vrijwilligers¬ondersteuning, maatschappelijk werk en sociaal raadslieden, ondersteuning van de activiteiten van de Wmo adviesraad en overige maatschappelijke ondersteuning zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het Wmo beleidsplan 2015-2018.

 

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN VERDELING VAN HET BESCHIKBARE BEDRAG

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaande aan het daarop volgende kalenderjaar voor deze regeling subsidieplafonds vast voor eenmalige en voor de jaarlijkse subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  Het college kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3.

  Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden kenbaar gemaakt via de huis-aan-huis bladen in de gemeente.

Artikel 5 Wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidieaanvragen op grond van artikel 3 sub a worden behandeld op volgorde van ontvangst van de aanvraag, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

 • 2.

  Indien een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 6 Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 sub a en sub b worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   de activiteiten leveren een bijdrage aan de zelfredzaamheid en de participatie van de doelgroep;

  • b.

   in het belang van de doelgroep wordt samengewerkt met verschillende lokale organisaties, inwoners van de gemeente Dordrecht en/of andere maatschappelijke actoren;

  • c.

   bij realisatie van de activiteiten wordt zoveel mogelijk de actieve inzet van de samenleving (door middel van vrijwillige inzet, informele zorg) nagestreefd.

   • 2.

    Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 sub a worden tevens beoordeeld op de volgende criteria:

    • a.

     met de activiteiten wordt voorzien in een voldoende breed gedragen vraag;

    • b.

     de uitvoering van de activiteiten vindt zoveel mogelijk op innovatieve wijze plaats;

    • c.

     de uitvoering van de activiteiten draagt bij aan de per jaar of per twee jaar aangewezen en als zodanig bekendgemaakte speerpunten;

    • d.

     het maximale subsidiepercentage in relatie tot de totale uitvoeringskosten van de activiteiten bedraagt 40.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 7 Aanvraag van de subsidie

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 bevat naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval een gemotiveerde onderbouwing van de wijze waarop de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voldoen aan de in artikel 6 genoemde criteria.

HOOFDSTUK 4. SUBSIDIEVERPLICHTINGEN

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13-14 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, is de ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 3 sub b verplicht:

 • a.

  structureel te werken aan kwaliteitsverbetering van haar dienstverlening;

 • b.

  in het belang van de doelgroep samen te werken met verschillende lokale organisaties, inwoners van de gemeente Dordrecht en/of andere maatschappelijke actoren;

 • c.

  de gesubsidieerde activiteit uit te voeren conform de ingediende aanvraag en de daarbij gevoegde onderbouwing.

HOOFDSTUK 5. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  voor zover in de subsidiabele kosten subsidie kan worden of werd verstrekt op grond van een andere rijks-, provinciale-, of gemeentelijke subsidieregeling;

 • b.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • c.

  de activiteit bedoeld is voor één individu;

 • d.

  subsidie wordt aangevraagd voor huisvestingskosten, gericht op één doelgroep;

 • e.

  het een eenmalige subsidieaanvraag (artikel 3a) betreft en voor deze activiteit reeds voor drie achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt;

 • f.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

HOOFDSTUK 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Overgangs- en slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2016".

 • 2.

  De Nadere regels subsidie voor Maatschappelijke Ondersteuning Dordrecht 2012 worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de loco-secretaris de burgemeester

H. Kranendonk A.A.M. Brok