Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017
CiteertitelVerordening marktgeld 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Marktverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening marktgeld 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 216 Gemw
 2. art. 229 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

15-11-2016

gmb-2016-157252

SBC/1697741

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 september, Nr. SBC/1697741;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een nieuwe integrale Verordening op de heffing en invordering van marktgeld vast te stellen in verband met een wijziging van tarieven;

 

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een maand: een kalendermaand;

 • b.

  een kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • c.

  een halfjaar: een kalenderhalfjaar;

 • d.

  een jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  staanplaats: een plaats op het marktterrein, teneinde vanuit een verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken dan wel diensten aan te bieden;

 • f.

  standplaats: een plaats op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, teneinde vanuit een verplaatsbare verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken dan wel diensten aan te bieden, anders dan op het daarvoor aangewezen marktterrein;

 • g.

  ingenomen m² oppervlakte: het aantal m², dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal meters van de grootste lengte van de stand- of staanplaats met het aantal meters van de grootste breedte van:

  • -

   de stand- of staanplaats;

  • -

   het opgestelde voertuig met of zonder aanhanger/aanhangwagen;

  • -

   de ruimte welke wordt benut voor opslag;

 • h.

  vergunninghouder: degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om gedurende de markt een tijdelijke of een vaste staanplaats in te nemen;

 • i.

  standplaatshouder: degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om op andere openbare plaatsen dan de markt een tijdelijke of vaste standplaats in te nemen.

 • j.

  centrummarkt: de markt die plaatsvindt op het Statenplein en de Sisarijs- of Sarisgang.

Artikel 2 Aard van het recht

Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markten aangewezen terrein wordt onder naam "marktgeld" een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Grondslag

Grondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal ingenomen m² oppervlakte.

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de vergunninghouder of standplaatshouder.

Artikel 5 Dagtarieven

1.

Het marktgeld voor een vergunninghouder, anders dan bedoeld in artikel 6, bedraagt:

 

 

per dag of gedeelte van een dag voor staanplaatsen per m² ingenomen oppervlakte inclusief het verwijderen van waaivuil van de markt

€1,15

 

per m² ingenomen oppervlakte voor overkapping, opslag en voor het stallen van een voertuig en/of aanhangwagen, per dag of gedeelte daarvan

€0,35

2.

Het marktgeld voor standplaatshouders, anders dan bedoeld in artikel 6, bedraagt per dag of gedeelte daarvan per m² ingenomen oppervlakte, exclusief het reinigen van de standplaats en vuilafvoer

€0,85

3.

Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een 16 ampèreaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per kwartaal

€ 38,05

 

Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een krachtstroomaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per kwartaal

€ 99,90

 

Aan vergunninghouders die incidenteel aangesloten zijn op een 16 ampère¬aansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten, per aansluiting, in rekening worden gebracht van per keer

€2,95

 

Bovenstaande tarieven voor elektra zijn exclusief verkoop BTW

 

 

Artikel 6 Abonnementen

1.

Het marktgeld voor een vergunning met een vaste standplaats dient per kwartaalabonnement te worden voldaan. Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven zoals die vermeld zijn in de bij deze verordening behorende tabel.

 

 

Het marktgeld voor een standplaatshouder van een vaste standplaats dient per maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaarabonnement te worden voldaan. Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven zoals die vermeld zijn in de bij deze verordening behorende tabel.

 

2.

Het marktgeld dat betrekking heeft op het reclamegeld bedraagt voor vergunninghouders van de centrummarkt voor één marktdag in de week met een ingenomen oppervlakte van 9,2 m²

€ 20,15

 

Voor elke extra m² ingenomen oppervlakte per kwartaal

€0,30

3.

Bij meerdere dagen per week worden de onder sub 2 genoemde bedragen naar evenredigheid verhoogd.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een nota of ander schriftuur, vermeldende het verschuldigde bedrag.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dag, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a en b en tweede lid, moet op eerste aanzegging worden voldaan op de dag dat van de staan- of standplaats gebruik wordt gemaakt.

 • 3.

  Het marktgeld voor een kwartaalabonnement zoals bedoeld in artikel 6, moet worden voldaan binnen dertig dagen na dagtekening van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde nota.

Artikel 8 Vermindering

Indien van een stand- of staanplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, door omstandigheden buiten de wil van de aanvrager geen gebruik is gemaakt dan wel door omstandigheden buiten de wil van de aanvrager gedurende een kortere tijd gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement geldig was, wordt teruggave van het te veel betaalde marktgeld verleend, in dier voege, dat dan over de dagen gedurende welke de stand- of staanplaats wel is gebruikt, marktgeld geheven wordt naar het dagtarief, vermeld in artikel 5.

Artikel 9 Inschrijving op de wachtlijst

1.

Het tarief voor een aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst conform artikel 7, lid 1 van de Marktverordening gemeente Dordrecht bedraagt per aanvraag

€ 44,85

2.

Het tarief voor handhaving van een inschrijving op de wachtlijst, volgens de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 4 van de Marktverordening gemeente Dordrecht bedraagt per inschrijving per jaar

€ 34,00

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De "Verordening marktgeld 2016", vastgesteld op 8 september 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld 2017".

 

 

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening marktgeld 2017

Behorende bij artikel 6

 

Gebruik van staanplaatsen

 

Tarief per m² ingenomen oppervlakte bij een abonnement voor een:

 

A-tarief

Als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub a van de verordening gedurende één dag per week

B-tarief

Als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub b van de verordening gedurende één dag per week

kwartaal

€ 11,35

€ 2,90

Bij meerdere dagen per week worden de onder A en B genoemde tarieven naar evenredigheid verhoogd.

 

 

Gebruik van standplaatsen

 

Tarief per m² ingenomen oppervlakte bij een abonnement voor een:

 

A

Als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening gedurende één dag per week

maand

€ 3,20

kwartaal

€ 8,65

halfjaar

€ 17,40

jaar

€ 34,70

Bij meerdere dagen per week worden de onder A genoemde tarieven naar evenredigheid verhoogd.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.A.M. Brok