Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en 226

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

21-12-2010

Gemeentenieuws, 2010-12-29

2010, SBC/2010/ 480380

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011

 

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 november 2010, Nr. SBC/2010/480380;

 

overwegende dat het wenselijk is om een nieuwe integrale Verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden vast te stellen in verband met wijziging van de tarieven en van de betaaltermijnen;

 

gelet op de artikelen 216 en 226 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 vast te stellen de volgende

Artikel 1 Aard van het recht

 

Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op honden die binnen de gemeente worden gehouden.

Artikel 2 Belastingplicht

 

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond bezit, ter verzorging of onder toezicht heeft, tenzij blijkt dat een ander houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

 • 4.

  Als leden van het huishouden worden aangemerkt de bij het hoofd van het huishouden inwonende bloed- of aanverwanten, tenzij blijkt dat die personen tot verschillende op zichzelf staande huishoudens behoren.

 • 5.

  De houder van een of meerdere honden die bij een ander inwoont zonder tot diens huishouden te behoren is persoonlijk belastingplichtig.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 

De belasting wordt geheven per hond.

2.   De belasting bedraagt per belastingjaar:

a.   voor de eerste hond:                                  €  95,76

b.   voor de tweede hond:                                € 136,80

c.    voor de derde hond:                                  € 177,60

d.   voor de vierde hond:                                  € 218,40

en voor iedere volgende hond telkens                €  40,80

meer dan voor de vorige hond wordt geheven.

3.   Voor het houden van honden in kennels, ingeschreven bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bedraagt de belasting per kennel per jaar:                                      €    628,32

Artikel 4 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen over aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingjaar

 

 • 1.

  De belastingschuld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de hogere belasting in verband met het aantal toegenomen honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, kan aanspraak worden gemaakt op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het aanvangen, wijzigen en/of eindigen van de belastingplicht dient binnen zes weken na het tijdstip daarvan schriftelijk te worden doorgegeven.

 • 5.

  Ontheffing van deze belasting wordt niet verleend indien het bedrag van de ontheffing minder is dan € 15,--.

Artikel 7 Minimumaanslagbedrag

Na toepassing van de bepalingen in deze verordening worden belastingaanslagen niet opgelegd indien het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslagen minder is dan € 15,--.

Artikel 8 Vrijstellingen

 

De belasting wordt niet geheven met betrekking tot honden:

 • a.

  beneden de leeftijd van twee maanden, voor zover zij tegelijk met de moederhond worden gehouden;

 • b.

  boven het aantal van twee, indien de honden uitsluitend voor verkoop worden gehouden door een houder met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming en waarbij geen sprake is van een kennel als bedoeld in artikel 3, derde lid van deze verordening;

 • c.

  die in een hondenasiel verblijven, indien de eigenaar van een dergelijke inrichting houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming met uitzondering van de honden die ter verzorging in bewaring zijn genomen ten behoeve van de houder;

 • d.

  die uitsluitend dienen om blinde personen, doven of slechthorenden te leiden of personen met een motorische handicap behulpzaam te zijn dan wel hiervoor in opleiding zijn onder overlegging van een verklaring van een medisch specialist;

 • e.

  waarvan de houder in het bezit is van een geldig diploma van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbonden heeft zijn hond met een geleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 3.500,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in gelijke termijnen van minimaal € 5,--, waarbij de laatste termijn vervalt op de laatste dag van de tiende maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de eerdere termijnen telkens een maand eerder.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 2.

  De "Verordening hondenbelasting 2009", vastgesteld op 16 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid bedoelde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2010.

De waarnemend griffier,                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.J.W.T. Hendrickx                                                    A.A.M. Brok

Nota-toelichting  

 

Toelichting Verordening hondenbelasting 2011

 

 

Hondenbelasting wordt geheven van de houders van één of meerdere honden. Indien een houder meerdere honden heeft, wordt er per hond een hogere belasting geheven.

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan het kosteninflatiepercentage. Voor 2011 betekent dit een verhoging van 2,15%.

 

 

- - - - - - - -