Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling Bijzondere activiteiten en eenmalige subsidies gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Bijzondere activiteiten en eenmalige subsidies gemeente Drechterland
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageOntwerp-subsidielijst bij subsidieregeling Bijzondere activiteiten en eemalige subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Drechterland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201201-01-201201-01-2018nieuwe regeling

20-12-2011

de Middenstander, 4-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bijzondere activiteiten en eenmalige subsidies gemeente Drechterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

 

Subsidieregeling Bijzondere activiteiten en eenmalige subsidies

gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • 1.

  Bijzondere activiteit: een eenmalige activiteit

  • -

   die direct in het belang is van de gemeente Drechterland en haar inwoners,

  • -

   die plaatsvindt in de gemeente Drechterland,

  • -

   die vernieuwend of experimenteel is,

  • -

   die buiten het normale activiteitenpakket van de organisatie is gelegen en

  • -

   die zonder financiële steun van de gemeente niet georganiseerd kan worden.

 • 2.

  Eenmalige subsidie: een eenmalige bijdrage:

  • -

   bij de start van een nieuwe Drechterlandse organisatie of

  • -

   bij het verkrijgen van volledige rechtspersoonlijkheid door een Drechterlandse organisatie.

 • 3.

  Een eenmalige subsidie kan ook beschikbaar worden gesteld voor bijzondere prestaties op het gebied van sport of cultuur.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Bijzondere activiteiten

 • a.

  Om voor een subsidie voor een bijzondere activiteit in aanmerking te komen, moet een organisatie aantonen welke andere inkomsten er zijn voor de betreffende activiteit.

 • b.

  Aan de deelnemers of bezoekers van de bijzondere activiteit wordt een redelijke eigen bijdrage gevraagd. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan nadere voorwaarden stellen.

 • 2.

  Eenmalige subsidies

 • a.

  Voor een eenmalige subsidie komen in aanmerking organisaties die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te organiseren in Drechterland.

 • b.

  Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie moet de organisatie gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

Artikel 4 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  Bijzondere activiteiten

 • a.

  De subsidie voor een bijzondere activiteit wordt bepaald aan de hand van een in te dienen begroting voor de betreffende activiteit.

 • b.

  Het uiteindelijke subsidiebedrag voor een bijzondere activiteit is nooit hoger dan het daadwerkelijke tekort bij de betreffende activiteit.

 • c.

  Per organisatie wordt per jaar op grond van dit artikellid maximaal één activiteit gesubsidieerd.

   

 • 2.

  Eenmalige subsidies

 • a.

  De eenmalige subsidie bij de start van een nieuwe Drechterlandse organisatie en/of het verkrijgen van volledige rechtspersoonlijkheid door een Drechterlandse organisatie is € 200,-.

 • b.

  Voor het leveren van een bijzondere prestatie op het gebied van sport of cultuur kan een eenmalige subsidie beschikbaar worden gesteld tot € 100,-.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 20 december 2011.

De secretaris, De burgemeester,