Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 229 lid 1 onder b
 2. Wet Milieubeheer, artikel 15.33
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

27-10-2011

de Middenstander, 28-12-2011

2011-59b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2011-59b

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeente­wet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen de:

 

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland  2012.

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijke gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 2 Belastingplicht.

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van  het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, of beperkt of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

één persoon                                     €  243,-

meer personen                                €  325,-

Artikel 4 Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffen.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 7 Termijnen van betaling.

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zo lang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na  dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

 

Artikel 9 Overgangsrecht.

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding.

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012 treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 27 oktober 2011.

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                       De voorzitter,