Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1, onder a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

27-10-2011

de Middenstander, 28-12-2011

2011-59f

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012.

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2011-59f

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeente­wet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Schoollaan in Hem, aan de Molenwei in Hoogkarspel, aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel, aan de Streekweg achter de RK kerk in Hoogkarspel, achter de voormalige kerk in Oosterleek, naast de Martinuskerk aan de Dorpsweg in Schellinkhout, aan de Kerkweg in Venhuizen, en aan de Kerkbuurt achter de voormalige kerk in Wijdenes;

 • b.

  particulier graf: een graf, daaronder begrepen, grafkelder, eigen graf, zandgraf, gemetseld graf, graf o.t., familiegraf en of huurgraf, zoals die in eerdere verordeningen zijn aangeduid, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde periode, óf voor onbepaalde tijd (o.t.), het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken: - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  kindergraf: een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van het stoffelijk overschot van één kind;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  urnengraf: een urnengraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis in een urnenmuur of columbarium, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een terrein op de begraafplaats bestemd voor het verstrooien van as van overleden personen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, vermeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld.

De rechten, vermeld in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De verschuldigde rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van hetgeen onder lid 1. is bepaald, is het mogelijk de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen, in jaarlijkse termijnen te voldoen.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten Drechterland 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13  tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding.

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012 treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 

Artikel 14 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en grafrechten Drechterland 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 27 oktober 2011.

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                       De voorzitter,