Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Regeling Melding Vermoeden Misstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Melding Vermoeden Misstand
CiteertitelRegeling Melding Vermoeden Misstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub c
 2. Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling, artikel 15:2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-201201-01-2018ingetrokken vanwege nieuw protocol veilige werkomgeving

12-06-2012

de Middenstander, 5 september 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Melding Vermoeden Misstand

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland;

 

Overwegende dat het wenselijk is om een nieuwe regeling voor het melden van een vermoeden van misstanden voor de medewerkers van de gemeente Drechterland in te voeren;

 

gelet op artikel 160, eerste lid onder c, van de Gemeentewet en artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 20 maart 2012;

 

B e s l u i t e n

 

de regeling klokkenluiders gemeente Drechterland 2006 in te trekken;

 

en vast te stellen de navolgende

 

Regeling Melding Vermoeden Misstand

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel c, d, e, g, h van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente bij de gemeente, evenals de persoon die anders dan op basis van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam is.

 • 2.

  melder: de ambtenaar die een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze regeling.

 • 3.

  meldpunt: een externe commissie of persoon die als zodanig door het college is aangewezen. De Landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeenten is aangewezen als meldpunt.

 • 4.

  vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

 • 5.

  een strafbaar feit;

 • 6.

  een schending van regelgeving of beleidsregels;

 • 7.

  het misleiden van justitie;

 • 8.

  een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

 • 9.

  het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

 • 10.

  vertrouwenspersoon: de functionaris die als zodanig door het college is aangewezen.

 

Interne meldingsprocedure

 

 

Artikel 2 Melding

 • 1.

  De ambtenaar doet een melding bij zijn leidinggevende, bij de vertrouwenspersoon of, indien daartoe aanleiding bestaat, rechtstreeks bij het meldpunt.

 • 2.

  Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

 

Artikel 3 Melding door een gewezen ambtenaar

De gewezen ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor de gemeente. Hij kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand doen als hij in de hoedanigheid van ambtenaar kennis heeft gekregen van het vermoeden.

Voor de in dit artikel bedoelde gewezen ambtenaar zijn artikelen 4 tot en met 13 van deze regeling van toepassing.

 

Artikel 4 Identiteit ambtenaar

  • 1.

   De persoon of entiteit bij wie een melding wordt gedaan maakt de identiteit van de ambtenaar die de melding doet niet bekend zonder instemming van de ambtenaar.

  2. Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om.

   

Artikel 5 Informeren van college

De persoon of entiteit bij wie een melding is gedaan draagt er zorg voor dat het college onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 6 Onderzoek door college

 • 1.

  Het college stelt na ontvangst van de mededeling over de melding onverwijld een onderzoek in.

 • 2.

  Het college zendt aan de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld.

 • 3.

  Het college informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.

 

Artikel 7 Standpunt college

 • 1.

  Het college stelt de ambtenaar of de entiteit bij wie de ambtenaar melding heeft gedaan binnen twaalf weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.

 • 2.

  Indien niet binnen twaalf weken uitvoering kan worden gegeven aan het eerste lid, wordt de ambtenaar of entiteit bij wie de ambtenaar melding heeft gedaan voordat deze termijn is verlopen daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de ambtenaar of entiteit een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid ontvangt.

 

Artikel 8 Jaarverslag

De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag van de aard en de omvang van het aantal interne meldingen. Dit verslag wordt aan het college en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

 

 

Procedure bij het meldpunt

Artikel 9 Het meldpunt

 • 1.

  Het college wijst een of meerdere personen aan die het meldpunt vormt of vormen.

 • 2.

  Het meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het college daarover te adviseren.

 • 3.

  Indien het meldpunt uit meerdere personen bestaat, is dit altijd een oneven aantal, inclusief de voorzitter. In dat geval kunnen ook een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Artikel 10 Melding bij het meldpunt

 • 1.

  De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het meldpunt, indien:

  a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 7;

  b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  Het meldpunt maakt de identiteit van de ambtenaar niet bekend zonder instemming van de ambtenaar.

 

Artikel 10a Rechtstreekse melding bij het meldpunt

Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in weg staan, kan de ambtenaar het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het meldpunt.

Artikel 11 Ontvangstbevestiging en onderzoek

 • 1.

  Het meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.

 • 2.

  Het meldpunt draagt er zorg voor dat het college op de hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt.

 • 3.

  Het college informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding bij het meldpunt, tenzij het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad.

 • 4.

  Indien het meldpunt dit voor de oefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

 • 5.

  Ten behoeve van het onderzoek genoemd in lid 4 van dit artikel is het meldpunt bevoegd bij het college alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het college verschaft het meldpunt alle inlichtingen.

 • 6.

  Het meldpunt kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan een van de leden of aan een deskundige.

 • 7.

  Wanneer de inhoud van bepaalde door het college verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het meldpunt meegedeeld. Het meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

 

Artikel 12 Niet ontvankelijkheid

Het meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

 • a.

  de misstand niet van voldoende gewicht is;

 • b.

  de melder niet valt onder de definitie van ambtenaar op grond van deze regeling;

 • c.

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd en artikel 10a niet van toepassing is, of

 • d.

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 heeft gevolgd, maar de termijn bedoeld in artikel 3 nog niet is verstreken;

 • e.

  de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

 

Artikel 13 Advies van het meldpunt

 • 1.

  Indien de melding ontvankelijk is, legt het meldpunt binnen twaalf weken zijn bevindingen neer in een advies aan het college. Het meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijk karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.

 • 2.

  Indien niet binnen twaalf weken een advies kan worden gegeven wordt de melder en/of de vertrouwenspersoon evenals het college voordat deze termijn is verlopen daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen het advies als bedoeld in het eerste lid gereed is.

 • 3.

  Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.  

 

Artikel 14 Standpunt college naar aanleiding van het advies van het meldpunt

 • 1.

  Het college stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies van het meldpunt de melder evenals het meldpunt schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt.

 • 2.

  De melder van wie de identiteit niet bekend is gemaakt door het meldpunt zal het college het standpunt via het meldpunt doen toekomen.

 • 3.

  Een van het advies afwijkend standpunt wordt gemotiveerd.

 

Artikel 15 Jaarverslag

 • 1.

  Jaarlijks wordt door het meldpunt een verslag opgemaakt.

 • 2.

  In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake wettelijke bepalingen gemeld: a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand; b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek; c. het aantal onderzoeken dat het meldpunt heeft verricht; d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het meldpunt heeft uitgebracht.

 • 3.

  Dit jaarverslag wordt aan het college en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

 

Bescherming tegen gevolgen van de melding

Artikel 16 Bescherming van de ambtenaar

 • 1.
  • De ambtenaar ondervindt als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan besluiten tot:

   a. het verlenen van ongevraagd ontslag;

   b. het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;

   c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een vaste aanstelling;

   d. de opgelegde benoeming in een andere functie;

   e. het treffen van disciplinaire maatregelen;

   f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;

  • g. het onthouden van promotiekansen en

  • h. het afwijzen van een verlofaanvraag

  voor zover deze besluiten worden genomen vanwege de door de ambtenaar gedane melding van een vermoeden van een misstand.

   

 • 2.
  • Het college draagt er zorg voor dat de melder ook anderszins bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.

   

 • 3.
  • Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel geldt ook voor de ambtenaar die te goeder trouw een vermoeden van een misstand meldt in een andere organisatie dan die van de gemeente, volgens een bij die organisatie geldende regeling. De bescherming geldt alleen als de ambtenaar:

  • - uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;

  • - uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede misstand;

  • - het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld;

  • - zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met hem zijn gemaakt door het college.

   

Artikel 17 Bescherming van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 en 2 tegen benadeling als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Melding Vermoeden Misstand.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na vaststelling.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van

Drechterland op 12 juni 2012

De secretaris, de burgemeester,

Mr. F.L. Romkema R.J.H. van der Riet