Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Drechterland 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Drechterland 2006
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Drechterland 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is op 12 januari 2006 als nieuwe regeling in werking getreden.

Op 27 oktober 2008 is de eerste wijziging vastgesteld, gepubliceerd op 3 december 2008 en in werking getreden op 11 december 2008.

Op 26 oktober 2009 is de tweede wijziging vastgesteld, gepubliceerd op 4 november 2009 en in werking getreden op 12 november 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer, art. 15.33
 2. Gemeentewet, art. 216, 217, 219 en 230 tot en met 257
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-200601-01-2011nieuwe regeling, wijziging artikel 3

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1; 2008-50; 2009-45a
12-01-200601-01-2011nieuwe regeling

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1
12-01-200601-01-2011nieuwe regeling

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1
12-01-200601-01-2011nieuwe regeling

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Drechterland 2006

De raad van de gemeente Drechterland

 

Vaststelling diverse verordeningen en beleidsnota's

 

Gelezen het voorstel van de stuurgroep op 15 november 2005

 

Gezien het advies van de klankbordgroep van 30 november 2005

 

Gelet op de artikelen 15.33 van de Wet milieubeheer en de artikelen 216, 217, 219 en 230 tot en met 257 van de Gemeentewet

 

besluit:

 

1. vervallen te verklaren:

a. de Verordening afvalstoffenheffing 2002 en alle daarin aangebrachte wijzigingen van de voormalige gemeente Drechterland, zoals vastgesteld door de raad op 8 november 2001

b. de Verordening afvalstoffenheffing 2002 alle daarin aangebrachte wijzigingen van de voormalige gemeente Venhuizen, zoals vastgesteld door de raad op 29 november 2001

 

2. vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Drechterland 2006

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijke gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  a. degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens

  eigendom, bezit, of beperkt of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

één persoon € 227,00

meer personen € 310,00

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffen

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de

  belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat

  aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zo lang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zes gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is de datum van inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 2 januari 2006.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,