Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Drechterland 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Drechterland 2006
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Drechterland 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

bestuur en recht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 33, derde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-200602-06-2018nieuwe regeling

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Drechterland 2006

De raad van de gemeente Drechterland

 

Vaststelling diverse verordeningen en beleidsnota's

 

Gelezen het voorstel van de stuurgroep van 18 oktober 2005

 

Gezien het advies van de klankbordgroep van 30 november 2005

 

Gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet

 

besluit:

 

I. vervallen te verklaren:

a. de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning van de voormalige gemeente Drechterland, zoals vastgesteld door de raad op 12 december 2002.

b. de Verordening op de ambtelijke bijstand van de voormalige gemeente Venhuizen, zoals vastgesteld door de raad op 27 maart 2003;

 

II. vast te stellen de VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING DRECHTERLAND 2006

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  a. feitelijke informatie van geringe omvang;

  b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  c. bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie en/of bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt door de griffier verleend. Indien de gevraagde informatie en/of bijstand niet door de griffier kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde informatie en/of bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2  

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  a. het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  b. dit het belang van de gemeente kan schaden;

  c. de taakuitoefening van de betreffende functionarissen hierdoor aanmerkelijk zou worden belemmerd en de bijstand niet tot geringere, meer aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3  

Indien het verzoek om informatie of bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4  

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5  

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 6  

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde gemeenteraad Drechterland, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 230,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 23,- per raadszetel.

Artikel 7  

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te verstrekken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekosting van:

  a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  c. giften;

  d. uitgaven welke dienen besteden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  e. opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 8  

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, vóór 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 9  

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  a. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  b. bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 10  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Drechterland 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 2 januari 2006.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,