Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drechterland 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drechterland 2006
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drechterland 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2006nieuwe regeling

02-01-2006

de Middenstander, 11-01-2006

5.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drechterland 2006

De raad van de gemeente Drechterland

 

Vaststelling diverse verordeningen en beleidsnota's

 

Overwegende dat, het wenselijk regels vast te stellen voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Drechterland

 

Overwegende dat, de verordeningen in de voormalige gemeenten Drechterland en Venhuizen hetzelfde zijn

 

Gezien het advies van de klankbordgroep van 30 november 2005

 

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet

 

besluit:

 

I. vervallen te verklaren:

a. de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Drechterland van de voormalige gemeente Drechterland, zoals vastgesteld door de raad op 13 november 2003 en gewijzigd op 13 januari 2005

b. de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Venhuizen 2004 van de voormalige gemeente Venhuizen, zoals vastgesteld door de raad op 27 november 2003

 

II. vast te stellen de VERORDENING ONDERZOEKEN DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID DRECHTERLAND 2006

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. doelmatigheid: de mate waarin gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

2. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt zo mogelijk ieder jaar tegelijk met de begroting een onderzoeksplan naar de raad van het over het daarop volgende jaar te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoek wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  a. het object van onderzoek;

  b. de reikwijdte van het onderzoek;

  c. de onderzoeksmethode;

  d. doorlooptijd van het onderzoek;

  e. de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en zo mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drechterland 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 2 januari 2006.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,