Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling Investeringssubsidies sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Investeringssubsidies sport
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Drechterland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200031-12-2010nieuwe regeling

15-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Investeringssubsidies sport

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

 

Subsidieregeling Investeringssubsidies sport

gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Doelstelling

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstelling:

-Het voeren van een voorwaardenscheppend beleid voor de buitensport in Drechterland door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage ten behoeve van de verenigingsaccommodatie.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1.

  Onder een primaire accommodatie wordt verstaan: kleedkamers en douches, bergruimte, scheidsrechterkleedkamer en EHBO-ruimte.

 • 2.

  Onder de duurzame investering met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen wordt verstaan: casco-elementen t.w. dakbedekking, raam- en deurkozijnen, buitendeuren, buitenwanden, verwarmingsketel dan wel -elementen en/of warmwatervoorziening.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De sportverenigingen die op de onderstaande buitensportcomplexen gevestigd zijn, vallen onder de reikwijdte van deze subsidieregeling:

  • -

   Sportcomplex Koggeweg (SV De Valken);

  • -

   Sportcomplex Westerbuurt (ASV ’55);

  • -

   Sportcomplex Molenweg (WSW);

  • -

   Sportcomplex Havenweg (Omnivereniging Schellinkhout);

  • -

   Sportcomplex Sportlaan (SC Spirit ’30);

  • -

   Sportcomplex Woudlust (Woudia en DTS ’48);

  • -

   Sportcomplex Noorderdracht (S+K).

 • 2.

  Een investeringssubsidie wordt verleend ten behoeve van de noodzakelijk geachte

  (ver)bouw en vervanging van primaire accommodaties en voor duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen.

 • 3.

  Onder de investeringssubsidie valt ook de vervanging van lichtmasten indien deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de sportactiviteit.

 • 4.

  Een investeringssubsidie wordt slechts verleend indien de behoefte aan de te plegen investering voldoende aannemelijk is.

 • 5.

  Een investeringssubsidie wordt slechts verleend indien de sportvereniging bij het bepalen van de benodigde bouwsom rekening houdt met een redelijke mate van zelfwerkzaamheid.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen
 • 1.

  De investeringssubsidie bij de (ver)bouw en vervanging van een primaire accommodatie is maximaal 40% van de werkelijke kosten.

 • 2.

  De investeringssubsidie bij de aanschaf en vervanging van een duurzame investering met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen en bij de vervanging van lichtmasten is maximaal 25% van de werkelijke kosten.

 • 3.

  In afwijking op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening kunnen verzoeken voor investeringssubsidies zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, tot uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  Het college legt een verzoek op grond van artikel 5, lid 1 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Het college besluit uiteindelijk tot het wel of niet beschikbaar stellen van een investeringssubsidie op grond van artikel 5, lid 2.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 15 december 2009.

De secretaris,

De burgemeester,

Ontwerp-subsidielijst bij Subsidieregel Investeringssubsidies

Subsidieregeling investeringssubsidies

2009

2010

1.Reserve investeringssubsidies (40%-regeling)

100.000

100.000

2.Budget 25%-regeling

10.000

10.000

 

€ 110.000

€ 110.000