Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Kunst en Cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van Kunst en Cultuur
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Drechterland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201001-01-201013-01-2011nieuwe regeling

15-12-2009

de Middenstander, 29-09-2010

3.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Kunst en Cultuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

 

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Kunst en Cultuur

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Doelstelling

De te verlenen subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • -

  Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van kunst en cultuur.

 • -

  Het stimuleren en waarderen van culturele activiteiten voor de inwoners van Drechterland.

 • -

  Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van kunst en cultuur te organiseren in Drechterland.

 • 2.

  De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3.

  Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.

 • 5.

  Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, dan zoals is bepaald in de artikelen 8c en 9c, zal het toe te kennen subsidiebedrag worden verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Subsidiegrondslag Historische verenigingen en stichtingen.

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

1. een vast bedrag van € 500,-- aan een historische vereniging.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen volksfeesten

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 500,-- en een bedrag van € 0,25 per inwoner van de betreffende kern, aan organisaties die activiteiten op of rond koninginnedag organiseren. Er dient minimaal één kinderactiviteit te worden georganiseerd;

 • 2.

  een vast bedrag van € 250,-- aan organisaties die activiteiten in het kader van 4 en 5 mei organiseren;

 • 3.

  een vast bedrag van € 250,-- aan organisaties die de intocht van Sint Nicolaas organiseren.

 • 4.

  organisaties die activiteiten organiseren in het kader van Koninginnedag en de intocht van Sinterklaas komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie ter grootte van de te betalen leges bij de betreffende activiteit.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen toneelverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie geldt de volgende grondslag:

1. een vast bedrag van € 250,-- aan toneelverenigingen en schilderskringen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering of expositie plaatsvindt.

Artikel 8 Subsidiegrondslagen muziekverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.500,-- aan muziekverenigingen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt;

 • 2.

  een bedrag per lid van € 68,--;

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,-- per jaar.

Artikel 9 Subsidiegrondslagen zangverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 250,-- aan zangkoren onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt;

 • 2.

  een bedrag per lid van € 10,--;

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,- per jaar.

Artikel 10 Overige subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.500,-- aan de Culturele Commissie Pancratius, Cultureel Centrum De Triangel en de Stichting tot Behoud Oosterleker Kerk, onder voorwaarde dat er een minimaal vijf keer per jaar eenuitvoering of expositie plaatsvindt;

 • 2.

  een vast bedrag van € 250,-- aan de Stichting Orgelconcerten Martinuskerk Westwoud;

 • 3.

  een vast bedrag van € 900,-- aan de Kunstroute Drechterland onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een expositie plaatsvindt;

 • 4.

  een vast bedrag van € 500,-- aan volksdansgroepen;

 • 5.

  een bedrag van € 2.000,- aan het Westfries Museum;

 • 6.

  een bedrag van € 4.750,- aan schouwburg Het Park.

Artikel 11 Budgetsubsidies

 • 1.

  Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 14 tot en met 20 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

  • -

   Stichting De Blauwe Schuit;

  • -

   Muziekschool Oostelijk Westfriesland;

  • -

   Muziekschool Gerard Boedijn;

  • -

   Kantklosschool Ieder voor Allen;

  • -

   Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2010.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 15 december 2009.

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

Ontwerp-subsidielijst bij Subsidieregeling Kunst en Cultuur

Subsidieregeling Kunst en Cultuur

 

2009

2010

1

Histor. ver.

Hist. Ver. Blokker

 

1.000

1.000

2

 

 

Hist. Ver. Hoogkarspel-Westwoud

500

500

3

 

 

Hist. Ver. Suijder Cogge

500

500

4

Orgelconcerten Martinuskerk Westwoud

250

250

5

Volksspelen

St. Acces Events (koninginnedag)

 

1.890

1.937

6

 

 

Com. Volksspelen Wijdenes-Oosterleek

862

863

7

 

 

Com. Bijzondere Feestdagen Hoogkarspel

2.415

2.431

8

 

 

Sinterklaas Comité Hoogkarspel

250

250

9

 

 

Kinderact. Oosterblokker (St. Nicolaas)

250

250

10

 

 

St. Bijzondere Activiteiten Westwoud

1.444

1.446

11

 

 

Ondernemersver De Drieban (St. Nicolaas)

250

250

12

 

 

Oranjevereniging Blokker - Oosterblokker

1.132

1.134

13

Volksdansen

Volksdansgroep Venhuizen

500

500

14

 

 

Westfriese Shuffle

 

500

500

15

 

 

Oud-Westfriese Dansgroep Wijdenes

0

500

16

Muziekver.

Dr. Nuyens

 

8.504

8.980

17

 

 

Concordia

 

4.968

4.560

18

 

 

Venhuizen

 

6.192

8.776

19

 

 

Ons Genoegen

 

5.376

4.492

20

Toneelver.

De Rozenknop

 

250

250

21

 

 

Eensgezindheid

 

250

250

22

 

 

DENEG

 

 

250

250

23

 

 

Mosterdzaadje

 

250

250

24

 

 

KAHL

 

 

250

250

25

 

 

Tonelia's

 

250

250

26

 

 

Boom van ons Genoegen

250

250

27

 

 

Klimop

 

 

250

250

28

Schilderskring Touche

 

 

250

250

29

Zangkoren

Koor Eigenwijs

 

600

600

30

 

 

Vocale Kring Drechterland

640

650

31

 

 

Popkoor Pop4You

 

880

900

32

 

 

Nederpopkoor Vol Vuur

960

870

33

 

 

Hazeskoor

900

670

34

 

 

Koor Schalmsmart

0

950

35

 

 

Zangver. Drieban Venhuizen

1.040

1.070

36

Budgetsubsidies

St. De Blauwe Schuit

13.765

13.765

37

 

 

Muziekschool Oostelijk Westfriesland

92.000

93.440

38

 

 

Muziekschool Gerard Boedijn

49.511

50.749

39

 

 

Kantklosschool Ieder voor Allen

2.000

2.000

40

Regionale sub.

Westfries Museum

 

2.000

2.000

41

 

 

St. Museum Stoomtram

2.725

0

42

 

 

Het Park

 

 

4.750

4.750

43

 

 

St. Kunst en Cultuur N-H

900

900

44

Overige cult.

Culturele cie. Pancratius

1.500

1.500

45

 

 

Cultureel centrum Triangel

1.500

1.500

46

 

 

St. Kunstroute Drechterland

900

900

47

 

 

Stichting Behoud Oosterleker Kerk

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

217.104

220.083