Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Legesverordening Drechterland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Drechterland 2017
CiteertitelLegesverordening Drechterland 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe verordening

19-12-2016

gmb-2016-187616

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Drechterland 2017

 

De raad van de gemeente Drechterland;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

 

B e s l u i t :

Vast te stellen de:

Legesverordening Drechterland 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 3.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van een inzameling van geld of goed, als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening door een plaatselijke sportvereniging of een plaatselijke vereniging.

 • 3.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

4. hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening Drechterland 2017 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening Drechterland 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering van 19 december 2016.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter

J.N.M. Commandeur, M. Pijl

Tarieventabel, behorende bij legesverordening Drechterland 2017  

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijs

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen AVOI

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Urgentieverklaring

Hoofdstuk 21 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Niet in behandeling nemen van een aanvraag

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of het sluiten van een partnerschapsregistratie bedraagt:

 

1.1.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 312,40

1.1.2

op maandag om 9.00 uur en 10.00 uur is de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap kosteloos in de locatie Venhuizen

 

1.1.3

op zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

€ 432,25

1.1.4

op zon- en feestdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 595,00

1.1.5

De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is kosteloos als dit een baliehandeling betreft.

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 312,40

1.2.2

op zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

€ 432,25

1.2.3

op zon- en feestdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur

€ 595,00

1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijke Wetboek

€ 312,40

1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 10,60

1.4.2

een trouwboekje in een luxe uitvoering

€ 27,35

1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,95

1.6

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

1.6.1

het kalligraferen van een trouwboekje/geregistreerd partnerschapsboekje

€ 8,45

1.6.2

het kalligraferen van een kind in een trouwboekje/geregistreerd partnerschapsboekje

€ 2,75

1.6.3

het kalligraferen van een getuige in een trouwboekje/geregistreerd partnerschapsboekje

€ 2,75

1.7

Indien het huwelijk wordt voltrokken/partnerregistratie wordt geregistreerd in het bijzijn van een door de gemeente beschikbaar gestelde getuige, worden de tarieven onder 1.1, 1.2 en 1.3, per getuige verhoogd met

€ 17,10

1.8

Indien het huwelijk wordt voltrokken/partnerregistratie wordt geregistreerd door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 3.3 van het Reglement burgerlijke stand, worden de tarieven onder 1.1, 1.2 en 1.3 verhoogd met

€ 34,05

1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort

 

2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 2.1 (zakenpaspoort):

 

2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

 

2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.1 tot en met 2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijs

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten

€ 10,40

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag D118 als bedoeld in 3.1, wordt bij het niet kunnen overleggen van een reeds eerder verstrekt rijbewijs (verlies, diefstal etc.) verhoogd met

€ 21,55

3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder een verstrekking verstaan een of meer gegevens over een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens:

 

4.2.1

per verstrekking

€ 7,30

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van een jaar:

 

4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 73,50

4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 322,40

4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 505,30

4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 1.965,55

4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 2.808,00

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder een verstrekking verstaan ‚‚een of meer gegevens omtrent een persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens:

 

4.4.1

per verstrekking

€ 7,30

4.4.2

van een internationaal uitreksel

€ 9,45

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het (schriftelijk) verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 26,60

4.7

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een persoonslijst in gevolge de Wet Basisregistratie personen

€ 17,90

4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uitdraai van de leeftijdsopbouwstatistiek van de bevolking van de gemeente

€ 27,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot of het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,35

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

€ 22,50

6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens van:

 

7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 21,75

7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 21,75

7.1.3

een afschrift van de Perspectievennota

€ 21,75

7.1.4

een afschrift van de Najaarsnota

€ 21,75

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens van:

 

7.2.1

een afschrift van de algemene plaatselijke verordening

€ 81,20

7.2.2

een afschrift van de gemeentelijke bouwverordening, inclusief de daarbij behorende toelichting

€ 81,20

7.2.3

een exemplaar van een andere dan de onder 7.2.1 en 7.2.2 genoemde verordeningen

€ 21,30

7.2.4

een afschrift van een andere dan de onder 7.4.1 t/m 7.4.3 genoemde verordeningen per pagina

€ 0,80

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het verstrekken van gegevens van:

 

8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

8.1.1.1

per pagina (enkelzijdig) op papier van A4-formaat

€ 0,80

8.1.1.2

per pagina (enkelzijdig) op papier van A4-formaat (kleur)

€ 1,10

8.1.1.3

per pagina (enkelzijdig) op papier van A3-formaat

€ 1,30

8.1.1.4

per pagina (enkelzijdig) op papier van A3-formaat (kleur)

€ 2,10

8.1.1.5

per pagina (enkelzijdig) op papier van A2-formaat

€ 3,50

8.1.1.6

per pagina (enkelzijdig) op papier van A1-formaat

€ 4,20

8.1.1.7

per pagina (enkelzijdig) op papier van A0-formaat

€ 5,85

8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per lichtdruk

€ 18,20

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot of het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 16,40

8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 16,40

8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 16,40

8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 16,40

8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 16,40

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot of het verstrekken van kopie‰en van:

 

8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 16,40

8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 16,40

8.3.3

het gemeentelijke adresco”rdinatenbestand of delen daarvan, per adresco”rdinaat

€ 16,40

8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register van Kadaster On-Line: de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag van € 15,90 per kwartier.

 

8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleend dossier per kwartier.

€ 17,20

8.6

Het tarief bedraagt voor makelaars en instellingen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de waardebepalende factoren die ten behoeve van een taxatie- en/ of verkoopopdracht noodzakelijk zijn

€ 22,55

8.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie algemeen bedraagt per locatie

€ 22,55

8.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om levering van volledige bodemrapportages bedraagt ongeacht het aantal per locatie

€ 114,50

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,35

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,60

10.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

10.2.1

een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,80

10.2.2

Een uitreksel uit een in het gemeente archief berustend stuk

€ 7,35

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 100,90

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 100,90

11.3

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 100,90

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 68,00

12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag indien de aanvraag leidt tot een weigering

€ 68,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (n.v.t.)

13.1

Gemeentegarantie (n.v.t.)

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

14.1

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (zie 'Verordening marktgeld Drechterland 2006')

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 55,35

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 55,35

15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing

€ 13,60

Hoofdstuk 16 Kansspelen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor een kanspelautomaat

€ 56,50

16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kanspelautomaten, voor de eerste kanspelautomaat

€ 56,50

16.1.2.1

voor iedere volgende kanspelautomaat

€ 34,00

16.1.3

voor een kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar

€ 226,50

16.1.4

voor twee of meer kanspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

16.1.4.1

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 11,95

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

17.1

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (n.v.t.)

 

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen AVOI

18.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

18.1.1

indien het betreft tracé‚s vanaf 25 tot 250 m1

€ 236,10

18.1.2

indien het betreft tracé‚s vanaf 250 tot 1000 m1

€ 291,20

18.1.3

indien het betreft tracé‚s vanaf 1000 tot 2500 m1

€ 354,15

18.1.4

indien het betreft tracé‚s 2500 m1, op basis van begroting

 

18.1.5

indien een begroting als bedoeld in 18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

18.2

indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25m1:

€ 74,75

18.3

indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 354,15

18.4

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

18.5

indien een begroting als bedoeld in 18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 16,55

19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 16,55

19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 27,05

19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 30,60

Hoofdstuk 20 Urgentieverklaring

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag urgentieverklaring

€ 50,00

20.2

De heffing wordt terugbetaald indien de aanvraag is gehonoreerd

 

Hoofdstuk 21 Diversen

21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

21.1.1.1

tot het verkrijgen van een door burgemeester en wethouders verleende ontheffing, als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het in werking hebben van een geluidsapparaat of bij een knalapparaat of indien daarbij een geluidsmeting noodzakelijk is

€ 34,50

21.1.1.2

anderszins

€ 33,35

21.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

21.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,60

21.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopie‰n van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

21.2.2.1

per pagina (enkelzijdig) op papier van A4-formaat

€ 0,80

21.2.2.2

per pagina (enkelzijdig) op papier van A4-formaat (kleur)

€ 1,10

21.2.2.3

per pagina (enkelzijdig) op papier van A3-formaat

€ 1,30

21.2.2.4

per pagina (enkelzijdig) op papier van A3-formaat (kleur)

€ 2,10

21.2.2.5

per pagina (enkelzijdig) op papier van A2-formaat

€ 3,50

21.2.2.6

per pagina (enkelzijdig) op papier van A1-formaat

€ 4,20

21.2.2.7

per pagina (enkelzijdig) op papier van A0-formaat

€ 5,85

21.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 20.2.1 en 20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

21.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 23,20

21.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,65

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699 (2013), of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om formeel en schriftelijk vooroverleg in verband met het verkrijgen van een schriftelijke indicatie of een voorgenomen project, dat past binnen het vastgestelde beleid, in het kader van de Wabo vergunbaar is (regulier principeverzoek)

€ 300,00

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een schriftelijke conceptaanvraag om een omgevingsvergunning / welstandsaanvraag, die niet past binnen het vastgestelde beleid, of betrekking heeft op een wijziging van het bestemmingsplan en/of het voeren van een uitgebreide procedure (uitgebreid principeverzoek):

€ 300,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

3.1.1

Bouwactiviteiten, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.1.1.1

bouwkosten tot € 6.000,--

€ 247,15

 

3.1.1.2

bouwkosten van € 6.000 tot € 20.000

€ 459,75

 

3.1.1.3

bouwkosten van € 20.000 tot € 70.000

 

2,28%

3.1.1.4

bouwkosten van € 70.000 tot € 250.000

 

2,13%

3.1.1.5

bouwkosten van € 250.000 tot € 1.000.000

 

1,92%

3.1.1.6

bouwkosten van € 1.000.000 en meer

 

1,77%

3.1.2

Welstandstoets, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, ongeacht het aantal behandelingen

 

 

3.1.2.1

adviezen bij bouwkosten tot € 20.000

€ 40,00

 

3.1.2.2

adviezen bij bouwkosten van € 20.000 en meer, percentage van de bouwsom tot een maximum van € 2.250

 

0,25%

3.1.2.3

voor adviezen voor reclameobjecten

€ 75,00

 

3.1.2.4

voor adviezen voor sloopvergunningen

€ 100,00

 

3.1.2.5

voor adviezen voor handhavingszaken/excesregeling

€ 150,00

 

3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1.bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

 

3.2

Aanlegactiviteiten, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag bij een totaal aan kosten van werken of werkzaamheden van:

 

 

3.2.1

minder dan € 46.500,--

€ 287,30

 

3.2.2

€ 46.500,-- of meer, doch minder dan € 97.000,--

€ 499,45

 

3.2.3

€ 97.000,-- of meer, doch minder dan € 193.000,--

€ 777,95

 

3.2.4

€ 193.000,-- of meer, doch minder dan € 390.000

€ 1.039,45

 

3.2.5

€ 390.000,-- of meer, doch minder dan € 782.000

€ 1.348,60

 

3.2.6

€ 782.000 of meer, doch minder dan € 1.175.000,--

€ 1.841,45

 

3.2.7

€ 1.175.000,-- of meer

€ 2.322,40

 

3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit of aanlegactiviteit, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1 en 3.2:

 

 

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 342,95

 

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 342,95

 

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.959,40

 

3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 342,95

 

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 591,90

 

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 342,95

 

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 342,95

 

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 342,95

 

3.3.9

indien artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (bestemmingsplan)

€ 2.959,40

 

3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1§, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 342,95

 

3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2§, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 342,95

 

3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3§, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.959,40

 

3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 342,95

 

3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 591,90

 

3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 342,95

 

3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 342,95

 

3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 342,95

 

3.4.9

indien artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (bestemmingsplan)

€ 2.959,40

 

3.4.10

indien de aanvraag leidt tot een weigering:

 

 

3.4.10.1

- bij een reguliere procedure

€ 112,35

 

3.4.10.2

- bij een uitgebreide procedure

€ 224,70

 

3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

 

3.5.1.1

bouwwerken tot 50 m2

€ 581,25

 

3.5.1.2

bouwwerken van 50 tot 250 m2

€ 605,05

 

3.5.1.3

bouwwerken van 250 tot 500 m2

€ 629,05

 

3.5.1.4

bouwwerken van 500 tot 1000 m2

€ 652,75

 

3.5.1.5

bouwwerken van 1000 tot 2000 m2

€ 676,65

 

3.5.1.6

bouwwerken van 2000 tot 5000 m2

€ 772,00

 

3.5.1.7

bouwwerken van 5000 m2 en hoger

€ 819,70

 

3.5.2

Het tarief voor het wijzigen van een bestaande vergunning bedraagt

€ 104,60

 

3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Gemeente Drechterland aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 64,20

 

3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 64,20

 

3.6.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor ingevolge artikel 11 (gemeentelijk monument) en artikel 14 (Rijksmonument) van de Monumentenverordening gemeente Drechterland door de Monumentencommissie een monumentenadvies is uitgebracht bedraagt het tarief op basis van werkelijk bestede tijd per uur:

€ 440,00

 

3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

 

 

3.7.1.1

voor bouwwerken met een inhoud tot 100 m3

€ 111,05

 

3.7.1.2

voor bouwwerken met een inhoud tussen de 100 en 350 m3

€ 184,45

 

3.7.1.3

voor bouwwerken met een inhoud tussen de 350 en 600 m3

€ 331,15

 

3.7.1.4

voor bouwwerken boven de 600 m3

€ 404,50

 

3.7.2

Indien omtrent een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk advies wordt ingewonnen van de welstandscommissie dan wordt bovenvermeld tarief verhoogd met

€ 100,90

 

3.8

Aanleggen of veranderen weg, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening Drechterland 2008 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: nihil

 

 

3.9

Uitweg/inrit, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief per meter:

€ 237,15

 

3.10

Kappen, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 24,85

 

3.11

Opslag van roerende zaken, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente Drechterland, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

 

3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: nihil

 

 

3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: nihil

€ 319,40

 

3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoelt in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 319,40

 

3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 319,40

 

3.14

Andere activiteiten, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 24,65

 

3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 24,65

 

3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 24,65

 

3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

3.16

Beoordeling bodemrapport, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 254,00

 

3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 473,40

 

3.17

Advies

 

 

3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 302,70

 

3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een schriftelijke aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoelt in de onderdelen 3.17 en 3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: nihil

 

 

4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten: nihil

 

 

4.2.3

bij 15 of meer activiteiten: nihil

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

5.1.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een schriftelijke aanvraag om vooroverleg of beoordelingen van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2

 

 

5.1.1.1

Als een aanvrager zijn conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.1.1.1.1

indien de conceptaanvraag schriftelijk wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na verzending van de ontvangsbevestiging, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,00%

5.1.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.1.2.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.1.2.1.1

indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

75,00%

5.1.2.1.2

indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,00%

5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagtvan de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25,00%

5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of activiteiten in relatie tot brandveiligheid als bedoelt in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 of 3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,00%

5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen, Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.17 en 3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 5.2 van toepassing is: nihil

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project, dan wel een wijziging van de tenaamstelling:

€ 39,30

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.752,90

 

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 319,05

 

8.3

Indien een aanvraag betrekking heeft op een plan, waarvoor een hogere waarde kan worden verleend op grond van de Wet geluidhinder, wordt onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1.berekende bedrag verhoogd met:

 

 

8.3.1

indien publicatie plaatsvindt, een bedrag van

€ 81,20

 

8.3.2

indien een openbare zitting moet worden gehouden en of een besluit bij het provinciaal bestuur moet worden aangevraagd, een bedrag van

€ 312,00

 

Hoofdstuk 9 Niet in behandeling nemen van een aanvraag

9.1

Het tarief bedraagt voor het niet in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning

€ 100,00

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 258,95

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 174,35

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

€ 43,65

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 23,30

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een door de burgemeester verleende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het exploiteren van een horecabedrijf

 

1.4.1

voor een vergunning waarbij geen afwijkende sluitingstijden op grond van artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden vastgesteld

€ 31,40

1.4.2

voor een vergunning waarbij wel afwijkende sluitingstijden op grond van artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden vastgesteld

€ 62,75

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een door de burgemeester vastgestelde wijziging van sluitingstijden als bedoeld in in artikel 2.29 en 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening (voor een etmaal)

€ 33,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

2.1.1

een evenement met verhoogde veiligheidsaandacht of risico-evenement (norm veiligheidsregio Noord-Holland-Noord)

€ 108,95

2.1.2

een herdenkingsplechtigheid (indien vergunningsplichtig)

€ 12,75

2.1.3

een regulier evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord) en (indien vergunningsplichtig)

€ 36,10

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 36,10

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning c.q. ontheffing, als bedoeld in artikel 5.32 van de Algemene Plaatselijke verordening voor het houden van een crosswedstrijd

€ 107,05

2.4

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van ontheffing van burgemeester en wethouders op basis van artikel 10 van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg

€ 36,10

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2:

 

3.1.1

voor een seksinrichting

€ 460,30

3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 460,30

3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.2.1

voor een seksinrichting

€ 115,10

3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 115,10

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

4.1

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (n.v.t.)

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

5.1

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (n.v.t.)

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening Drechterland 2010, ten behoeve van een inrichting (tijdelijke tent minder dan twee weken/ los met de wal verbonden drijvend hotel of discotheek) als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de brandveiligheidsverordening Drechterland 2010

 

6.1.1

51 - 100 personen:

€ 89,45

6.1.2

101-150 personen:

€ 107,75

6.1.3

151- 200 personen

€ 124,95

6.1.4

201- 250 personen

€ 142,20

6.1.5

251- 300 personen

€ 159,35

6.1.6

301 en meer personen

€ 176,60

6.2

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

6.3

Het tarief voor het wijzigen van een bestaande vergunning bedraagt

€ 97,30

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een jaarlijkse toestemming c.q. vergunning voor de verkoop van vuurwerk op grond van artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 37,40

7.2

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening op af aan de openbare weg of openbare grond met de bedoeling, goederen of waar te verkopen of te verhuren voor

 

7.2.1

een dag

€ 19,55

7.2.2

‚een week

€ 51,55

7.2.3

‚een maand

€ 107,00

7.2.4

zes maanden

€ 130,85

7.2.5

‚een jaar

€ 262,10

7.3

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor

 

7.3.1

een dag

€ 17,60

7.3.2

een week

€ 26,40

7.3.3

een maand

€ 35,10

7.3.4

zes maanden

€ 54,55

7.3.5

een jaar

€ 103,60

7.4

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een door de burgemeester verleende vergunning c.q. ontheffing, als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het op de openbare weg optreden als straatartiest, geldig voor:

 

7.4.1

een week of korter

€ 12,75

7.4.2

‚een maand

€ 28,00

7.4.3

‚een jaar

€ 90,50

7.5

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouder (ongeacht TKA en/of TKB inspectie; ongeacht de opvang plaatsvindt op adres van gastouder of vraagouder

€ 234,00

7.6

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

€ 584,95

7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 258,95

 

Besloten in de openbare vergadering van 19 december 2016

 

De Griffier, De voorzitter