Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels tijdelijke sandwich- en driehoeksborden Drechterland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tijdelijke sandwich- en driehoeksborden Drechterland 2018
CiteertitelBeleidsregels tijdelijke sandwich- en driehoeksborden Drechterland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2018Nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-28260

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke sandwich- en driehoeksborden Drechterland 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland;

 

Overwegende dat het wenselijk is nieuwe beleidsregels vast te stellen voor de plaatsing van tijdelijke reclameborden binnen de gemeente;

 

Overwegende dat wij het reguleren van de plaatsing van tijdelijke reclameborden in het belang van het behoud van het landschapsschoon en de verkeersveiligheid wenselijk vinden;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de beleidsregels mede voorzien in het plaatsen van tijdelijke sandwich- en driehoeksborden voor politieke partijen.

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2018 (APV);

besluit:

 

op grond van artikel 2:10 van de APV de volgende beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 juncto artikel 1:3, vierde lid Awb vast te stellen:

 

BELEIDSREGELS TIJDELIJKE SANDWICH- EN DRIEHOEKSBORDEN DRECHTERLAND 2018

Artikel 1 Indienen melding

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door de gemeente beschikbaar gesteld formulier dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend wordt ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   een omschrijving van het doel waartoe de sandwich- of driehoeksborden worden geplaatst;

  • b.

   de gewenste periode van de te plaatsen sandwich- of driehoeksborden;

  • c.

   het aantal en de locatie van de te plaatsen sandwich- of driehoeksborden;

  • d.

   de gewenste afmeting van de sandwich- of driehoeksborden.

Artikel 2 Voorschriften met betrekking tot sandwich- en driehoeksborden

 • 1.

  Reclame-uitingen mogen uitsluitend plaatsvinden door het plaatsen van zogenaamde sandwich- of driehoeksborden om een lantaarnpaal.

 • 2.

  De reclame-uitingen mogen geen uitsluitend commerciële achtergrond hebben en moeten betrekking hebben op activiteiten en evenementen die plaatsvinden binnen de gemeente, of een onmiskenbaar regionaal karakter hebben.

 • 3.

  De reclame-uitingen mogen in principe gedaan worden door verenigingen, stichtingen, politieke partijen en overheidsinstellingen.

 • 4.

  Binnen de gemeente Drechterland zijn maximaal 52 locaties voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden beschikbaar.

 • 5.

  Binnen de gemeente Drechterland mogen maximaal 17 sandwich- en driehoeksborden tegelijkertijd door één organisatie worden geplaatst.

 • 6.

  Er kunnen gelijktijdig maximaal drie vergunningen voor dezelfde periode worden verleend waarvan maximaal één vergunning per aanvrager en/of evenement.

 • 7.

  Per aanvrager worden geen opvolgende vergunningen verleend voor het (laten) plaatsen van sandwich-/driehoeksborden.

 • 8.

  Er mag slechts één sandwich- of driehoeksbord per lantaarnpaal geplaatst worden.

 • 9.

  Het college bepaalt de locaties voor de sandwich- en driehoeksborden in de vergunning. Uitgangspunt hierbij is een evenredige verdeling van borden over de diverse kernen binnen de gemeente.

 • 10.

  De reclame-uitingen mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

 • 11.

  De sandwich- en driehoeksborden mogen niet groter zijn dan A0-formaat (841 x1189 mm).

 • 12.

  Er dient gebruik gemaakt te worden van een sterk en weersbestendig materiaal.

 • 13.

  De wijze van bevestiging en de constructie van de sandwich- en driehoeksborden moet deugdelijk zijn.

 • 14.

  De reclame-uitingen mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien.

 • 15.

  De reclame-uitingen mogen voor maximaal twee kalenderweken geplaatst worden.

 • 16.

  De reclame-uitingen dienen uiterlijk twee dagen na afloop van de aangekondigde gebeurtenis te zijn verwijderd.

 • 17.

  De gemeente verwijdert, op kosten van de overtreder, sandwich- of driehoeksborden die geplaatst zijn op verkeersonveilige locaties als vermeld in dit artikel of zonder geldige vergunning.

Artikel 3 Verkiezingsperiode

 • 1.

  In afwijking van artikel 2 geldt dat locaties voor de sandwich- en driehoeksborden in de twee kalenderweken voorafgaand aan de verkiezingsdag uitsluitend beschikbaar zijn voor politieke partijen.

 • 2.

  Binnen de gemeente Drechterland zijn 52 locaties voor het plaatsen van sandwich- en driehoeksborden beschikbaar.

 • 3.

  Het college verdeelt de locaties op basis van het aantal aanvragen van geregistreerde politieke partijen, waarbij eveneens als uitgangspunt geldt een evenredige verdeling van de borden over de kernen binnen de gemeente. Per politieke partij kan één vergunning worden verleend.

 • 4.

  Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de beleidsregels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 5 Overgangsbepaling

Vergunningen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels worden geacht daarmee in overeenstemming te zijn.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels tijdelijke sandwich- en driehoeksborden Drechterland 2018”.

Artikel 8 Intrekking bestaand beleid

Met het inwerkingtreden van deze beleidsregels, worden thans geldende beleidsregelingen terzake ingetrokken.

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering van 16 januari 2018.

de burgemeester,

M.Pijl

de secretaris,

A.J. van denBerg