Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling Kunst en cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Kunst en cultuur
CiteertitelSubsidieregeling Kunst en cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-11-09
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Drechterland/30626/CVDR30626_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-276157

Zaaknummer 752931

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Kunst en cultuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

 

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Kunst en cultuur gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De te verlenen subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • -

  Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van kunst en cultuur.

 • -

  Het stimuleren en waarderen van culturele activiteiten voor de inwoners van Drechterland.

 • -

  Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van kunst en cultuur te organiseren in Drechterland.

 • 2.

  De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3.

  Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.

 • 5.

  Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, dan zoals is bepaald in de artikelen 8,3 en 9,3, zal het toe te kennen subsidiebedrag worden verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Subsidiegrondslag Historische verenigingen en stichtingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 465,-- aan een historische vereniging.

 • 2.

  Een extra bijdrage van € 465,- aan Historische vereniging Oosterblokker voor onderhoud accommodatie.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen volksfeesten

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 465,-- en een bedrag van € 0,23 per inwoner van de betreffende kern, aan organisaties die activiteiten op of rond koningsdag organiseren. Er dient minimaal één kinderactiviteit te worden georganiseerd.

 • 2.

  een vast bedrag van € 233,-- aan organisaties die activiteiten in het kader van 4 en 5 mei organiseren.

 • 3.

  een vast bedrag van € 233,-- aan organisaties die de intocht van Sint Nicolaas organiseren.

 • 4.

  organisaties die activiteiten organiseren in het kader van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie ter grootte van de te betalen leges bij de betreffende activiteit.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen toneelverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie geldt de volgende grondslag:

 • 1.

  een vast bedrag van € 233,-- aan toneelverenigingen en schilderskringen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering of expositie plaatsvindt.

Artikel 8 Subsidiegrondslagen muziekverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.395,-- aan muziekverenigingen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt.

 • 2.

  een bedrag per lid van € 63,24.

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,-- per jaar.

Artikel 9 Subsidiegrondslagen zangverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 233,-- aan zangkoren onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt.

 • 2.

  een bedrag per lid van € 9,30.

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,- per jaar.

Artikel 10 Overige subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.395,-- aan de Culturele Commissie Pancratius, Cultureel Centrum De Triangel en de Stichting tot Behoud Oosterleker Kerk, onder voorwaarde dat er een minimaal vijf keer per jaar een uitvoering of expositie plaatsvindt.

 • 2.

  een vast bedrag van € 233,-- aan de Stichting Orgelconcerten Martinuskerk Westwoud.

 • 3.

  een vast bedrag van € 837,-- aan de Kunstroute Drechterland onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een expositie plaatsvindt.

 • 4.

  een vast bedrag van € 465,-- aan volksdansgroepen.

 • 5.

  een bedrag van € 1.860,- aan het Westfries Museum.

 • 6.

  een bedrag van € 4.417,- aan schouwburg Het Park.

 • 7.

  een bedrag van € 12.801,- aan stichting De Blauwe Schuit.

 • 8.

  een bedrag van € 3.890.- aan Kantklosschool Ieder voor Allen (incl. huur).

 • 9.

  een bedrag van € 3.750,- aan Venhuizen Open Air.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De subsidieregeling “Instellingen op het terrein van Kunst en cultuur gemeente Drechterland” 2018 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland 11 december 2018.

De secretaris,

De burgemeester.