Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling Ouderenwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Ouderenwerk
CiteertitelSubsidieregeling Ouderenwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-11-09
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Drechterland/30626/CVDR30626_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-276158

Zaaknummer 752931

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ouderenwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de volgende

 

Subsidieregeling instellingen op het terrein van het Ouderenwerk gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • -

  Het bevorderen van het algemeen welzijn van de oudere inwoners van Drechterland.

 • -

  Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen die (mede) gericht zijn op de oudere inwoners van Drechterland.

 • -

  Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het terrein van het ouderenwerk.

 • -

  Het stimuleren van de zelfstandigheid van ouderen en van hun participatie in de samenleving.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

 • 2.

  De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3.

  Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is: minimaal € 15,- per jaar.

 • 5.

  Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, wordt het toe te kennen subsidiebedrag verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling, contributie verschuldigd zijn aan de instelling en ouder zijn dan 64 jaar.

Artikel 5 Waarderingssubsidie

 • 1.

  Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

  a.

  een vast bedrag per instelling:

  € 465,--

  b.

  een bedrag per lid:

  € 2,79

  c.

  een subsidie in het kader van Meer bewegen voor Ouderen: € 465,-- per groep indien deze activiteit wekelijks plaatsvindt. 

 • 2.

  In afwijking op het bepaalde in lid 1 van dit artikel ontvangen de volgende instellingen als vaste waarderingssubsidie de volgende subsidiebedragen:

  -

  Bejaardensociëteit “Met Mekaar”:

  € 233,--;

  -

  Bejaardensociëteit Venhuizen:

  € 233,--;

  -

  Stichting Het Streekpunt:

  € 5.000,--;

  -

  Seniores Priores

  € 4.684,--.

Artikel 6 Budgetsubsidie

 • 1.

  Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

  • -

   De Wering

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De subsidieregeling “Instellingen op het terrein van Ouderenwerk gemeente Drechterland” 2018 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 11 december 2018.

De secretaris,

De burgemeester.