Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels inzake GSM-masten/antennes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake GSM-masten/antennes
CiteertitelBeleidsregels inzake GSM-masten/antennes
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2006nieuwe regeling

13-07-2006

de Middenstander, 02-08-2006

4.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake GSM-masten/antennes

De raad van de gemeente Drechterland

 

Overwegende dat, het wenselijk is om na de samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen over één regeling te beschikken tot antennemasten;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2006

 

besluit

 

De volgende beleidsregels inzake GSM-masten/antennes vast te stellen:

1.         Per dorp mag maximaal één zendmast worden gerealiseerd, waarbij de voorkeur uitgaat naar één hoge mast in plaats van meerdere kleinere masten, die één eenheid vormen;

 

2.         Bij de plaatsing van antennes dienen de maatschappijen gebruik te maken van elkaars zendmasten. De eigenaar c.q. zakelijk gerechtigde van een bestaande mast dient toe te staan dat andere maatschappijen van de zendmast gebruik maken. Hierbij geldt het principe van site-sharing en courtesy conform de Telecommunicatiewet, tenzij uit een voldoende onderbouwde motivering blijkt dat dit technisch niet mogelijk is;

 

3.         Plaatsing van nieuwe zendmasten mag niet binnen de directe omgeving van woningen, binnen een bebouwde kom bij voorkeur op bestaande gebouwen, op bedrijventerreinen en in het landelijk gebied bij bestaande gebouwde elementen (wegaansluitingen, nutsgebouwen);

 

4.         Zendmasten moeten een open constructie hebben;

 

5.         Op cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, waaronder in ieder geval monumenten, worden geen masten/antennes toegestaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 13 juli 2006.

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                       de voorzitter,