Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels Leegstandwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leegstandwet
CiteertitelBeleidsregels Leegstandwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 15, eerste lid Leegstandwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2010nieuwe regeling

13-04-2010

de Middenstander, 14-04-2010

2010-54

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leegstandwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,

 

 • gelezen het voorstel van de afdeling beleid en projecten;

 

 • gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, 1e lid van de Leegstandwet;

 

Be sluit:

 

tot het vaststellen van de volgende:

 

Beleidsregels Leegstandwet

Artikel 1 Voor verkoop bestemde woningen

 • 1.

  Vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van een voorverkoop bestemde woning, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, sub b, van de Leegstandwet, wordt verleend als de eigenaar van de woning aantoont dat de woningeen onafgebroken periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een marktconforme of lagere prijs, voor verkoop is aangeboden en dit niet heeft geleid tot

  verkoop;

 • 2.

  Vergunning wordt geweigerd indien er aanwijzingen zijn dat de vergunning overwegend uit speculatieve overwegingen is aangevraagd.

Artikel 2 Voor sloop en vernieuwbouw bestemde huurwoningen

Vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, sub c, wordt verleend als de eigenaar aantoont dat de woning:

a. bij vernieuwbouw niet normaal bewoond kan worden door de ingrijpende aard van de vernieuwbouw;

b. binnen een jaar na de vergunningsperiode daadwerkelijk vernieuwd of gesloopt gaat worden.

Artikel 3
 • 1.

  Vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal twee jaar;

 • 2.

  Vergunning ten behoeve van een voor verkoop bestemde woning wordt verlengd indien de eigenaar aantoont dat de woning vanaf het moment van vergunningverlening voor een marktconforme of lagere prijs voor verkoop is aangeboden en dit niet heeft geleid tot verkoop.

 • 3.

  Vergunning ten behoeve van een voor sloop of vernieuwbouw bestemde huurwoning wordt verlengd indien de eigenaar aantoont dat niet binnen de vergunningperiode kon worden begonnen met sloop of vernieuwbouw.

 • 4.

  Verlenging als bedoeld in het 2" lid van dit artikel wordt geweigerd indien er aanwijzingen zijn dat de vergunning overwegend uit speculatieve overwegingen wordt gebruikt.

Artikel 4
 • 1.

  Bij de aanvraag dient de eigenaar gemotiveerd aan te geven wat de maximaal redelijke huurprijs is aan de hand van het puntensysteem op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 • 2.

  Indien het gaat om een vergunning zoals bedoeld in artikel 1 dient de eigenaar van de woning voor het opstellen van de maximale huurwaardeberekening zoals bedoeld in lid 1, een makelaar of een vergelijkbare deskundige in te schakelen.

 • 3.

  De hoogste huur die op basis van artikel 16, lid 9 van de Leegstandwet mag worden gevraagd is gelijk aan de maximaal redelijke huurprijs zoals deze op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is vastgesteld.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in De Middenstander.

 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Leegstandwet.

 

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

• opname in de gemeentepagina van De Middenstander en de gemeentelijke website;

• vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij de afdeling Bouwen en milieu gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 april 2010

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                                    de burgemeester,

wg. E. Mol                                                         wg. R.J.H. van der Riet