Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Locale Woonvisie Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLocale Woonvisie Drechterland
CiteertitelLocale woonvisie Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De afbeelding van bijlage 10 (Bevolkingsontwikkeling 2004-2020) is in te zien bij de gemeente Drechterland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200701-02-2013ingetrokken

13-12-2007

de Middenstander, 27-12-2007

4.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Locale Woonvisie Drechterland

De raad van de gemeente Drechterland

 

Overwegende dat, in het kader van zowel het regionaal als het lokaal volkshuisvestingsbeleid de gemeente behoort te beschikken over een actueel volkshuisvestingsbeleid;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2007;

 

besluit:

 

Harmonisatie lokale Woonvisie Drechterland vast te stellen.

Inhoudsopgave

Inleiding                                                                                    

 

Hoofdstuk 1 Kwaliteiten                                                             

 

Hoofdstuk 2 Mensen                                                                   

 

Hoofdstuk 3 Woningen                                                               

 

Hoofdstuk 4 Woonmilieus                                                          

 

Hoofdstuk 5 Woonbeleid                                                           

 

Hoofdstuk 6 Bouwscenario 2005-2015 - 2020                          

 

Bijlagen                                                                                      

Inleiding

 

Voor uligt de lokale Woonvisie Drechterland. Deze notitie is opgesteld met het oog op de noodzaak te komen tot een regionale Woonvisie, waarvan de lokale Woonvisies deel uit maken. Het betreft een samenvoeging van de twee lokale Woonvisies van Drechterland-oud en Venhuizen die in het kader van de harmonisatie van de volkshuisvesting moet worden opgesteld.

De bedoeling was de Woonvisie af te stemmen op het in de “Toekomstvisie” opgenomen ontwikkelingsrichting van de gemeente. Deze zal echter niet voor 1 januari 2008 gereed zijn. Op grond van de wet Arhi vervallen gemeentelijke beleidsregels 2 jaar na de datum van herindeling. Wij stellen thans voor de lokale Woonvisies van Drechterland en Venhuizen samen te voegen tot een lokale Woonvisie van Drechterland. Na de vastelling van de Toekomstvisie wordt beoordeeld of bijstellingen van deze visie noodzakelijk zijn.

 

Wij geven in deze notitie ons beleid op hoofdlijnen weer over het wonen in Drechterland en daaraan gekoppeld de woningbouwopgaven voor de komende 10 jaar met een doorkijk naar het jaar 2020.

De uitwerking van het beleid op hoofdlijnen is gebaseerd reeds bekend beleid, zoals de Nota Kernbeleid Volkshuisvesting, de Seniorenmonitor, de Structuurschets Drechterland en de Structuurvisie Venhuizen.

Deze notitie zal daarnaast een bouwsteen kunnen vormen voor de uitwerking van nieuw beleid in bijvoorbeeld de nieuwe Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Drechterland.

De geharmoniseerde lokale Woonvisie is integraal onderdeel van de regionale Woonvisie West-Friesland.

Hoofdstuk 1 Kwaliteiten

- SCHETS GEMEENTE DRECHTERLAND

 

Het agrarische karakter en zijn geografische ligging tussen de meer verstedelijkte gebieden van Hoorn en Enkhuizen en het Markermeer bepaalt de identiteit van Drechterland.

De kernen Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuizen liggen als oorspronkelijke lintdorpen in het polderlandschap.

Hoogkarspel is de grootste kern en Venhuizen is de tweede kern van Drechterland. De dorpen Hem, Schellinkhout, Wijdenes en Oosterleek, Oosterblokker en Westwoud zijn typische lintdorpen met een nog grotendeels authentiek Westfries karakter.

De aanwezigheid van het Markermeer geeft met name aan de dorpen Schellinkhout, Wijdenes en Oosterleek een specifiek karakter.

Hoogkarspel en Venhuizen hebben een tamelijk compleet winkel- en voorzieningenapparaat. De andere kernen kennen weinig voorzieningen. De inwoners van deze dorpen zijn vooral aangewezen op Hoogkarspel en Venhuizen. De ligging op korte afstand van Hoorn en Stede Broec waar veel voorzieningen zijn, draagt bij aan het goede leef- en woonklimaat.

Binnen het beleid zoals vastgelegd in de Welzijnsnota wordt getracht de woonkwaliteit in Drechterland te vergroten door voorzieningen te realiseren en te behouden die de leefbaarheid vergroten. Voorbeelden zijn de brede school in Wijdenes, het multifunctionele dorpshuis ’t Centrum in Venhuizen, Seniores Priores in Westwoud en het Zorgcentrum de Wieken(huiskamerproject met huisarts en fysiotherapeut) in Wijdenes.

 

De gemeente kent extensieve recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden en een golfterrein, waarbij de openheid van het landschap en met name de Zuiderdijk en het Markermeer een grote aantrekkingskracht hebben.

 

De gemeente kent een goede ontsluiting qua infrastructuur, vanwege de aanwezigheid van twee provinciale wegen: de N302 en de N506 en is voorzien van een station op de spoorlijn Enkhuizen – Hoorn. Het openbaar vervoersnet per bus is matig en wordt aangevuld met de Buurtbus.  

 

De ruimtelijke inrichting is vooral in de kern Hoogkarspel sinds de ruilverkaveling in een stroom­versnelling gekomen. Nieuwbouwwijken zowel aan de noord- als zuidzijde van de lintstructuren be­palen in niet geringe mate het beeld van de gemeente. De oudere wijken zijn volgens de toen heer­sende stedenbouwkundige inzichten opgezet en ingericht. Aan een totale integrale opwaardering wordt gewerkt. Die voor Hoogkarspel is inmiddels afgerond en voor Venhuizen is inmiddels een start gemaakt.

 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van oud-Drechterland is samen met de ontwikkeling van de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec (de zgn. HES-zone) vastgelegd in een Intergemeen­telijke Structuurschets welke zijn doorvertaling heeft gehad in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord. Voor Venhuizen geldt een structuurvisie.

 

Voor de nieuwe gemeente wordt een Toekomstvisie ontwikkeld. Deze globale visie over de maatschappelijke en ruimtelijke toekomst van Drechterland zal naar verwachting in 2008 gepresenteerd kunnen worden.

 

In het visiedocument voor de fusie tussen Venhuizen en Drechterland is als

missie opgenomen: Het zijn van een landelijke groene woongemeente met een relatief goed voorzieningenniveau, evenals de groene bufferfunctie tussen de stedelijke gebieden Hoorn en Enkhuizen / Stede Broec.

Hoofdstuk 2 Mensen

Drechterland heeft een iets groter aandeel jongeren (tot en met 24 jaar) dan het landelijke gemiddelde, 31% tegen 30,5%. Ruim 12% van de bevolking in Drechterland is momenteel 65 of ouder. De vergrijzing in Drechterland verloopt wat sneller dan de regionale ontwikkeling, en ligt boven de landelijke ontwikkeling. Dit verschuift de komende 10 jaar naar 16% en de daarop volgende 5 jaar naar 19%.

De woonwensen binnen de gehele groep senioren verschilt. Algemene wensen zijn dat men graag een gelijkvloerse woning wil, en dicht bij winkelvoorzieningen wil wonen. De grote huishoudens en vooral de huishoudens van drie personen of meer, beslaan een relatief groot deel van de Drechterlandse bevolking.

Een kwart van de huishoudens geeft aan binnen 5 jaar te willen verhuizen, waarvan een aanzienlijk deel binnen Drechterland wil blijven wonen. De voorkeur van de verhuisgeneigden gaat vooral uit naar ééngezinswoningen, en dan vooral de vrijstaande ééngezinswoningen. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor de koopsector. De vraag qua prijs ligt voornamelijk in het middensegment in de huursector, in de koopsector gaat het om het goedkope, het midden en het dure segment. De woningen die de huishoudens als zij verhuizen achterlaten zijn voornamelijk vrijstaande eengezinswoningen. Dit zullen over het algemeen woningen van een hoger prijsniveau zijn. Slechts 18% van de vrijkomende woningen is geschikt voor senioren. Er komen ongeveer evenveel huur- als koopwoningen vrij.

 

De senioren die willen verhuizen willen naar een seniorenwoning of een seniorenappartement. Gezien de vergrijzing zal ruim een kwart van de woningvoorraad (29%) geschikt moeten zijn voor 65 plussers.

 

In 2007 wordt een nieuw woningbehoefteonderzoek gehouden. Daarin zal een actueel beeld van de woningbehoefte weergegeven worden.

Hoofdstuk 3 Woningen

3.1. Woningvoorraad

 

De woningvoorraad van Drechterland vertoont alle kenmerken van een landelijke gemeente: een grote koopsector, veel laagbouw en veel grote woningen. Een ander kenmerk van de Drechterlandse woningvoorraad is dat deze woningvoorraad relatief jong is, dat er veel vrijstaande woningen zijn, en dat door een hoog percentage vrijstaande woningen de woningprijzen in de koopsector vrij hoog liggen. Daarnaast is de verhouding huur- en koopwoningen berekend op  21 : 78 (zie tabel op blz. 26).

Door deze kenmerken is de woningvoorraad in Drechterland wel eenzijdig te noemen. Dit behoeft in principe geen probleem te vormen, omdat het nu eenmaal bij een landelijk karakter hoort en aansluit bij de bestaande woningbehoefte.

De voorraad goedkope woningen, zowel in de huur als in de koopsector is relatief klein. In de koopsector valt een groot deel van de voorraad in het dure segment. Dit valt te verklaren door het relatief grote aandeel vrijstaande koopwoningen in Drechterland (35% in Drechterland-oud en 40% in Venhuizen, bron: Woningbehoeftenonderzoek Drechterland, 2003). De woningvoorraad in Drechterland-oud is relatief jong. Slechts een kwart van de woningvoorraad dateert van voor 1960. In Venhuizen ligt dit percentage op 33. Betreffende de grootte van de woning kan gesteld worden dat een aanzienlijk deel van de woningvoorraad grote woningen betreft.

 

3.2. Wijze van ontwikkeling van de grotere woningbouwlocaties

 

De woningbouw voor de grotere woonlocaties heeft vanaf de jaren zestig plaatsgevonden in situaties waarbij de gemeente de locatie of geheel of gedeeltelijk in eigendom heeft verworven in nauwe samenwerking met projectontwikkelaars. Daarbij is de sturing van de gewenste woningbouw duidelijk aanwezig. Door middel van exploitatieovereenkomsten en de planologische instrumenten wordt de gemeentelijke sturing verwezenlijkt.

Hoofdstuk 4 Woonmilieus

4.1 De linten

 

Een duidelijk stedenbouwkundig kenmerk van Drechterland is de lintbebouwing. Alle kernen hebben een duidelijk herkenbare lintbebouwing. De meeste kernen, met uitzondering van Oosterleek, hebben haaks op de linten woonwijken gerealiseerd.

 

Deze linten vormen een heel bijzonder aanbod. Uitgesproken dorpswonen in een buitengewoon waardevolle open en groene omgeving afgewisseld met woningen en (agrarische) bedrijven. De lintbebouwing is veelzijdig in haar stedenbouwkundige verschijning. Naast historische panden zoals kleine arbeiderswoningen, tuindersstolpen prijken er ook statige stolpboerderijen. De lintbebouwingen kennen stukken met meer en minder openheid.

De bedrijvigheid binnen de lintbebouwing is sterk afgenomen. Er zijn nog enkele agrarische bedrijven te vinden, enkele middenstanders en ambachtelijke bedrijven. Veel bedrijven zijn noodgedwongen gestopt of hebben zich vanwege betere groeimogelijkheden gevestigd op het bedrijventerrein of in de polder.

 

4.2  De kernen     

 

- Hoogkarspel

 

Hoogkarspel is de hoofdkern van Drechterland met ruim opgezette woonwijken waarvan de nieuwbouw gerealiseerd is vanaf de jaren 60 en tot op heden wordt voortgezet. Daarbij is het dorp in kwadrantvorm opgebouwd vanuit het oude centrum. Een mix van alle woningtypen met verschillende openbare voorzieningen zoals scholen, een sporthal, een dorpshuis, verzorgingstehuis, een bibliotheek etc.

De uitbreidingswijk Reigersborg is de meest recente woningbouwlocatie. Voor de eerste levensbehoeften kan men in het winkelcentrum Reigerspassage terecht.

 

- Hem-Venhuizen

 

Hem-Venhuizen zijn lintdorpen met enkele klein opgezette woonwijken zoals de Hertog Wilemweg, Noorder-Sluisstraat, Marktweg, Zeger-Davidzonweg en Pastoor Suidgeeststraat. De woonwijken ’t Wierker en Padland vormen gezamenlijk een voor Venhuizen grote woonwijk. Recente nieuwbouw wordt uitgevoerd in het plan Kadijk.

Deze gezamenlijke kern kent relatief vrij veel voorzieningen zoals basisscholen, een sporthal, dorpshuizen, accommodaties van sportverenigingen en een dorpshuis, verzorgingstehuis, een bibliotheek etc. Voor de eerste levensbehoeften kan men terecht in de kleine winkelconcentratie aan het Twijver en enkele winkels in de lintbebouwing. Voor het verenigingsleven zijn daarnaast nog enkele horecagelegenheden aanwezig.

 

– Wijdenes en Oosterleek

 

Deze dorpskernen bieden een landelijke woonomgeving. Er vindt in Wijdenes beperkte woningbouw plaats aan ’t Wuiver en de Molenweg.  Oosterleek kent geen woningbouwlocatie. In Wijdenes is nog een levensmiddelenzaak aanwezig. Door de aanwezigheid van een brede school, basisschool, dorpshuis de Wiekslag, Oosterleker kerk met culturele activiteiten kunnen nog enkele voorzieningen worden geboden die de levensvatbaarheid van Wijdenes en Oosterleek vergroten. Daarnaast zijn nog drie horecagelegenheden aanwezig die in verschillende mate door het verenigingsleven worden benut.  De inwoners van Wijdenes en Oosterleek zijn voor de overige winkelvoorzieningen aangewezen op de kern Hem-Venhuizen of naburige gemeenten.

De aantrekkingskracht van Oosterleek-Wijdenes is met name gelegen in het landelijk wonen in een vrij hechte woongemeenschap.

 

- Schellinkhout

 

Schellinkhout heeft qua lintbebouwing een eigen bochtige structuur. Met name het noordelijk gedeelte is daarbij nog relatief open. Winkelvoorzieningen zijn niet meer aanwezig. De bewoners zijn aangewezen op de nabuurgemeenten. Wel zijn een basisschool, dorpshuis, sportvereniging, bibliotheek en kerk met culturele activiteiten aanwezig.

De ligging van Schellinkhout bij het Markermeer geeft het dorp een eigen karakter. Buitendijks is een recreatieterrein aanwezig wat de aantrekkingskracht van dit gebied vergroot.

 

- Oosterblokker en Westwoud

 

Deze dorpskernen bieden een landelijke woonomgeving. Er vindt een op de lokale behoefte afgestemde woningbouwproductie plaats. Voor Westwoud is dat De Witte Dam en in Oosterblokker vindt dat tussen de Eland en de Essinglaan plaats in het plan Pancratius.

In Oosterblokker is een basisschool, een cultureel centrum, een sporthal en een snackbar aanwezig. In Westwoud zijn twee basisscholen, een dorpshuis met dorpswinkel en een sportcomplex met gymzaal.

 

-Het buitengebied

 

Het buitengebied van Drechterland kent een groot areaal agrarische gronden. Deze gronden zijn in gebruik voor alle soorten van agrarische productie, dus van bollenteelt tot kleinschalige fruitboomkwekerijen.

Rond Venhuizen kan het buitengebied ruwweg verdeeld worden in de wegen die van oudsher aanwezig waren zoals De Hout, Blokdijk, de Wijmers, Hemweg, Torenweg en de Zuiderdijk. Langs deze wegen is er al lange tijd sprake van een mengeling van agrarische bebouwing en burgerbebouwing. Deze gebieden zijn open van aard met wisselend agrarisch gebruik. Met name de Zuiderdijk als grens tussen land en Markermeer met aanwezige landschappelijke en natuurwaarden heeft een uniek karakter.

Het overige gebied is bij realisering van de ruilverkavelingen van De Drieban en Westwoud omgevormd van een vaarpolder naar een rijpolder. Gericht op een goede benutting van de agrarische gronden is er sprake van een rechte wegstructuur waaraan veel agrarische bedrijven zich hebben gevestigd. Ook bij de benutting van de vestigingsmogelijkheid is er nog steeds sprake van een open landschap. Helaas verdwijnen er steeds meer agrarische bedrijven waardoor ook in het agrarische productiegebied burgerbewoning toeneemt. Het gebied heeft qua grondgebruik nog steeds het aanzien van een zuiver agrarisch gebied, maar het feitelijk gebruik van de agrarische bedrijfsgebouwen neemt sterk af. Hierdoor is het gebruik van agrarische bedrijfspercelen ook omgezet in burgergebruik.

 

Het buitengebied vormt samen met de kernen een aantrekkelijk gebied om te wandelen of te fietsen, waarbij de Zuiderdijk een grote aantrekkingskracht heeft. Het golfterrein Westwoud in neemt een speciale plaats in Drechterland in vanwege de ligging en het ontstaan. Dit terrein was vroeger een regionale stortplaats, maar is bij het sluiten daarvan omgevormd in een opvallend, recreatief hoogwaardig terrein.

Extensieve recreatie moet door de aanleg en verbetering van wandelroutes en fiets- en kanoroutes nog aantrekkelijker worden gemaakt. Daarvoor is een regionaal Landschapsplan opgesteld, met een nadere uitwerking  voor het HESgebied. In dit plan zijn scheggen voorzien die een recreatieve noord-zuid-verbinding moeten vormen met de natuurgebieden van de Kromme Leek en het Markermeer.

Hoofdstuk 5 Woonbeleid

Uit de analyse van de voorafgaande hoofdstukken en het bestaande beleid kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken.

 

Voor de gemeente Drechterland is het landelijke karakter kenmerkend met de ontwikkeling van Hoogkarspel tot de meer verstedelijkte kern.

Voor de leefbaarheid is ook een gemêleerde bevolkingsopbouw van belang. Zij zorgt niet alleen voor levendigheid, maar ook voor het draagvlak van verschillende voorzieningen. Het bieden van keuzemogelijkheden aan de woonconsumenten, en daarmee het voorzien in een gedifferentieerde woningvoorraad en -aanbod is van belang, om een gemêleerde bevolkingsopbouw te bewerkstelligen. Het aanbod wordt mede bepaald door woningen die vrijkomen door doorstroming.

 

Voor het behouden van een vitaal Drechterland als aantrekkelijke woongemeente moet gewerkt worden aan de kwaliteit en variëteit van de woningmarkt. Hierbij is een actieve rol van de gemeente van groot belang. De gemeente moet initiatieven ontplooien bij een open woningmarkt met kansen voor iedereen met speciale aandacht voor de senioren en jongerenhuisvesting.

 

Onder andere wordt dit verkregen met het vaststellen van een woningbouwprogramma dat tegemoet komt aan de wensen van de inwoners.

 

Hoewel op dit moment veel aandacht bestaat voor de huisvesting van (buitenlandse) tijdelijke werknemers is deze problematiek in deze nota geen onderwerp, omdat hierover een aparte nota zal verschijnen.

Hoofdstuk 6 Bouwscenario 2005-2015-2020

6.1  Aantallen

 

Op basis van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord ( 2004) wordt de regio voor de periode 2005-2015 een minimale taakstelling toegekend van 11.900 woningen, zijnde de woningen die nodig zijn om te voorzien in de eigen regionale woningbehoefte.

 

Uit analyse van woningmarkt blijkt dat in deze gemeente de komende vijf jaar 450 – 650 woningen door wisseling van eigenaar/huurder vrijkomen. Daarbij is, vooral de laatste jaren, sprake van een klein binnenlands vestigingsoverschot, oftewel de vrijgekomen woningen worden bezet door nieuwe eigenaren/huurders van buiten de gemeente. Als gekeken wordt naar de vraag blijkt dat er vanuit de gemeente een vraag is van 100 nieuw te bouwen woningen per jaar (Bron: woningbehoeftenonderzoek SWB 2004).

 

Drechterland ziet zelf de mogelijkheid vanuit ruimtelijk perspectief de komende tien jaar ca. 1070 woningen te bouwen, oftewel ca. 100 woningen per jaar. Dat betekent een totaal aanbod van tussen de 1400 en 1650 woningen (inclusief vrijkomende woningen). Gelet op deze ontwikkelingen en de resultaten van onderzoek is de vraag uit de regio in het meest ongunstige geval even hoog als het aanbod.

 

Er is voldoende ruimte binnen het stedelijk gebied (de vroegere rode contouren) om de lokale vraag op te vangen als het gaat om aantallen woningen, en om in geringe mate vraag van buiten de gemeente op te vangen. Het bepalen van de vraag uit de regio is overigens erg lastig, deze zal afhankelijk zijn van ontwikkelingen op de regionale woningmarkt, en van de ontwikkeling van andere kernen.

 

De woningen in Drechterland hebben een prijsindeling zoals weergegeven in tabel 1.

 

Tabel 1 Prijsniveau huur- en koopwoningen per 1.1.2007

Huur < € 339 (goedkoop)

Koop < € 165.000 (goedkoop)

Huur € 339 - € 621 (betaalbaar)

Koop € 165.000 - € 235.000 (middelduur)

Huur > € 621 (duur)

Koop > € 235.000 (duur)

 

6.2  Doelgroepen

 

 - Senioren

 

De voorraad seniorenwoningen loopt in termen van toegankelijkheid achter bij de woonvraag van senioren. Daar komt bij dat het aantal senioren nog verder sterk zal groeien. De nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen zullen in het bijzonder betekenis moeten krijgen voor deze doelgroep. Hierbij wordt binnen de bereikbare gebieden rond en in het centrum van Hoogkarspel en Venhuizen het concept ‘woonzorgzone’ aangehouden.

Het gaat dan zowel om het inpassen van een nieuwe, wijkgerichte zorgvoorziening ter vervanging van de verouderde sociale woningbouw, als om de bouw en verbetering van huur- en koopwoningen voor senioren. De bedoeling is dat door nieuwbouw en verbetering binnen de bestaande bebouwing woningen geschikt worden gemaakt voor senioren. Er zal daarbij rekening worden gehouden met de sterk verschillende woonwensen van senioren. Een percentage van de woningen voor senioren zal gestapeld zijn, zowel in de huursector (sociaal én duur) als in de koop (verschillende prijsklassen). Deze prijsklasse zijn opgenomen in tabel 1. Over de concrete aantallen zal met de eigenaren van de sociale woningbouw i.e. de woningcorporaties afspraken gemaakt worden.

Concreet vertaald betekend dat op basis van de Welzijnsnota gesteld kan worden dat bij een gematigde extramuralisatie deze behoefte bestaat uit: 103 woningen wozoco (woonzorgcomplex) en 136 zelfstandige woningen en bij een vergaande extramuralisatie 118 woningen wozoco en 141 zelfstandige woningen. Ook in Venhuizen zal nog een aantal woningen voor senioren gepland moeten worden.

Een deel van  deze woningen zijn in de periode 2005-2008 reeds gerealiseerd, waaronder 24 appartementen bij de nieuwe bibliotheek in Hoogkarspel en de 29 appartementen van de Bosmanstichting in Venhuizen.

 

-Jongeren en starters

 

De huidige woningmarkt geeft onvoldoende ruimte aan jongeren en starters. Daar zal op drie punten iets aan moeten worden gedaan.

Een deel van de bestaande sociale huurvoorraad (in het bijzonder de kleinere flatwoningen zonder lift) zou beschikbaar moeten komen voor jongeren en starters. Aandachtspunt is dat in de nieuwbouwplannen voldoende rekening gehouden wordt met deze doelgroep.

Starters zijn gebaat bij doorstroming. Vooral de nieuwbouw in de uitleglocatie zal de gemeente daar ruimte voor moeten bieden. Indirect door het geven van doorstroomkansen, waardoor woningen vrijkomen voor starters, direct door een deel van het programma te positioneren in de goedkope (beschermde) koopsector. Ook met de corporatie kan over dit laatste overleg gevoerd. Met name de betaalbaarheid van de woningen is een knelpunt van beleid. Met bijvoorbeeld het koopzeker-project van de woningstichting en het grondbeleid door middel van het opnemen van kettingbedingen in de koopovereenkomsten worden pogingen gedaan woningen betaalbaar te houden. Ook wordt de mogelijkheid geboden een starterlening aan te gaan.

 

-Aandachtsgroep

 

Voor speciale woonvormen en voorzieningen voor aandachtsgroepen wordt specifiek aandacht besteed in het gemeentelijke woonprogramma van Drechterland. Vanuit onderzoek is gebleken dat Drechterland voldoende huisvesting biedt aan deze aandachtsgroep, maar de kwaliteit van de woningvoorraad dient op peil gehouden te worden.

 

6.3  Differentiatie

 

- Sociale Huurwoningen Vrijwelalle huurwoningen zijn in bezit van woningstichtingen het Grootslag en De Woonschakel. Naast het onderhouden van het bestaande huurwoningenbestand hanteert De Woonschakel ook het middel van verkoop van huurwoningen. Er zijn geen gemeentelijke huurwoningen. De huurwoningen voor speciale groepen, senioren en jongeren worden ook door het Grootslag aangeboden en onderhouden.

 

- Koop- en huurappartementen

 

Vooral in de centra van Hoogkarspel en Venhuizen is hier ruimte voor, gezien het karakter van het woonmilieu (direct grenzend aan het centrum) én de vraag van senioren om nabij de voorzieningen te wonen.

In Hoogkarspel is aan de Narcissenlaan een wooncomplex van 23 appartementen voor senioren gebouwd. Aan de Julianastraat is, in combinatie met de bouw van een nieuwe bibliotheek een appartementencomplex van 26 nieuwe (senioren) koopappartementen verrezen. Daarnaast is aan de Streekweg een appartementencomplex voor jongeren gebouwd en is aan de Noordervoert (Skitteljacht) door de Woningstichting het Grootslag in samenwerking met zorgorganisaties en de gemeente een complex van appartementen met zorgvoorzieningen in aanbouw. Deze appartementen moeten aan de toegankelijkheidseisen voor zorgvragers voldoen. Ten slotte zal op de voormalige Deenlocatie aan de Streekweg een woongebouw met koopappartementen gerealiseerd worden. In Venhuizen worden binnen de bestaande bebouwing aan de St. Lucasstraat 29 appartementen voor senioren gebouwd. Daarnaast worden aan de Westerkerkweg 65 14 appartementen en aan de Westerkerkweg 89 nog eens 16 appartementen gebouwd.

 

- Koop- en huurwoningen

 

In zowel de prijs als architectuur wordt gestreefd naar een breed palet van kwalitatief goede koopwoningen. Een aantal te bouwen koopwoningen zal gerealiseerd worden op vrije kavels, met ruimte voor eigen bouw. De overige koopwoningen zullen variëren van goedkoop (starters), middelduur tot duur.

 

6.4  Woonmilieus

 

- De linten

 

Voor de bebouwing in de linten is het woningbeleid in het jaar 2000 vastgesteld in de Nota Verruiming bouwmogelijkheden in de lint en in de Structuurvisie Venhuizen. Uitgangspunten zijn:

- Behoud van de leefbaarheid in termen van voorzieningen, huisvesting eigen bevolking, bereikbaarheid en werkgelegenheid;

- Behoud van kwaliteiten van de landelijke omgeving;

- Herkenbaar houden van de karakteristieke dorpsstructuur;

- Versterking van de woonfunctie.

In de lint komen bedrijfsgebouwen voor. Soms behoren zij bij een agrarisch bedrijf, soms zijn het ander type bedrijven. Veel bedrijven kunnen vanwege milieu en ruimtelijke ordening eisen niet meer uitbreiden. Als het bedrijf stopt, biedt de nota een mogelijkheid om de leegte in de lint op een goede ruimtelijke manier op te vullen.

Sommige (agrarische) bedrijven binnen en buiten de bebouwde kom en speciaal aan de linten hebben verschillende redenen om te stoppen met hun bedrijf.

Zowel de provincie als de gemeente heeft beleid om de vrijkomende plekken ten behoeve van de volkshuisvesting in te vullen. De provincie heeft in haar Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord een regeling voor het verlaten en opnieuw invullen van agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) opgenomen. Een voorwaarde is dat de minimale oppervlakte van 1000 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing dient te worden geamoveerd. Het provinciale beleid is daarbij richtinggevend voor het gemeentelijk beleid dat bij de toetsing van verzoeken bepalend is.

 

- Kleine kernen

 

In de kernen Oosterblokker en Westwoud worden maximaal 10 woningen per jaar gerealiseerd, uitgezonderd de inbreilocaties.

Dat betekent dat tot 2011 in Westwoud de Witte Dam 2 de laatste twee fasen zullen worden gebouwd en dat daarna naar nieuwe locaties zal worden omgezien die reeds in de Structuurschets Drechterland zijn opgenomen, tenzij in de Toekomstvisie voor een ander beleid wordt gekozen.

In Oosterblokker zijn meerdere locaties in beeld, te weten Pancratius en locaties die reeds voorkomen in de Structuurschets Drechterland.

De uitbreidinglocatie in de kern Schellinkhout wordt vooralsnog niet vergroot. In Wijdenes zal na uitbreiding van ’t Wuiver daar de grens zijn bereikt. Afhankelijk van de wijze van invulling is aan de Molenweg woningbouw niet uitgesloten. De situatie in Oosterleek is gelijk aan die van Schellinkhout, namelijk geen aanvullende woningbouw.

 

- Hem-Venhuizen

 

Hier wordt de woonwijk Kadijk gerealiseerd en zijn nog enkele inbreilocaties in beeld.

 

- Hoogkarspel

 

In de hoofdkern wordt, naast een aantal inbreilocaties in en rond het centrum, het ontwikkelingsgebied Reigersborg verder gebouwd met een gemiddeld aantal woningen van ruim 51 woningen per jaar. Daarmee kan in deze kern tot het einde van de periode 2005 – 2015 worden voorzien in de eigen woonbehoefte.

 

6.5  Conclusies en samenvatting

 

In de volgende tabel is uitgegaan van een minimumopgave van 100 woningen per jaar. Dit aantal dekt de eigen behoefte, maar houdt geen rekening met een regionale opvang, en een beperkte hoeveelheid woningen binnen inbreilocaties.

De eerste tabel geeft het aantal woningen weer dat gebouwd kan worden binnen de huidige reeds aanwezige bouwlocaties.

 

Tabel 2 Bouwscenario 2005 – 2015 (100 woningen per jaar  in uitleggebieden)

 

Sloop

Sociale huur en koop (40%)

Middeldure koop

Dure koop

Totaal

 

 

Huur

koop

 

 

 

 

 

20%

20%

25%

35%

100%

 

 

 

 

 

 

 

Alle kernen

-25

 

 

 

 

 

Kleine kernen:

 

 

 

 

 

 

Oosterblokker

 

9

9

11

12

41

 

 

 

 

 

 

 

Westwoud

 

13

13

16

21

63

Wijdenes

 

7

10

4

23

44

 

 

 

 

 

 

 

Uitleggebied:

 

 

 

 

 

 

Reigersborg

 

106

106

133

186

531

Kadijk

 

46

17

24

93

180

Inbreilocaties

 

33

33

42

58

166

Nieuwe uitleg

 

 

 

 

 

 

Totaal

-25

214

188

230

393

1000

De tweede tabel geeft het aantal woningen aan dat gebouwd kan worden in de periode tussen 2005 en 2020. Daarvoor zullen nieuwe bouwlocaties aangewezen moeten worden.

 

Tabel 3 Bouwscenario  2005 – 2020 (100 woningen per jaar  in uitleggebieden)

 

Sloop

Sociale huur en koop (40%)

Middeldure koop

Dure koop

Totaal

 

 

huur

koop

 

 

 

 

 

20%

20%

25%

35%

100%

 

 

 

 

 

 

 

Alle kernen

-25

 

 

 

 

 

Kleine kernen:

 

 

 

 

 

 

Oosterblokker

 

9

9

11

12

41

Westwoud

 

13

13

16

21

63

Wijdenes

 

7

10

4

23

44

 

 

 

 

 

 

 

Uitleggebied:

 

 

 

 

 

 

Reigersborg

 

130

130

162

228

650

Kadijk

 

46

17

24

93

180

Nieuwe uitleg nader te bepalen

 

55

55

68

95

273

Inbreilocaties

 

55

55

69

96

274

Totaal

-25

271

246

345

639

1500

De laatste tabel geeft de bouwlocaties weer. Daaruit blijkt dat voor nieuwe uitleglocaties in verhouding tot de aanwezige bouwlocaties weinig bouwgrond aangekocht behoeft te worden. Uitgaande van 25 woningen per hectare, zal een oppervlakte van ruim 11 hectare benodigd zijn na het jaar 2014.

 

Tabel 4

 

Bouwcapaciteit (MET EEN BEPERKT AANTAL INBREILOCATIES)

In de gehele gemeente tot 2020.

Reigersborg

650

Kadijk

180

Witte Dam 2

63

Oosterblokker

41

Wijdenes

44

Totaal aan beschikbare locaties

978

Nieuw te ontwikkelen locaties

273

Inbreilocaties

274

Totaal benodigde capaciteit

1525

De gewenste verdeling bij de woningdifferentiatie van 20% huur, 20% goedkopere koop, 25% middeldure en 35% dure koop is de doelstelling. De haalbaarheid is mede afhankelijk van de betreffende situatie waaronder de voorwaarden waarop de locatie kan worden verkregen. Moeten er bijvoorbeeld veel bedrijven worden uitgekocht of is er sprake van maagdelijke landbouwgrond etc. Het aanhouden van een bandbreedte van 5% per categorie lijkt daarbij een realistisch uitgangspunt.

 

                                                                 -  -  -

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 13 december 2007

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                       De voorzitter,

Bijlagen
 • 1.

  Gereedgekomen woningen in 2003

 • 2.

  Nieuwbouw in 2003 verdeeld over categorieën

 • 3.

  Aantal gerealiseerde woningen in 1995 – 2003 en planning

 • 4.

  Woningvoorraad over het jaar 2003

 • 5.

  Woningcategoriën in peiljaar 2003  

 • 6.

  Overzicht verdeling Eigen en Huurwoningen peiljaar 2003

 • 7.

  Ouderdom woningen in peiljaar 2003

 • 8.

  Loop der bevolking in 2002

 • 9.

  Loop der bevolking in 2003

 • 10.

  Bevolkingsontwikkeling 2002 -2020

 

 

GEREEDGEKOMEN

WONINGEN IN HET JAAR

2003

 

 

 

 

 

 

HUUR

KOOP

TOTAAL

 

 

 

 

 

Andijk

 

 

3

3

Drechterland

 

26

106

132

Enkhuizen

 

6

101

107

Hoorn

 

103

330

433

Medemblik

 

 

9

9

N.-koggenland

 

 

60

60

Obdam

 

 

63

63

Opmeer

 

 

21

21

Stede Broec

 

 

81

81

Venhuizen

 

 

40

40

Wervershoof

 

31

7

38

W.-koggenland

 

 

96

96

Wognum

 

 

4

4

 

 

 

 

 

Totaal West-Friesland

166

921

1087

Bron: SWB

 

 

Nieuwbouw in 2003 verdeeld over categoriën

 

 

 

 

eengezins

meergezins

totaal

klein

groot

totaal

Andijk

3

 

3

 

3

3

Drechterland

132

 

132

10

122

132

Enkhuizen

19

88

107

8

99

107

Hoorn

282

151

433

162

271

433

Medemblik

9

 

9

4

5

9

N-Koggenland

60

 

60

31

29

60

Obdam

40

23

63

22

41

63

Opmeer

21

 

21

 

21

21

Stede Broec

81

 

81

 

81

81

Venhuizen

40

 

40

 

40

40

Wervershoof

7

31

38

31

7

38

W-Koggenland

96

 

96

31

65

96

Wognum

4

 

4

 

4

4

Westfriesland

794

293

1087

299

788

1087

Bron: SWB

 

 

Aantal gerealiseerde woningen 1995-2003 en planning 1995-1005

Bron: SWB

 

 

Gemeente

gerealiseerde nieuwbouw*

periode 95 t/m 03

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

nieuw bouw

toevoeging**

gem. per jaar

Prognose '95-'05

Andijk

62

29

60

27

12

32

18

3

3

246

109

21

207

Drechterland

110

96

117

86

61

50

35

87

132

774

777

86

850

Enkhuizen

87

7

290

46

190

21

89

52

107

889

932

104

1.000

Hoorn

574

577

603

431

414

534

409

467

433

4442

4370

486

5.200

Medemblik

30

112

50

93

52

2

89

48

9

485

494

55

488

N.-Koggenland

123

137

38

6

88

10

27

68

60

557

564

63

561

Obdam

46

15

87

49

21

6

6

68

63

361

390

43

428

Opmeer

63

120

37

156

20

86

36

64

21

603

568

63

667

Stede Broec

237

239

156

252

29

22

68

135

81

1219

1217

135

1.330

Venhuizen

13

38

76

57

8

80

8

24

40

344

319

35

397

Wervershoof

113

99

9

12

29

16

7

3

38

362

283

31

282

W.-Koggenland

67

105

83

82

190

96

64

67

96

850

696

77

752

Wognum

37

63

73

79

60

94

8

-1

4

417

390

43

483

Totaal

1562

1637

1679

1376

1174

1049

864

1085

1087

11513

11190

1243

12.645

HES-gemeenten

1008

919

1166

815

694

627

601

741

753

7324

7296

811

8.380

Ov. gemeenten

554

718

513

561

480

422

263

344

334

4189

3894

433

4.265

 

 

Woningvoorraad over het jaar 2003

 

begin

nieuwbouw

anders

onttrekking

correcties

saldo

eind van

 

voorraad

 

 

 

 

min/plus

het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Andijk 

2435

3

 

2

 

1

2436

Drechterland 

3799

132

 

4

 

128

3927

Enkhuizen 

7519

107

64

53

 

118

7637

Hoorn 

28472

433

14

14

 

433

28905

Medemblik 

3259

9

2

12

 

-1

3258

N-Koggenland

4048

60

 

7

 

53

4101

Obdam 

2378

63

 

1

 

62

2440

Opmeer 

4167

21

1

8

 

14

4181

Stede Broec

8147

81

2

8

 

75

8222

Venhuizen 

2926

40

 

8

 

32

2958

Wervershoof

3038

 

 

20

11

-9

3029

W-Koggenland

5183

96

1

9

 

88

5271

Wognum

 

2869

4

1

7

 

-2

2867

Totaal West-Friesland

78240

1049

85

153

11

992

79232

bron: cbs 04-02-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningcategoriën peil jaar 2003  uit: Woningbehoefteonderzoek SWB 2003                                                                          

 

Totaal

eengezins, tussen

eengezins, hoek

eengezins, 2/1 kap

eengezins, vrijstaand

beneden etage of flat

boven flat + lift

boven flat - lift

boerderij of bedrijfswoning

Andijk

17%

14%

12%

41%

3%

4%

2%

3%

Drechterland

22%

12%

16%

35%

2%

1%

3%

4%

Enkhuizen

34%

20%

9%

16%

5%

8%

5%

2%

Hoorn

40%

17%

8%

8%

6%

10%

11%

0%

Medemblik

34%

20%

11%

15%

3%

7%

7%

3%

N-koggenland

17%

14%

12%

38%

1%

0%

2%

12%

Obdam

26%

15%

14%

28%

4%

1%

4%

6%

Opmeer

17%

15%

24%

28%

4%

1%

2%

9%

Stede broec

30%

18%

17%

28%

1%

1%

1%

1%

Venhuizen

17%

9%

14%

40%

2%

1%

3%

13%

Wervershoof

18%

15%

16%

36%

1%

1%

2%

7%

W-koggenland

20%

14%

14%

36%

2%

2%

1%

10%

Wognum

19%

13%

20%

34%

2%

 

3%

8%

Wf

30%

16%

12%

22%

4%

5%

6%

4%

 

 

Overzicht Eigen en huurwoningen peiljaar 2003

 

 

Totaal

Eigenaar

Huur

 

Eigen of huurwoningen

eigenaar

huurwoning

geen antwoord

Totaal

Andijk

71%

29%

0%

100%

Drechterland

78%

21%

1%

100%

Enkhuizen

61%

39%

0%

100%

Hoorn

52%

47%

1%

100%

Medemblik

52%

47%

2%

100%

N-koggenland

70%

29%

2%

100%

Obdam

78%

22%

1%

100%

Opmeer

76%

22%

2%

100%

Stede broec

70%

29%

2%

100%

Venhuizen

79%

20%

2%

100%

Wervershoof

71%

28%

1%

100%

W-koggenland

83%

16%

1%

100%

Wognum

81%

18%

1%

100%

Wf

64%

35%

1%

100%

 

 

Ouderdom woningvoorraad Peiljaar 2003

voor 1945

1945-1959

1960-1974

1975-1989

Andijk

27%

4%

21%

24%

Drechterland

18%

6%

25%

21%

Enkhuizen

25%

7%

19%

24%

Hoorn

9%

5%

16%

36%

Medemblik

20%

5%

28%

19%

N-koggenland

28%

6%

27%

22%

Obdam

15%

6%

23%

27%

Opmeer

16%

5%

31%

20%

Stede broec

12%

7%

30%

21%

Venhuizen

24%

9%

28%

14%

Wervershoof

19%

7%

24%

21%

W-koggenland

24%

7%

31%

17%

Wognum

15%

6%

25%

28%

Wf

16%

6%

22%

27%

Bron: SWB

 

 

Tabel verhuispatroon in de afgelopen jaren

LOOP DER BEVOLKING 2002 DEFINITIEF Bron: SWB

SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK BUREAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inw. tal

geboorten

sterfte

geboorte

vestiging

vertrek

saldo

vestiging

vertrek

saldo

 

tot

inw.tal

 

1-1-2002

 

 

overschot

binnenland

 

binnenland

buitenland

 

buitenland

correcties

groei

31-12-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andijk

6.418

81

43

38

256

337

-81

41

21

20

-5

-28

6.390

Drechterland

10.078

123

52

71

433

398

35

16

7

9

1

116

10.194

Enkhuizen

17.076

185

116

69

649

698

-49

78

51

27

-6

41

17.117

Hoorn

66.458

903

508

395

3.009

2.427

582

327

245

82

-2

1.057

67.515

Medemblik

7.671

96

59

37

450

323

127

55

15

40

27

231

7.902

N-Koggenland

10.517

113

77

36

455

540

-85

42

48

-6

-6

-61

10.456

Obdam

6.503

88

39

49

268

207

61

14

5

9

7

126

6.629

Opmeer

11.165

163

86

77

344

373

-29

38

10

28

-21

55

11.220

Stede Broec

21.128

258

175

83

858

915

-57

65

57

8

9

43

21.171

Venhuizen

7.863

102

47

55

294

322

-28

82

93

-11

0

16

7.879

Wervershoof

8.468

114

49

65

278

362

-84

24

6

18

3

2

8.470

W-Koggenland

13.652

185

90

95

463

436

27

27

21

6

-15

113

13.765

Wognum

8.039

112

53

59

284

260

24

19

8

11

-1

93

8.132

Totaal WF

195.036

2.523

1.394

1.129

8.041

7.598

443

828

587

241

-9

1.804

196.840

 

 

LOOP DER BEVOLKING 2003 DEFINITIEF

Bron: SWB

SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK BUREAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inw.tal

geboorten

sterfte

geboorte

 

binnenland

 

buitenland

 

 

tot

inw.tal

 

1-1-2003

 

 

overschot

vestiging

vertrek

saldo

vestiging

vertrek

saldo

correcties

groei

31-12-2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andijk

6.390

68

38

30

276

291

-15

23

11

12

6

33

6.423

Drechterland

10.194

135

57

78

469

375

94

22

13

9

3

184

10.378

Enkhuizen

17.117

195

104

91

676

648

28

58

40

18

-13

124

17.241

Hoorn

67.515

949

546

403

2.481

2.399

82

286

198

88

-136

437

67.952

Medemblik

7.902

116

63

53

408

383

25

67

18

49

8

135

8.037

N-Koggenland

10.456

142

69

73

448

490

-42

31

30

1

12

44

10.500

Obdam

6.629

88

38

50

276

187

89

10

8

2

-4

137

6.766

Opmeer

11.220

153

78

75

249

361

-112

18

15

3

15

-19

11.201

Stede Broec

21.171

273

176

97

865

754

111

85

52

33

-26

215

21.386

Venhuizen

7.879

72

43

29

267

345

-78

52

58

-6

-12

-67

7.812

Wervershoof

8.470

101

47

54

269

318

-49

22

15

7

3

15

8.485

W-Koggenland

13.765

178

81

97

439

429

10

36

24

12

17

136

13.901

Wognum

8.132

104

41

63

176

287

-111

6

20

-14

11

-51

8.081

Totaal WF

196840

2574

1381

1193

7299

7267

32

716

502

214

-116

1323

198163

 

 

Bevolkingsontwikkeling 2004 -2020

 

* Deze afbeelding is in te zien bij gemeente Drechterland *