Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Gemeentelijke Verordening "Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke Verordening "Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen"
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Drimmelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2011

't Carillon, 29 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke Verordening "Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen"

 

De raad van de gemeente Drimmelen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011,

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen,

artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit vast te stellen:

Gemeentelijke Verordening ‘Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen’

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college biedt de ingezetenen toegang tot een ADV.

 • 2.

  Het college waarborgt dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de WGA en het besluit.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de

omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4 Bevoegdheidsverdeling betreffende subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt jaarlijks verstrekt.

 • 2.

  Het college is bevoegd besluiten te nemen over:

  • a.

   het al dan niet verlenen en vaststellen van subsidies voor werkzaamheden door de ADV;

  • b.

   het intrekken, wijzingen of terugvorderen van subsidies;

  • c.

   het al dan niet verlenen van voorschotten;

  • d.

   de overige ter zake van de subsidiering van de ADV te nemen uitvoeringsbeslissingen.

 • 3.

  De Algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1.

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA jaarlijks in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidie moet uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd schriftelijk bij het college worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6 De beschikking

 • 1.

  Het college beslist na vaststelling van de gemeentebegroting doch uiterlijk 15 december van het jaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen, op de subsidieaanvraag door middel van een beschikking.

 • 2.

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7. Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De ADV verantwoordt zich binnen drie maanden na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2.

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3.

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Het college beschikt op de aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd , volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van een jaar.

 • 3.

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Bevoorschotting

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

 • ·

  90% van het verleende subsidiebedrag wordt betaald in januari van het jaar waarvoor de subsidie is verleend

 • ·

  Na de subsidievaststelling wordt de resterende 10% van het bedrag betaald binnen zes maanden na afloop van het jaar waarvoor de subsidie is vastgesteld en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10

Artikel 10 Betaling en terugvordering

 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van het betaalde voorschot, betaald dan wel teruggevorderd.

 • 2.

  Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 11 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV het college zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 12 Vorming van reserves

 • 1.

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2.

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als ‘Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Drimmelen’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Drimmelen van 22 december 2011

De voorzitter, drs. G.L.C.M. de Kok

De griffier, mr. M.J.N. Schetters- Schuurbiers

Bijlage 1: Formats voor subsidieaanvragen, -beschikkingen etc.

Format A subsidieaanvraag

In overeenstemming met de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen Drimmelen dienen wij een aanvraag in voor het minimumpakket voor het jaar 201..

Activiteitenplan

Dit pakket omvat de volgende prestaties:

 • -

  De ADV zorgt voor de registratie van klachten conform de WGA en het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Ministeriële Regeling (MR).

 • -

  De ADV draagt zorg voor onafhankelijke bijstand van klagers

 • -

  De ADV draagt zorg voor de registratie van klachten.

 • -

  De ADV zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor het indienen van klachten.

 • -

  De ADV borgt de kwaliteit van het personeel, tot ten minste het niveau gevraagd in het Besluit.

 • -

  De ADV zorgt ervoor dat de kwaliteit van de registratie voldoet aan het Besluit en MR.

 • -

  De ADV zorgt ervoor dat het college van burgemeester en wethouders voor 15 februari de benodigde gegevens over de registratie over het voorgaande jaar heeft.

 • -

  De ADV neemt deel aan het regionaal discriminatieoverleg (RDO) tussen politie, Openbaar Ministerie, ADV en (korpsbeheerder)gemeente.

Omdat u gebruik maakt van de gestroomlijnde subsidieprocedure bieden wij u de volgende twee prestaties extra aan:

 • -

  Beantwoording van informatievragen van burgers en instellingen.

 • -

  De ADV attendeert bij de aanbieding van de registratiecijfers het college op opmerkelijke gegevens ten opzichte van eerdere rapportages of in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten. Deze gegevens kunnen ingrediënten vormen voor de aanbiedingsbrief van de jaarcijfers van het college aan de minister van BZK. De hoogte van het subsidiebedrag is voor het jaar 2011 € 0,382 per inwoner voor het minimumpakket2. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de inwonergegevens van het CBS van het desbetreffende jaar. De betaling per inwoner wordt jaarlijks gecorrigeerd voor het IMOC-percentage voor overheidsconsumptie, zoals door het CPB.

Begroting

Minimumpakket ………………………………….

Totaal: ………………………………….

Format B) Subsidiebeschikking

Subsidiebeschikking 2011/ 2012

Wij hebben uw subsidieaanvraag van 29 maart 2011 voor de periode 2012 ontvangen en verlenen een subsidie van € 10.159,- voor het minimumpakket. Wij gaan ervan uit dat u de taken als omschreven in de overeenkomst uitvoert. Wij ontvangen uw verantwoordingen jaarlijks vóór 1 april volgend op het jaar waarover gerapporteerd wordt, volgens de opzet van format c, d.w.z. inclusief accountantsverklaring. Conform de Verordening – Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen stellen wij deze bedragen als volgt betaalbaar:

 • -

  90% van het bedrag wordt betaald in januari van het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend

 • -

  10% van het bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

In overleg met mevrouw Pinto, waarnemend contactpersoon in de regio midden- en westbrabant, is afgesproken dat de subsidie voor 2011 zo spoedig mogelijk na vaststelling van de verordening wordt overgemaakt. Radar stuurt hiervoor een rekening. Voor 2012 is bovenstaande regeling van toepassing.

Format C) jaarlijkse verantwoording

Verantwoording over het Minimumpakket

Klachten

De klachten worden geregistreerd en gemeld zoals voorgeschreven in het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Ministeriële Regeling. Het betreft in ieder geval de klachten per gemeenten in totaliteit, per discriminatiegrond (zoals burgerlijke staat, geslacht, godsdienst), per maatschappelijk terrein (zoals arbeid, buurt/wijk, huisvesting) en eventueel andere kenmerkende variabelen.

RDO

Terugkoppeling uit het regionaal discriminatieoverleg tussen politie, OM, ADV en (korpsbeheerder)gemeente.

Financiën

De financiële verantwoording bevat voor het minimumpakket:

 • -

  De totale kosten per politieregio van het meldpunt en de bijstandverlening onderverdeeld in directe personele (kosten medewerkers), indirecte personele kosten en organisatiekosten en activiteitenkosten.

 • -

  De bijdragen van de gemeenten aan het minimumpakket.

 • -

  De jaarrekening met accountantsverklaring.

Verantwoording over het basispakket:

Beleidsbevindingen, op hoofdlijnen:

 • -

  De beleidsconclusies ten aanzien van de individuele gemeente; wat speelt er specifiek in deze gemeente (indien mogelijk over enkele jaren).

 • -

  De beleidsconclusies van de gemeenten in het vergelijkingsgebied.

 • -

  De beleidsconclusies in de regio.

 • -

  In een bijlage wordt genoemd welke bijeenkomsten er zijn geweest.

Format D) Verzoek tot definitieve vaststelling subsidie

Bij deze verzoek ik u de subsidie voor de antidiscriminatievoorziening voor het minimumpakket/basispakket definitief vast te stellen op € voor het afgelopen kalender jaar, namelijk de periode …………………………………………………...

De verantwoording over het afgelopen kalenderjaar is bijgevoegd.

Format E) Definitieve vaststelling subsidie

Op basis van de door u aangeleverde jaarverantwoordingen en uw verzoek tot definitieve vaststelling dd. stel ik hierbij de subsidie voor de antidiscriminatievoorziening voor het minimumpakket voor de periode van een jaar………………………………….. definitief vast. Voor 1 juli ontvangt u het resterende bedrag van het subsidiebedrag, nl. €………………………………, zoals bepaald in de beschikking d.d. ……. .

 

Toelichting op de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

ALGEMENE TOELICHTING

Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) in werking getreden. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting voor gemeenten om toegang te verlenen aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening (ADV). Volgens artikel 1 van deze wet, dient deze ADV bijstand te verlenen bij klachten over discriminatie en deze klachten te registreren. De Memorie van Toelichting op de WGA benadrukt ook het belang van preventief beleid. De wet voorziet in een besluit Algemene Maatregel van Bestuur. Tevens noemt de wet een Ministeriële Regeling. De Wet, het Besluit en de Ministeriele regeling zijn als bijlage toegevoegd bij deze toelichting (bijlagen 2, 3 en 4). In de WGA is in artikel 2 lid 2 opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering van haar taak. Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening zich voornamelijk richten op het belang van samenwerking met andere gemeenten en stroomlijning van de subsidieprocedure. Na vaststelling van de verordening wordt er een subsidiebeschikking naar Radar gestuurd, op dat moment is de formele samenwerking tot stand gekomen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2

Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zozeer de kern van deze regelgeving uitmaken, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening. Lid 3 benadrukt criteria die direct voor de burger van belang zijn.

Artikel 3

Discriminatie is niet aan (gemeente)grenzen gebonden. Regionale samenwerking met naburige of vergelijkbare gemeenten is bevorderlijk voor goed inzicht in trends en ontwikkelingen, en voor goed antidiscriminatiebeleid. Een deel van de regionale samenwerking is geregeld via de aanwijzing discriminatie van het college van procureursgeneraal van het OM, die voorschrijft dat in iedere politieregio een regionaal discriminatieoverleg (RDO) ingesteld wordt tussen politie, OM, antidiscriminatiebureau en lokale overheid (meestal wordt deze taak op zich genomen door de korpsbeheerdergemeente). Dit artikel legt twee concrete andere zaken vast: regionale inzameling van gegevens, die vergelijkingen mogelijk maakt, en periodieke bijeenkomsten met meerdere gemeenten, die bespreking van die cijfervergelijkingen en aanverwante zaken mogelijk maakt. De gegevens worden anoniem gebruikt, het gaat alleen om de statistische gegevens. Bij zwaarwegende gronden worden de gegevens overlegd met politie en OM, dit na overleg met de gemeente.

Artikel 4 t/m 11

Uitvoering van een vaste, meerjarige, wettelijke taak zou volgens de meeste gemeentelijke subsidieverordeningen ieder jaar opnieuw geregeld moeten worden. Dat geeft aanzienlijk meer rompslomp dan nodig is. Daarom wordt hier bepaald dat de Algemene subsidieverordening niet geldt voor de taken in kwestie, en in plaats daarvan een subsidieprocedure opgenomen die de beheerstaken zo eenvoudig mogelijk maakt. Wel is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 12

Deze bepaling behoeft geen toelichting.