Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening Winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden
CiteertitelVerordening Winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 147 jo. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201201-07-2013aanpassen toelichting i.v.m. toerismevrijstelling ex. artikel 3, lid 3, Winkeltijdenwet

22-12-2011

't Carillon, 12 januari 2012

14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden

 

De raad der gemeente Made;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 1997;

gelet op de Winkeltijdenwet, artikel 147 juncto artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 28 van de Wet Algemene regels herindeling (Arhi);

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende

VERORDENING WINKELTIJDEN

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffing op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtsverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden en inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- of leefklimaat te plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogte twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december’

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de navolgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagen regeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd, indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met toeristische aantrekkingskracht van de volgende delen van de gemeente Made:

  • -

   de kern Drimmelen, en

  • -

   de kern Lage Zwaluwe.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   de volgende gebieden: de bebouwde kom van Drimmelen en de bebouwde kom van Lage Zwaluwe.

  • b.

   de volgende periode: 1 april tot 1 november;

  • c.

   de volgende dagen en tijdstippen:

  • d.

   Zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur;

  • e.

   de verkoop van de volgende artikelen:kruidenierswaren, consumptie-artikelen, scheepsbenodigheden en watersportartikelen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervallen de navolgende verordeningen:

  • -

   de ‘’Verordening winkelsluiting voor de gemeente Terheijden’’, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Terheijden d.d. 26 september 1994;

  • -

   de ‘’Verordening Winkelsluiting Made en Drimmelen 1995’’, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Made en Drimmelen d.d. 29 juni 1995;

  • -

   de ‘’Koopavondenverordening’’, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Hooge en Lage Zwaluwe d.d. 9 februari 1993;

  • -

   de ‘’Verordening ontheffing sluitingstijden bij plaatselijke omstandigheden’’, vast gesteld bij besluit van de gemeenteraad van Hooge en Lage Zwaluwe d.d. 26 januari 1982.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘’Verordening winkeltijden’’.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Made van 24 april 1997,

De Raad voornoemd,

De voorzitter, J. Elzinga

De Secretaris, mr. G.S. Stam

Toelichting bij artikel 10 van de Winkeltijdenverordening gemeente Drimmelen

Met deze toelichting bij het toerismeartikel uit de Winkeltijdenverordening geven wij gevolg aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3 lid 7 Winkeltijdenwet (Wtw). Deze motivering dient in ieder geval twee onderdelen te bevatten. In de eerste plaats moet de Raad motiveren dat is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 3, derde lid, onder a Wtw. In de tweede plaats dient de motivering van het besluit een grondig inzicht te geven in de belangenafweging die aan het besluit ten grondslag ligt (artikel 3, lid 6). De hierna gegeven motivering voldoet aan deze wettelijke eisen.

 

Voor het gehele document, inclusief tabellen en afbeeldingen, zie:

Externe link

 

Toepassingsvoorwaarden

Gemeente Drimmelen heeft op grond van artikel 3 lid 3 Wtw de bevoegdheid om bij verordening als de onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. Deze bevoegdheid is aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn gesteld in artikel 3 lid 3 onder a van de Wtw. Er dient binnen de gemeente sprake te zijn van:

 • 1)

  op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang

 • 2)

  mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het toerisme dient autonoom te zijn).

   

De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle feiten en omstandigheden van het geval, die nauw verweven is met de specifieke situatie van deze gemeente. Wij hebben daarom een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn toetsing behoort te respecteren. Wij stellen vast dat, om de hiernavolgende redenen, aan deze toepassingsvoorwaarden is voldaan.

 

1.Autonoom toerisme met een substantiële omvang

In deze gemeente is sprake van autonoom toerisme met een substantiële omvang. In deze gemeente zijn namelijk een aantal unieke toeristische trekpleisters c.q. voorzieningen aanwezig, op grond waarvan deze gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten:

 

De gemeente Drimmelen staat al jaren bekend als toeristische gemeente. De verschillende jachthavens waarvan die in Drimmelen een van de grootste gegraven jachthavens van West- Europa is, (Drimmelen, Lage Zwaluwe en Terheijden) en Nationaal Park De Biesbosch zorgen voor vele bezoekers (overnachtingen en dagrecreanten) per jaar. Het Biesboschcentrum Drimmelen is een prima begin- en/of eindpunt van een bezoek aan de Biesbosch. Ook in de andere kernen en het buitengebied zijn vele mogelijkheden voor toeristisch verblijf. Daarnaast is fort Kleine Schans gesitueerd in Terheijden. Dit verdedigingswerk uit 1590 zorgde voor de veiligheid van de verbinding tussen Breda en Moerdijk. Het is een vierhoekig gebastioneerd fort met een natte gracht. Voor het fort vertrekt ook het fiets- voetveer richting de Haagse Beemden. In het Museum Zwaluws Erfgoed in Hooge Zwaluwe staan verschillende aspecten die tot het begrip Heemkunde behoren, zoals de plaatselijke geschiedenis en het plaatselijke volksleven, het landschap en de bebouwing centraal.

Deze trekpleisters worden onder meer genoemd in reisgidsen, boeken en internet.

 

a.Autonoom toerisme

Deze toeristische trekpleisters maken al sinds 1421 onderdeel uit van deze gemeente entrekken sindsdien in toenemende mate toeristen. Derhalve is gebleken dat deze eenautonome aantrekkingskracht hebben op toeristen.

De gemeente Drimmelen is de voortuin van de Biesboch, een blauwgroen gebied waar veletoeristen en recreanten jaarlijks hun vrije tijd komen besteden. Nationaal Park de Biesboschals grote trekker, en de veelzijdige dorpskernen en het platteland als prachtig fiets-enwandelgebied (met zowel een fiets- als wandelknooppuntensysteem door de helegemeente). Ook de verblijfsrecreant weet dit gebied goed te vinden. Met zo’n negencampings, vier bed and breakfast accommodaties en twee hotels verspreid over de gehelegemeente Drimmelen bestaat er een gevarieerd aanbod. Natuurlijk draagt Drimmelen alseen van de grootste jachthavens van West- Europa, en de kleinere jachthavens vanTerheijden en Lage Zwaluwe, bij aan de toeristische attractiviteit van de gemeente. Wathiermee duidelijk wordt gemaakt is dat toeristen/recreanten niet komen vanwegewinkelopenstelling, maar puur vanwege toerisme.

 

b.Substantiële omvang

Uit cijfers en overige hierna te beschrijven omstandigheden blijkt dat bovenstaande trekpleisters ca. 70.000 bezoekers per jaar trekken tegen een inwonersaantal van 26.500. Daarmee is sprake van meer dan ‘enig’ toerisme.

 

Cijfers & feiten

Ten aanzien van de Biesbosch-regio1 zijn de meeste vestigingen (ruim een derde) in de toeristisch-recreatieve sector gelegen in de gemeente Dordrecht. Drimmelen en Werkendam volgen met respectievelijk 152 en 118 vestigingen. Ten aanzien van deovernachtingslocaties, valt met name Drimmelen op met 9 van de 31 vestigingen (bijna net zoveel als in Dordrecht).

 

 

In onderstaande tabel is een verdeling weergeven naar zeven gemeenten in de Biesboschregio. In gemeente Drimmelen ligt de werkgelegenheid tussen de 360 en 320 banen. Tevens is per gemeente het aandeel van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid weergegeven. De gemeente Drimmelen telt naar verhouding de meeste werkgelegenheid in toerisme en recreatie2.

1 Onder Biesbosch-regio wordt verstaan: Gemeente Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Drimmelen, Geertruidenberg en Werkendam.

2 Grote banen zijn: > 12 uur per week. Kleine banen zijn: < 12 uur per week.

 

 

Inkomsten toeristische sector; €125.500.

Per 10.000 inwoners telt gemeente Drimmelen 88,3 bedden.

Omvang van de gemeentelijke inkomsten gerelateerd aan het toerisme; € 69.500.

Inkomsten in verband met de toeristische sector voor plaatselijke horeca:

De gemeente Drimmelen telt per 1 juli 2011 in totaal 66 horecabedrijven ofwel 24,9 bedrijven per 10.000 inwoners. In de Provincie Noord-Brabant zijn dit 6.144 horecabedrijven ofwel 25,0 bedrijven per 10.000 inwoners.

 

Tabel invoegen…..

 

Bron: bedrijfschap Horeca en Catering (v.w.b. het aantal horecabedrijven) en LISA (v.w.b. het totaal aantal bedrijven en het aantal werkzame personen).

 

Bovenstaande tabel illustreert het belang van de horecabranche in de regio in de regio in termen van “aanbod en werkgelegenheid”. De gemeente Drimmelen telt per 1 juli 2011 in totaal 66 horecabedrijven. Dit is 3,7% van het totaal aantal vestigingen in deze gemeente. In de Provincie Noord-Brabant is dit 3,3 % en landelijk 3,6%. Als we kijken naar de arbeidsmarkt dan zien we dat van alle werkzame personen in de gemeente Drimmelen in 2010 5,7% werkzaam is in de horeca. Vergeleken met de Provincie Noord-Brabant met 4,1%is dit bovengemiddeld. (www.khn.nl)

In onderstaand schema is weergeven hoeveel toeristisch-recreatieve vestigingen gemeente Drimmelen telt en hoeveel bedden/plaatsen deze vestigingen tellen.

 

2.Winkelopenstelling ten behoeve van het toerisme

De openstelling van winkels is nodig ten behoeve van het bezoek van toeristen aan de toeristische trekpleisters omdat de gemeente Drimmelen toerisme en recreatie al jaren als één van de belangrijkste economische pijlers ziet, nu en voor de toekomst. Deze pijler is dan ook duidelijk vertaald in het gemeentelijk beleid. De sector bevordert de leefbaarheid van de kernen, het maakt de dorpen levendiger en draagt bij aan het behoud van de lokale voorzieningen. Daarnaast draagt het bij aan de werkgelegenheid van de blauwgroene gemeente in de voortuin van de Biesbosch. Door de goede routemogelijkheden (zowel wandelen/fietsen) kan de gemeente Drimmelenals één toeristische bestemming worden gezien. De toerist kijkt niet naar de grens van een dorp, maar gaat op vakantie naar een gebied; in dit geval de voortuin van de Biesbosch. Met deze toeristische gedachte zou dan ook de gehele gemeente Drimmelen in aanmerking moeten komen voor een toeristische bepaling. De toeristen en recreanten zitten immers verspreid over de gehele gemeente. Nu aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, derde lid, onder a, Wtw is voldaan is de raad bevoegd van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 3 onder a gebruik te maken. In artikel 10 van deze verordening maakt de raad van deze bevoegdheid gebruik .

 

3.Inventarisatie van de belangen

De raad mag deze bevoegdheid toepassen na afweging van de daarbij betrokken belangen (artikel 3 lid 6 WTW). De raad is verplicht in ieder geval de volgende belangen in de afweging te betrekken:

  • a.

   Werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel;

  • b.

   De zondagsrust;

  • c.

   De leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

    

    

    

   4. Omschrijving van de belangen

Toetsing belangen toerismebepaling gemeente Drimmelen:

Door de spreiding van de toeristische faciliteiten, verblijfsaccommodaties en havens kan de gehele gemeente Drimmelen als toeristisch recreatief gebied gezien worden. Het onderzoek naar de toerismebepaling is dan ook voor dit hele gebied uitgevoerd. De toetsing heeft plaatsgevonden op de volgende belangen:

 

a.Economische belangen

In deze gemeente is sprake van economische bedrijvigheid. De ondernemers (groot en klein) zijn geconsulteerd over het voornemen vrijstelling te verlenen door middel van inspraakavond, enquête, informatieronde en opinieronde. De uitkomst hiervan luidt als volgt: Ruim 80 procent van de aangeschreven winkeliers hebben op de enquête gereageerd en 58 procent van deze respondenten geeft aan niets te zien in het instellen van de toeristische bepaling. 23 procent is wel enthousiast en 18 procent vindt het een goed idee, maar niet van toepassing op de eigen winkel. Een breder aanbod m.b.t ondersteuning van de faciliteiten moet leiden tot meer toeristische bestedingen en economische en sociale voordelen voor de gehele gemeente. Het versterken van het toerisme is van groot beland voor zowel de leefbaarheid, werkgelegenheid en voor het toeristisch aanbod. Op basis van proef heeft één supermarkt op zondag gedurende het jaar 2010 een jaar openstelling gekregen. Dit is een succes geweest. Ook in 2011 heeft een supermarkt d.m.v. een loting de mogelijkheid gekregen om zondag geopend te zijn. Omdat deze supermarkt niet geheel centraal ligt (Lage Zwaluwe), is het signaal van dorpsbewoners uit o.a. de kern Made gekomen dat men nu eerder in Oosterhout/ Geertuidenberg / Raamsdonkveer of Breda zijn/haar inkopen doet. De reacties van winkeliers waren verdeeld, hieronder een opsomming van enkele voor- en tegenstanders:

 

Tegen:

• Zes dagen openstelling per week is genoeg. Die euro kun je toch maar 1 keer uitgeven.

• Elke zondag open kost de ondernemer te veel geld en de omzet scheelt niets!

• In het dorp Drimmelen zullen meer winkel en hotel en restaurant gelegenheden moeten komen. Is dat niet, dan heeft het totaal geen zin. Er is geen ‘echte’ trekpleister waar de klant nu interesse in heeft.

• Door een toeristische bepaling bepaald de concentratie dat ook andere winkels open moeten gaan anders ‘redt’ je het niet meer als kleine zelfstandige.

 

Voor:

• Het is een service ten bate van de consument.

• Onze boterham is niet dik belegd, omzet weg betekent niet meer terug.

• Hoe meer winkels er geopend zijn, hoe groter het winkel plezier van de klant.

• Wij willen duidelijkheid voor onze klanten.

 

b.Zondagsrust

De gemeente heeft alle kerkbesturen om advies te geven over het instellen van de toerismebepaling. Verschillende kerkbesturen uit de gemeente Drimmelen hebben hierop gereageerd. Hieruit valt te concluderen dat het aantal kerkbesturen die gereageerd hebben, pertinent tegen openstelling zijn in verband met de zondagsrust en 24-uurs economie.

 

c.Leefbaarheid, veiligheid en openbare orde

De leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in de gemeente is als volgt te omschrijven: De inwoners van de gehele gemeente zijn via de bewonersgroepen benaderd. Van enkele vertegenwoordigers van deze bewonersgroepen is een reactie gekomen. Hier is niet één duidelijke lijn te ontdekken. Er zijn zowel voor- als tegenstanders. Wel komt duidelijk naar voren dat er één lijn getrokken moet worden: of alle winkels open of alle winkels gesloten. Het instellen van de zondagopenstelling in de gemeente Rheden zal niet lijden tot aantasting van de leefbaarheid. De gemeente Drimmelen blijft bijzonder geschikt om in te leven. De leefbaarheid kan juist vergroot worden doordat de voorzieningen zeven dagen per week bereikbaar zijn.

 

d.Veiligheid en Openbare Orde:

De Regionale Brandweer Midden- en West Brabant heeft gezien de kleinschaligheid van de winkelgebieden in de kernen van de gemeente Drimmelen geen bezwaren tegen de openstelling van winkels op zondagen. De openstelling van de winkels mogen en zullen de bereikbaarheid voor hulpdiensten en bluswatervoorziening niet belemmeren. Ook de beleidsambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente ziet geen bezwaren voor de openstelling van winkels op zondag. Er is geen aantasting van de openbare orde en veiligheid te verwachten als het gaat om de zondagopenstelling.

 

De raad heeft in de vergadering van 8 september 2011 ingestemd met het voorstel voor de zondagopenstelling.