Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010
CiteertitelVerordening Afvalstoffenheffing 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Carillon, 24-12-09

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

 

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam Afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is een periode van twaalf aaneengesloten maanden, welke samenvalt met de verbruiksperiode van waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. Ingeval de betrokken belastingplichtige geen nota´s ontvangt van het nutsbedrijf bedoeld in de vorige volzin, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, wordt geheven bij wege van het vorderen van een bedrag. Het gevorderde bedrag wordt vermeld op een schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

 • 2.

  Als kennisgeving wordt aangemerkt de afrekeningsnota van waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. De door deze waterleidingmaatschappij verzonden voorschotnota´s worden aangemerkt als voorlopig gevorderde bedragen.

 • 3.

  De voorlopig gevorderde bedragen worden met het definitief gevorderde bedrag verrekend.

 • 4.

  Ingeval aan de belastingplichtige geen nota´s van de waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. worden verzonden, wordt de belasting geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het voorlopig gevorderde bedrag alsmede het definitief gevorderde bedrag moet worden betaald in de termijn welke op de kennisgeving van waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. is vermeld, met dien verstande dat de termijn van betaling tenminste 5 dagen na de dag van de dagtekening van de kennisgeving beloopt. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin moet bij wege van aanslag geheven belasting als bedoeld in artikel 5, vierde lid, worden voldaan in één termijn, welke termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot deheffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2009’, vastgesteld op 18 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2010’.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 17 december 2009

de raad voornoemd,

mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers drs. G.L.C.M. de Kok

griffier voorzitter

Tarieventabel 2010, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2010

Hoofdstuk 1 Vastrecht afvalstoffenheffing 2010

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

€160,51

Hoofdstuk 2 Gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2010

 

 

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met:

 

2.1.1

Per lediging van een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 25 liter

€1,31

2.1.2

Per lediging van een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 140 liter

€5,86

2.1.3

Per lediging van een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 40 liter

€2,09

2.1.4

Per lediging van een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 240 liter

€10,05

2.1.5

Per aanbieding van de toegangspas bij een ondergrondse perscontainer

€2,09

2.1.6

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt bij percelen waar gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers vermeerderd met

€121,68

Hoofdstuk 3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 2010

 

 

Op verzoek inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 2.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

 

3.1.1

per aanvraag

€15,00

3.1.2

per 0,5 m3

€25,00

 

Op verzoek inzamelen grof tuinafval

 

3.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 2.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval:

 

3.2.1

per vracht of gedeelte daarvan

€40,00

 

Achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op milieustraat

 

3.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 2.1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

3.3.1

Voor grove huishoudelijke afvalstoffen, per 10 kilogram

€2,10

3.3.2

Voor bouw- en sloopafval, per 10 kilogram

€2,10

3.3.3

Voor schoon puin, per 10 kilogram

€0,45

Behoord bij raadsbesluit van 17 december 2009.

 

De raad voornoemd,

 

mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

griffier

 

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter