Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2010
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

17-12-2009

Carillon, 24 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2010

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

24 november 2009;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2010.

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2010

Artikel 1

Er wordt in de gemeente Drimmelen onder de naam “marktgeld” een recht geheven voor het innemen van standplaats op voor de openbare dienst bestemde en als markt aangewezen plaatsen.

Artikel 2

Het marktgeld bedraagt voor iedere kraam of tent, voor iedere in te nemen grondplaats of welke verkoopgelegenheid ook, per dag of gedeelte daarvan

 • a.

  kern Made: € 4,15

 • b.

  kernen Terheijden en Lage Zwaluwe: € 2,75

Wanneer standplaats wordt ingenomen anders dan met een kraam en deze

verkoopgelegenheid een frontbreedte heeft van meer dan 4 meter, bedraagt het marktgeld per 4 meter frontbreedte verkoopgelegenheid of een gedeelte daarvan

 • a.

  kern Made: € 4,15

 • b.

  kern Terheijden en Lage Zwaluwe: € 2,75

Artikel 3

Het recht wordt geheven van diegene, die van de marktterreinen op een van de wijzen als in artikel 2 bedoeld, gebruik maakt, of bij gebreke van deze, diegene die in zijn plaats treedt.

Artikel 4

Het recht wordt geheven bij wege van een kennisgeving.

Artikel 5

Het recht wordt geheven en moet worden voldaan op het tijdstip bij de aanvang van het innemen van de standplaats.

Artikel 6

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 7
 • 1.

  De “Verordening Marktgelden 2009, vastgesteld op 18 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden 2010".

   

   

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van de Raad van de gemeente Drimmelen van 17 december 2009.

Mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

Griffier

Drs. G.L.C.M. de Kok

Voorzitter