Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010
CiteertitelVerordening precariobelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

17-12-2009

Carillon 24 december 2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

vast te stellen: Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010.

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.een jaar

een kalenderjaar

b.een half jaar

een periode van 6 achtereenvolgende maanden

c.een kwartaal

een periode van 3 achtereenvolgende maanden

d.een maand

een kalendermaand

e.een week

een periode van 7 achtereenvolgende dagen

f.een dag

een periode van 24 achtereenvolgende uren

g.een dagdeel

een periode van 6 achtereenvolgende uren

h.een uur

een periode van 60 achtereenvolgende minuten

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbare feiten

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die één of meer voorwerpen heeft op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel diegene ten behoeve van wie die voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Vrijstellingen

De in deze verordening genoemde belasting wordt niet geheven voor:

 • a.

  het hebben van voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige en ideële doeleinden;

 • b.

  het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

 • c.

  het hebben van voorwerpen of werken ten behoeve van eigendommen welke bij de gemeente of haar instellingen in gebruik zijn;

 • d.

  het hebben van straatversiering, inclusief apparatuur ten behoeve van verlichting en/of geluidsweergave, mits niet permanent aangebracht en geen commerciële reclame of soortgelijke aanduiding bevatten.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven voor belastbare feiten en naar de maatstaven entarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Behoudens het bepaalde in de leden 4 en 5, wordt voor de berekening van deprecariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor de berekening van het aantal m² wordt uitgegaan van de buitenste maten van hetvoorwerp dat zich onder, op, of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bevindt.

 • 4.

  Bij toepassing van een per tijdseenheid vastgesteld tarief wordt de totale belastingschuldniet hoger vastgesteld dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij toepassing van het tarief voor een opvolgende tijdseenheid.

 • 5.

  Indien voor een belastbaar feit in de tarieventabel uitsluitend een jaartarief isopgenomen en de belastingplicht vangt in de loop van het belastingtijdvak aan, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6.

  Indien voor een belastbaar feit in de tarieventabel uitsluitend een jaartarief isopgenomen en de belastingplicht eindigt in de loop van het belastingtijdvak, dan is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als het aantal volle maanden dat de belastingplicht heeft bestaan.

Artikel 6 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak is de in één kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich een belastbaar feit in de zin van de verordening voordoet of zal voordoen.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

De belasting moet worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De precariobelasting als bedoeld in deze verordening, is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 10 Overgangsrecht standplaatsen

Het gestelde in deze verordening is slechts van toepassing op het innemen van een standplaats op basis van een vergunning die op 1 januari 1998 niet eerder is verleend.

Standplaatshouders die reeds voor 1 januari 1998 een vergunning hadden voor het plaatsenen geplaatst houden van een voorwerp op een bepaalde plaats, behouden de rechten die zij daaraan ontlenen. In de bijlage bij deze verordening is een overzicht van verworven rechten opgenomen. De daarin opgenomen tarieven voor deze rechten kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 11 Kwijtschelding

De mogelijkheid tot het verkrijgen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 blijft voor deze verordening buiten toepassing.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting en rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening precariobelasting 2009", vastgesteld op 18 december 2008, wordtingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van debekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2010"

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 17 december 2009.

mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

Griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

Voorzitter

Bijlage behorende bij de verordening op de heffing en invordering van

precariobelasting gemeente Drimmelen 2010.

De rechten als bedoeld in artikel 10 van de verordening precariobelasting 2010.

 

Rechthebbende

Standplaats

Dagdelen

Tarieven 2010

Delhij

Hoek Marktstraat /

Schoolstraat te Made

Vrijdagavond,

Zaterdag en

Zondag

€3.073,75 per jaar

De Been

Hoek Dorpsstraat /

Biesboschweg te Drimmelen

Vrijdag, Zaterdag en Zondag.

Gehele week in juli

en augustus

additioneel

€1.632,20 per jaar

 

€284,90

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2010

 

1 Bouwmaterialen en bouwmaterieel

Het tarief voor het hebben van bouwmaterialen en/of bouwmaterieel bedraagt:

 

oppervlakte bouwmaterialen

week

< 10 m²

€10,70

11 – 25 m²

€21,40

26 – 50 m²

€32,15

voor iedere volgende 50 m² of een gedeelte daarvan

€42,85

2 Terrassen

Het tarief voor het hebben van banken, stoelen, tafels, tochtschermen e.d. bedraagt:

 

oppervlakte terras

<week

>week - jaar

<10 m²

€22,02

€157,52

11-25 m²

€33,05

€225,81

26-50 m²

€44,05

€338,16

>50 m²

€55,08

€451,63

 

3 Reclamevoorwerpen en uitstallingen

Het tarief voor het uitstallen van goederen en het plaatsen van reclamevoorwerpen, voorzover niet aan de gevel aangebracht bedraagt per m² € 57,27 per jaar. Reclamevoorwerpenen uitstallingen kleiner dan 1 m² worden aangeslagen voor € 57,27.

 

4 Driehoeksborden en sandwichborden

Het tarief voor het gedurende maximaal 15 aaneengesloten dagen hebben vandriehoeksborden of sandwichborden bedraagt € 16,52 per stuk.

 

5 Standplaatsen

Het tarief voor het innemen van een standplaats in de kernen Made en Terheijden, bedraagtper dagdeel per jaar € 451,63.

 

Het tarief voor het innemen van een standplaats in de kernen Wagenberg en Lage Zwaluwebedraagt per dagdeel per jaar € 338,16.

 

Het tarief voor het innemen van een standplaats in Hooge Zwaluwe bedraagt per dagdeel perjaar € 169,63.

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2009.

Griffier

mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

Voorzitter

drs. G.L.C.M. de Kok