Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Legestarieventabel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegestarieventabel 2015
CiteertitelLegestarieventabel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en ecnonomie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 159 lid 1 en lid 2 aanhef en onderdeel h, art. 229 lid 1 aanhef en onderdeel b
  2. Paspoortwet, art. 2 tweede lid, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201501-01-2016nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad, 15 januari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legestarieventabel 2015

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur

€  370,55

1.1.1.2

zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur (uitsluitend voor externe

locaties, niet zijnde gemeentehuis, Park 1 te Made)

 

€ 517,85

De onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 genoemde tarieven worden verhoogd met een

bedrag van € 246,85 voor het voltrekken van huwelijken buiten de in die

artikelen vermelde tijdstippen.

 

Ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, gewijzigd bij wet van 22 mei 1991,Stb. 394, vindt kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie plaats opmaandag om 9.00 en 10.00 uur in het gemeentehuis.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor verplaatsing van een huwelijksdatum, -lokatie en/of -tijdstip:

 

1.1.2.1

- vóór ondertrouw

€ 55,95

1.1.2.2

- na ondertrouw

€ 63,25

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor verplaatsing van een huwelijksdatum en/of -tijdstip:(bij een kosteloos huwelijk):

 

1.1.3.1

- vóór ondertrouw

€ 28,00

1.1.3.2

- na ondertrouw

€ 63,25

1.1.4

Bij annulering van een huwelijk worden, al dan niet op verzoek,

afhankelijk van het tijdstip een gedeelte van de huwelijkslegesgerestitueerd:

 

 

1.1.4.1

- bij annulering vóór ondertrouw:

60%

1.1.4.2

- bij annulering na ondertrouw:

40%

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar

burgerlijke stand:

 

 

1.1.5.1

voor één dag

€ 163,45

1.1.5.2

voor één dag, inclusief beëdiging ambtenaar

€ 245,25

 

1.1.6

Heet tarief bedraagt voor de aanwijzing van een eenmalige

trouwlocatie (excl. kosten benodigde vergunningen)

 

€ 190,70

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (luxe uitvoering)

€   38,00

1.1.7.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje (eenvoudige uitvoering)

€   27,50

1.1.7.3

een afschrift uit het register van de burgerlijke stand

€ 12,70

1.1.7.4

een verklaring omtrent huwelijksbevoegdheid

€ 22,60

1.1.7.5

het op verzoek van partijen optreden als getuige door een

gemeenteambtenaar bij een huwelijk of partnerschapsregistratie

 

€ 27,20

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers

Van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€  17,15

1.1.9

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als

bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve

van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen

of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 50,35

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende

dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

€ 50,35

 

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond

van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander

wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

€ 50,35

1.2.2.1

van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het

moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft

bereikt

 

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

 

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3

alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag van

 

€ 46,60

 

1.2.4

Indien aan de aanvrager reeds eerder een identiteitsbewijs(zen) werd

verstrekt, zoals bedoeld onder 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3. 1.2.2.1 en 1.2.2.2,

welk(e) document(en) bij de aanvraag niet compleet kan/kunnen worden

overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges per document

verhoogd met € 34,25 per gelijktijdige aanvraag van de (het) nieuwe

identiteitsbewijs(zen)

 

 

 

1.2.5

Indien voor het aanvragen van een reisdocument een huisbezoek moet

worden afgelegd, worden er extra leges geheven. Deze zijn als volgt:

 

 

 

- Indien de aanvrager woont in de gemeente Drimmelen

€ 15,45

 

- Indien de aanvrager woont in de gemeente Oosterhout, Dongen, Breda, Geertruidenberg of Moerdijk

€ 20,65

 

-Indien de aanvrager woont buiten genoemde gemeenten

€ 30,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een

spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

1.3.3

Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt,

zoals bedoeld onder 1.3.1, welk document bij de aanvraag niet compleet

kan worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd

met € 34,80 per aanvraag van het nieuwe rijbewijs.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel

1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement tot het gedurende de periode

van één jaar, eenmaal per maand, verstrekken van een opgave van

mutaties in persoonsgegevens

 

€ 270,15

1.4.2.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16,

tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,00

1.4.2.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het

in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken

van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit

basisregistratie personen

 

€   2,30

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de

basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€  17,10

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 49 pagina’s

€ 5,85

1.5.1.1.2

tenminste 50 pagina’s tot ten hoogste 100 pagina’s

€ 18,75

1.5.1.1.3

meer dan 100 pagina’s

€  43,55

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€  58,15

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 58,15

 

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.5.1.1,

1.5.1.2 en 1.5.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd,

wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als

bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

€  11,30

 

1.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

voor het verstrekken van een uittreksel uit de Basisregistratie

Personen (BRP)

 

€ 11,20

 

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

 

 

1.6.1.1

een afschrift van de gemeentelijke programmabegroting

€  46,80

1.6.1.2

een afschrift van de gemeentelijke programmarekening

€ 46,80

1.6.2.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€  0,47

1.6.2.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering,

per pagina

 

€  0,47

1.6.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,47

1.6.3.2

een afschrift van de toelichting op een gemeentelijke verordening,

per pagina

 

€ 0,47

1.6.4.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

€ 0,47

1.6.4.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorende bij de in

onderdeel 1.6.4.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen per kaart, tekening of lichtdruk

 

€ 4,95

1.6.4.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 4,95

 

 

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€   30,05

1.7.1.2

tot het verstrekken van een attestatie de vita

€ 12,70

1.7.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

€  4,80

1.7.1.4

tot het waarmerken van een register

€ 4,80

1.7.1.5

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 5,25

1.7.1.6

tot het verstrekken van een bewijs van ingezetenschap

€ 5,25

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie:

 

1.7.2.1

Naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 829,00

1.7.2.2

Naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 617,00

1.7.2.3

Naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.058,00

1.7.2.4

Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 847,00

1.7.2.5

Mee naturalisatie minderjarig kind

€ 122,00

 

1.7.3

Afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op

grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

 

1.7.3.1

Enkelvoudige optie

€ 177,00

1.7.3.2

Gemeenschappelijk optie

€ 301,00

1.7.3.3

Medeopterende minderjarig kind

€ 21,00

 

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in

de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan

besteed kwartier

 

€ 17,15

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend

stuk, m.u.v. archiefbescheiden van de Burgerlijke Stand

 

€ 9,20

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid,

van de Leegstandwet

 

€  65,40

1.9.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

€  32,75

 

 

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een

tijdvak van 12 maanden, als bedoeld in artikel 30b van de

Wet op de kansspelen:

 

 

1.10.1.1

indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€  56,50

1.10.1.2

indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt

€ 22,50

 

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor

de vergunning geldt en een bedrag van

 

€  34,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

€  6,40

 

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip

en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel

5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

€ 191,75

1.11.2

Het in 1.11.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.11.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaats vinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 383,50

1.11.4

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van

de kabel plaats vindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand

aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.11.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.11.4 is uitgebracht, wordt eenmelding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dagwaarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzijde melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van hetReglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€  74,25

1.12.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van deRegeling voertuigen

 

€  42,45

1.12.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 56,05

De kosten genoemd onder 1.12.3 worden verhoogd met de kosten voor

Het aanbrengen van de benodigde borden

 

1.12.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW)

 

€  27,70

De kosten genoemd onder 1.12.4 worden verhoogd met de kosten van

een verplicht voorgeschreven medisch advies door een arts van de GGD

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2.1

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.2.1.1

Indien de bouwkosten:

minder bedragen dan € 1.500,--

 

€ 164,50

2.2.1.2

€ 1.500,-- of meer bedragen

te vermeerderen met:

24 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.500,--, doch niet hoger dan € 100.000,--

23 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 100.000,--, doch niet hoger dan € 250.000,--

22 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 250.000,-- doch niet hoger dan € 1.000.000,--

21 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de € 1.000.000,--

 

€ 164,50

2.2.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie agrarische bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

 

€ 780,45

2.2.1.4

Aanpassing vergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo waarvoor al eerder een vergunning is verleend, welke vergunning nog van kracht is en van welke vergunning nog geen gebruik is gemaakt en het nieuwe plan slechts op ondergeschikte onderdelen afwijkt van het plan waarvoor al vergunning was verleend, worden de leges bepaald over de méérkosten van het gewijzigde plan ten opzichte van het plan waarvoor al vergunning was verleend, met een minimum van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 329,00

2.2.1.5

Niet verder in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning

Indien een besluit is genomen om een aanvraag tot het verlenen van een vergunning betrekking hebbende op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, niet verder in behandeling te nemen wegens het ontbreken van voldoende gegevens en de aanvrager hieromtrent is bericht wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 

 

2.2.1.6

Als een aanvraag betrekking heeft op een activiteit, waarvoor een toetsing zorgvuldige veehouderij is vereist op basis van de provinciale verordening ruimte:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.2.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

wanneer de aanlegkosten excl. BTW minder bedragen dan € 1.500,--

 

€ 68,50

2.2.2.1

wanneer de aanlegkosten excl. BTW € 1.500,-- of meer bedragen,

€ 68,50

2.2.2.2

vermeerderd met 2 ‰ van het bedrag boven € 1.500,--

 

 

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.:

 

 

2.2.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 533,00

2.2.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 533,00

2.2.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.730,00

2.2.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€ 1.160,00

2.2.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 595,00

2.2.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 533,00

2.2.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 533,00

2.2.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 533,00

 

2.2.4

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd

monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de

Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder

b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of

gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op

grond van die provinciale verordening of gemeentelijke verordening

een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Indien de bouwkosten:

 

 

2.2.4.1

minder bedragen dan € 10.000,00

€ 164,50

2.2.4.2

€ 10.000,00 of meer bedragen te vermeerderen met: 5 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de

€ 10.000,00, doch niet hoger dan € 100.000,00

te vermeerderen met 1 ‰ van het bedrag aan bouwkosten boven de

€ 100.000,00

 

€ 164,50

2.2.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht,

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het slopen van

een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening

aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

bedraagt het tarief:

 

€ 106,50

2.2.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorspgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een

bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 164,50

2.2.7

Kappen

 

2.2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van

een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene

plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld

in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 41,00

2.2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning voor het vellen van 1 t/m 5 bomen met een stamomtrek

van meer dan 70 centimeter

 

€ 41,00

2.2.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunningen voor het vellen van 6 of meer bomen met een

stamomtrek van meer dan 70 centimeter, basistarief € 41,00 en

daarnaast per boom tot een maximum van 20 bomen

 

€ 6,20

2.2.8

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.2.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekkingheeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnenzijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voordieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van deNatuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

€ 367,00

2.2.8.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen

voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en

voedselkwaliteit aangewezen gebied, als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,

van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

€ 367,00

 

 

2.2.9

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de

Flora- en Faunawet ontheffing nodig is bedraagt het tarief:

 

€ 367,00

 

 

2.2.10

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op

verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van

de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.2.10.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor

de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.2.10.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking mebetrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voorde activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

2.2.11

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.2.11.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 148,00

 

 

2.2.12

Advies

2.2.12.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.12.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.12.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dagwaarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij deaanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.2.13

Verklaring van geen bedenkingen

2.2.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.2.13.1.1

Indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door hetcollege van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.2.13.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.13.1.1 is uitgebracht, wordt een

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag

voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.2.14

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder

d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.2.14.1

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 2.000 m²

 

€  425,00

2.2.14.2

Indien het betrekking heeft op een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m²

 

€  1.280,00

 

2.2.15

Activiteiten met betrekking tot handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder

H van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 164,50

 

 

2.2.16

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

2.2.16 verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

2.2.16 onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.2.16.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 1, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 644,00

2.2.16.2

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed

kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid,

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 644,00

2.2.16.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende

vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

 

2.2.16.2.2

Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het

verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin

is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

voor bouw-,aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor

een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 en

2.2.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de

gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een beslissing op de

aanvraag is genomen, 60% van de op grond van die onderdelen voor

de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.3.2

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten,

als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 en 2.2.6 intrekt op aanvraag

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

van de leges, mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de

betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.3.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld

in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 en 2.2.6 weigert, bestaat aanspraak op

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de

op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges.

 

2.3.3.2

Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 wordt mede verstaan

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij

rechterlijke uitspraak.

 

 

2.3.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.3.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.12 en 2.2.13

wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 2.100,00

 

Hoofdstuk 5 Gebruiksvergunningen brandveiligheid

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig

gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de brandbeveiligingsverordening:

 

 

2.5.1

indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen of

gebruiken van een bouwwerk ten behoeve van een evenement

 

€ 54,15

2.5.2

indien het betreft een vergunning voor het in gebruik nemen of

gebruiken van een inrichting:

 

 

2.5.2.1

met een bruto vloeroppervlak van minder dan 100 m²

€ 102,20

2.5.2.2

met een bruto vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder

dan 250 m²

 

€ 118,35

2.5.2.3

met een bruto vloeroppervlak van 250 m² of meer, doch minder

dan 500 m²

 

€ 167,10

2.5.2.4

met een bruto vloeroppervlak van 500 m² of meer, doch minder

dan 1.000 m²

 

€ 220,60

2.5.2.5

met een bruto vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, doch minder

dan 1.500 m²

 

€ 253,00

2.5.2.6

met een bruto vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, doch minder

dan 2.000 m²

 

€ 290,50

2.5.2.7

met een bruto vloeroppervlak van 2.000 m² of meer

vermeerderd met € 24,20 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven

de 2.000 m², doch minder dan 5.000 m²

 

€ 290,50

2.5.2.8

met een bruto vloeroppervlak van 5.000 m² of meer

vermeerderd met € 24,20 voor elke 1.000 m² of gedeelte daarvan boven

de 5.000 m², doch minder dan 10.000 m²

 

€ 448,60

2.5.2.9

met een bruto vloeroppervlak van 10.000 m² of meer

vermeerderd met € 24,20 voor elke 2.000 m² of gedeelte daarvan boven

de 10.000 m²

 

€ 580,00

2.5.3

indien de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging van een

inrichting, voor die wijziging:

 

 

2.5.3.1

met een bruto vloeroppervlak van minder dan 100 m²

€ 51,00

2.5.3.2

met een bruto vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder

dan 250 m²

 

€ 59,30

2.5.3.3

met een bruto vloeroppervlak van 250 m² of meer, doch minder

dan 500 m²

 

€ 83,45

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

Drank- en Horecawet

 

 

Indien het noodzakelijk is om voor de beoordeling van de aanvraag tot

het verkrijgen van de onder 3.1.1 bedoelde vergunning een advies van

het bureau BIBOB te vragen, wordt hiervoor een bedrag in rekening

gebracht van

€ 190,60

 

 

 

 

 

 

€ 500,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het wijzigen van de leidinggevende of de inrichting ingevolge de

Drank- en Horecawet

 

€  31,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de

Drank- en Horecawet

 

€  31,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel

2;28 van de APV gemeente Drimmelen

 

 

Indien het noodzakelijk is om voor de beoordeling van de aanvraag tot

het verkrijgen van de onder 3.1.4 bedoelde vergunning een advies van

het bureau BIBOB te vragen, wordt hiervoor een bedrag in rekening

gebracht van

 

 

€ 185,90

 

 

 

 

 

 

€ 500,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten en diversen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een vergunning:

Alinea­

Alinea­

3.2.1.1

voor het organiseren van een meerdaags evenement als bedoeld

in artikel 2:25 van de APV gemeente Drimmelen

Alinea­

€ 190,60

3.2.1.2

voor het organiseren van een ééndaags evenement als bedoeld

in artikel 2:25 van de APV gemeente Drimmelen, niet zijnde een klein

evenement als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 van de APV gemeente

Drimmelen

Alinea­

€ 30,75

3.2.2.1

voor het plaatsen van een terras als bedoeld in artikel 2:10 b van

de APV gemeente Drimmelen

Als het terras onderdeel uitmaakt van een af te geven

evenementenvergunning is het bovenstaande niet van toepassing

Alinea­

€ 126,50

3.2.2.2

voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg

in strijd met de publieke functie daarvan als bedoeld in artikel 2:10

van de APV gemeente Drimmelen

Alinea­

€ 31,40

3.2.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een andere in deze titel niet benoemde vergunning

of ontheffing

Alinea­

€ 10,75

3.2.2.4

Te laat ingediende aanvragen ingevolge artikel 1.3 van de APV

gemeente Drimmelen kunnen, als niet wordt besloten deze buiten

behandeling te laten, worden behandeld volgens een spoedprocedure.

Het extra tarief voor het volgen van deze spoedprocedure bedraagt,

onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel

Alinea­

€ 10,75

 

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

3.2.3.1

een vergunning voor het aanbrengen van een automaat, etalagekast e.d.

aan, op of boven de openbare weg

Alinea­

€ 8,65

3.2.3.2

een standplaatsvergunning:

Alinea­

3.2.3.2.1

voor een dag

€ 6,40

3.2.3.2.2

voor een week

€ 15,80

3.2.3.2.3

voor een maand

€ 25,30

3.2.3.2.4

voor een kwartaal

€ 41,30

3.2.3.2.5

voor een jaar

€ 62,95

3.2.3.3

een vergunning voor het verkopen van etenswaren door middel van

een rijdende verkoopwagen, voor een jaar of gedeelte daarvan

Alinea­

€ 377,55

3.2.3.4

een vergunning om fotografische opnamen te maken op de openbare

weg:

Alinea­

Alinea­

3.2.3.4.1

voor een dag

€ 5,00

3.2.3.4.2

voor een week

€ 8,60

3.2.3.5

een collecte vergunning als bedoeld in artikel 5:13

€ 6,40

3.2.3.6

een vergunning tot het maken van muziek door middel van

muziekinstrumenten, alsmede langs mechanische en/of electronische

weg:

Alinea­

Alinea­

3.2.3.6.1

op of aan de openbare weg, per dag of gedeelte daarvan in voor

publiek toegankelijke inrichtingen, lokaliteiten en samenkomsten:

Alinea­

€ 7,50

3.2.3.6.1.1

per dag

€ 7,50

3.2.3.6.1.2

per week

€ 13,05

3.2.3.6.1.3

per kwartaal

€ 52,40

3.2.3.6.1.4

per jaar

€ 131,00

3.2.3.7

een vergunning tot het ná de algemene sluitingstijd geopend houden

van cafés en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen voor

elk uur of gedeelte daarvan

Alinea­

€ 13,85

3.2.3.8.1

een vergunning, ontheffing of toestemming tot het gelegenheid geven

van kamperen of bivakkeren

Alinea­

€ 7,90

3.2.3.8.2

een nachtverblijfregister (set van 250 exemplaren)

€ 30,75

3.2.3.9

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet

Alinea­

€ 16,40

3.2.3.10

De in deze verordening genoemde legesbedragen worden op basis

van officiële PostNL tarieven verhoogd met de verschuldigde

portikosten, indien het aangevraagde stuk op verzoek van betrokkene

aan hem wordt toegezonden

Alinea­

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

Alinea­

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een

exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene

plaatselijke verordening (A.P.V.)

Alinea­

€ 1.113,45

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend

een wijziging van het beheer in een seksinrichting of excortbedrijf, als

bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke

verordening (A.P.V.)

Alinea­

€ 149,20