Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Mandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen
CiteertitelMandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bekendmaking intern

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156.
 2. Gemeentewet, art. 160, aanhef en eerste lid onder d.
 3. Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-200611-10-2014Nieuwe regeling

09-11-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen

 

De raad van de gemeente Drimmelen:

gelezen het voorstel van 19 oktober 2006;

 

gelet op artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d, van de Gemeentewet en

 

artikel 1:3a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) gemeente Drimmelen;

 

gelet op artikel 3 van het Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen:

 

BESLUIT

vast te stellen de Mandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen:

Artikel 1

De voorzitter van de raad en de eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter worden gezamenlijk gemandateerd besluiten te nemen over:

 • a.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • b.

  het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffie en de medewerkers van de griffie;

 • c.

  het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • d.

  besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • e.

  het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

De in artikel 1 onder a. tot en met e. bedoelde besluiten worden voorbereid door de voorzitter van de raad.

Artikel 3

Deze verordening treedt te rekenen vanaf 9 november 2006 in werking.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatregeling uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2006

De raad voornoemd

de griffier

mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

de voorzitter

drs. G.L.C.M. de Kok