Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Regeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen
CiteertitelRegeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intern bekendgemaakt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2003Nieuwe regeling

14-10-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen:

overwegende dat het gewenst is een regeling mobiele telefoons vast te stellen;

 

gelezen het advies van de Ondernemingsraad van 30 september 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de Regeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen:

Regeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

medewerker:

 • a.

  de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen;

 • b.

  de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen;

 • c.

  de gedetacheerde in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening;

 • d.

  ieder lid van het college van burgemeester en wethouders.

mobiele telefoon:

Mobiele telefoon die door de gemeente aan de medewerker kosteloos beschikbaar wordt gesteld in verband met de uitoefening van de werkzaamheden bij de gemeente Drimmelen.

Artikel 2 Mobiele telefoon

 • 1.

  Met uitzondering de personen genoemd onder artikel 1, lid d, bepaalt de leidinggevende of aan de medewerker voor de uitoefening van zijn of hun werkzaamheden bij de gemeente Drimmelen een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking wordt gesteld.

 • 2.

  De medewerker ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Deze regeling treedt in werking op 15 oktober 2003 en kan worden aangehaald als “Regeling mobiele telefoons gemeente Drimmelen”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2003.

mr. C.M.G.H. Wortel

secretaris

J.Elzinga

burgemeester