Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 47
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 42
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 42
 4. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, derde lid
 5. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

11-05-2017

gmb-2017-83762

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   cliëntenparticipatie:

   het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van het Platform Sociale Zekerheid bij de voorbereiding van besluitvorming in het kader van het gemeentelijke beleid met betrekking tot uitkeringsregelingen van Sociale Zekerheid en de Wet sociale Werkvoorziening;

  • b.

   cliënt:

   degene die een periodieke uitkering ontvangt van de gemeente Drimmelen in het kader van de wetten of regelingen waarvan de uitvoering aan Sociale Zekerheid van de gemeente Drimmelen is opgedragen, alsmede de inwoners die geïndiceerd zijn voor arbeid in het kader van de sociale werkvoorziening;

  • c.

   belangenorganisaties:

   organisaties van uitkeringsgerechtigden en Wsw-geïndiceerden, alsmede overige organisaties, die dienstverlening aan c.q. belangenbehartiging van inwoners met een laag inkomen of met een Wsw-indicatie mede als doelstelling hebben;

  • d.

   afdeling:

   de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden van de gemeente Drimmelen;

  • e.

   Participatiewet:

   Participatiewet;

  • f.
  • g.
  • h.
  • i.

   uitkeringsgerechtigden:

   personen met bijstand op grond van de Participatiewet, een uitkering op grond van de IOAW of een uitkering op grond van de IOAZ;

  • j.

   jongere:

   een hier te lande woonachtige Nederlander, of daarmee op grond van het tweede lid van artikel 2 WIJ gelijkgestelde, van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar;

  • k.

   college:

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

  • l.

   PSZD:

   Platform Sociale Zekerheid Drimmelen.

Hoofdstuk 2 Van het Platform Sociale Zekerheid

Artikel 2 Platform Sociale Zekerheid

Er is een Platform Sociale Zekerheid om gestalte te geven aan de wettelijke verplichting van cliëntenparticipatie. Dit Platform Sociale Zekerheid voorziet in cliëntenparticipatie waar dit wettelijk is voorgeschreven en wordt binnen gemeente Drimmelen als één Platform ingezet op het gebied van Participatiewet, Wsw, IOAW en IOAZ.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  Het platform Sociale Zekerheid bevordert de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid met betrekking tot de beleidsterreinen Participatiewet (inclusief minimabeleid), Wsw, IOAW en IOAZ en geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders..

 • 2.

  De aspecten van de genoemde terreinen waarop het platform Sociale Zekerheid gehoord wordt zijn voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid.

 • 3.

  Om te kunnen voldoen aan het in lid 1 en lid 2 gestelde dient het platform Sociale Zekerheid door het gemeentebestuur 4 weken van tevoren te worden geïnformeerd en/of om advies gevraagd.

 • 4.

  In het geval dat het college afwijkt van het advies van het platform Sociale Zekerheid, wordt dit bij het voorstel vermeld. Tevens wordt aangegeven op welke gronden van het advies van het platform Sociale Zekerheid is afgeweken.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Het Platform Sociale Zekerheid bestaat uit:

  • a.

   Cliënten/onafhankelijke leden;

  • b.

   vertegenwoordigers van belangenorganisaties;

  • c.

   een uit eigen gelederen aangestelde gekozen en aangestelde voorzitter en secretaris, samen vormend het dagelijks bestuur van het PSZD.

 • 2.

  De vergaderingen van het platform Sociale Zekerheid worden bijgewoond door een door de gemeente toegevoegde ambtenaar van het betreffende beleidsterrein, voor zover incidenteel niet anders door de leden van het platform Sociale Zekerheid is besloten.

 • 3.

  Leden van het platform Sociale Zekerheid worden geselecteerd uit cliënten en belangenorganisaties die binnen gemeente Drimmelen werkzaam zijn en op basis van de maatschappelijke participatie bindingen hebben met cliënten; het is aan het Platform Sociale Zekerheid om belangenorganisaties uit te nodigen tot deelname in het Platform Sociale Zekerheid.

 • 4.

  Het Platform Sociale Zekerheid kan minimaal bestaan uit 5 en maximaal uit 12 leden; de ambtelijk secretaris en het toegevoegde lid uit het college van burgemeester en wethouders zijn geen lid.

 • 5.

  De leden van het Platform Sociale Zekerheid mogen geen lid zijn van de Ondernemingsraad van WAVA!GO of andere sociale werkvoorzieningschappen/gemeenten, geen lid zijn van andere gemeentelijke commissies, geen lid zijn van de gemeenteraad en geen ambtenaar bij de afdeling of werkzaam zijn bij een adviseur van de gemeente op de betreffende beleidsterreinen.

 • 6.

  De belangenorganisaties als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het moeten belangenorganisaties zijn voor cliënten;

  • b.

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de cliënten;

  • c.

   zij moeten door de cliënten terugroepbaar c.q. aanspreekbaar zijn;

  • d.

   zij moeten hun werkterrein (mede) hebben in de gemeente Drimmelen;

  • e.

   zij mogen geen lid zijn van andere gemeentelijke commissies, van de gemeenteraad en geen ambtenaar bij de afdeling zijn of werkzaam bij een adviseur van de gemeente op de betreffende beleidsterreinen.

 • 7.

  De in het tweede lid genoemde belangenorganisaties kunnen plaatsvervangende leden voordragen, die eveneens moeten voldoen aan de in het vierde lid genoemde voorwaarden.

 • 8.

  Het Platform Sociale Zekerheid zoekt haar leden aan die integraal voor haar taakstelling als bedoeld in artikel 3 inzetbaar zijn.

Artikel 5 Van de voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van het platform Sociale Zekerheid wordt door het Platform Sociale Zekerheid uit haar midden benoemd.

 • 2.

  Hij is voorzitter van het platform Sociale Zekerheid.

 • 3.

  De zittingsduur van de voorzitter is behoudens tussentijds aftreden, 4 jaar, doch is terstond herbenoembaar.

 • 4.

  Hij blijft in functie totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  Het voorzitterschap eindigt met onmiddellijke ingang indien betrokkene daar zelf om verzoekt of indien 2/3 van het aantal leden van het Platform Sociale Zekerheid instemt met een gemotiveerd verzoek daartoe.

 • 6.

  De benoeming ter voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt bij voorkeur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 7.

  De stem van de voorzitter is alleen doorslaggevend als bij stemming de stemmen staken.

Artikel 6 Van de secretaris

 • 1.

  Het secretariaat van het platform Sociale Zekerheid wordt uit eigen gelederen benoemd.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris behoren in ieder geval:

  • a.

   Het in overleg met de voorzitter verzorgen van de agenda voor de vergaderingen van het platform Sociale Zekerheid;

  • b.

   Het verzorgen van de vastlegging van besluiten van het platform Sociale Zekerheid;

  • c.

   Het opstellen van het jaarverslag van het platform Sociale Zekerheid;

  • d.

   Het voeren van correspondentie namens het platform Sociale Zekerheid;

  • e.

   Het verzorgen van het archief van het platform Sociale Zekerheid;

  • f.

   Het volgen van de ontwikkelingen in de wetgeving.

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur leden Platform Sociale Zekerheid

 • 1.

  Leden en plaatsvervangende leden van het platform Sociale Zekerheid worden aangezocht door het Platform Sociale Zekerheid.

 • 2.

  De leden en plaatsvervangend leden vanuit de organisaties worden voorgedragen door die organisaties.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang indien betrokkene daar zelf om verzoekt of indien 2/3 van het aantal leden van het Platform Sociale Zekerheid instemt met een gemotiveerd verzoek daartoe.

 • 4.

  De benoeming ter voorziening in een vacature geschiedt bij voorkeur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature.

Artikel 8 Vergaderen

 • 1.

  Het platform Sociale Zekerheid vergadert minimaal 2 keer per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in de regel openbaar. Het platform Sociale Zekerheid kan besluiten, een besloten vergadering te houden of een deel van de vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden.

 • 3.

  Het platform Sociale Zekerheid bepaalt zelf de vergaderorde en de wijze van besluitvorming.

 • 4.

  Op verzoek van de leden van het platform Sociale Zekerheid kan een ambtenaar de vergadering bijwonen om een toelichting te geven over het beleid.

 • 5.

  Het staat het platform Sociale Zekerheid vrij om externe deskundigen te betrekken bij hun vergaderingen.

 • 6.

  Het platform Sociale Zekerheid kan de verantwoordelijk portefeuillehouder uitnodigen voor een toelichting op een beleidsvoornemen.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 9 Uitvoering

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening berust bij het College.

 • 2.

  Over de uitvoering van deze verordening legt het college jaarlijks door middel van het beleidsverslag Sociale Zekerheid verantwoording af aan de raad.

Artikel 10 Verslaglegging overleg

 • 1.

  Het door de secretaris gemaakte verslag van de vergadering van het Platform Sociale Zekerheid wordt binnen 14 dagen na dit overleg aan de leden toegezonden.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden is contactpersoon voor het platform Sociale Zekerheid of een door deze aangewezen ambtenaar.

Artikel 11 Facilitering

 • 1.

  Het college zorgt er voor dat het platform Sociale Zekerheid kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Voorts heeft het college de bevoegdheid tot het vaststellen van een vergoeding ten behoeve van de voorzitter en de leden van het Platform Sociale Zekerheid.

 • 3.

  Als penningmeester treedt de ambtelijk aangewezen persoon op als bedoeld onder artikel 4 lid 1.

Artikel 12 Delegatie aan college

Het college is bevoegd om aanvullend regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 13 Intrekking

De Verordening cliëntenparticipatie gemeente Drimmelen, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 1 juli 2010 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding genoemd in artikel 14.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: ‘Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2017, gemeente Drimmelen’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

11 mei 2017.

de raad voornoemd,

F.Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter

Toelichting

Algemene Toelichting

Binnen verschillende sociale zekerheidsregelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de gemeente, wordt er belang gehecht aan de vormgeving van cliëntenparticipatie. Dit belang wordt ook groter naarmate de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt. Om deze redenen heeft de wetgever in een aantal sociale zekerheidsregelingen de verplichting opgelegd dat de gemeente bij verordening regels stelt over de wijze waarop cliëntenparticipatie plaatsvindt. Een dergelijke bepaling is opgenomen in de Wet werk en bijstand (PARTICIPATIEWET), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en sinds 1 oktober 2009 de Wet investeren in Jongeren (WIJ).

In de WWB is in artikel 47 de volgende bepaling over cliëntenparticipatie opgenomen.

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda voor dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

In zowel de IOAW als de IOAZ is in artikel 42 de volgende bepaling opgenomen.

Het college draagt zorg voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de wet, met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet.

In artikel 2, lid 3 van de Wsw is het volgende vastgelegd.

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezeten of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Tenslotte is in artikel 12 van de WIJ vastgelegd:

 • 1.

  De gemeenteraad stelt bij verordening regels met betrekking tot:

  • d.

   de wijze waarop jongeren, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;

 • 2.

  De regels bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, hebben in ieder geval betrekking op de wijze waarop:

  • a.

   periodiek overleg wordt gevoerd met jongeren of hun vertegenwoordigers;

  • b.

   de jongeren of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

  • c.

   de jongeren of vertegenwoordigers worden voorzien van een voor een adequate deelname van het overleg benodigde informatie.

In deze verordening wordt vormgegeven aan cliëntenparticipatie ten aanzien van de hierboven genoemde wetten.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in genoemde wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in bovengenoemde wetten of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Hoofdstuk 2 Van het Platform Sociale Zekerheid

Artikel 2 Platform Sociale Zekerheid

Dit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie en omarmt de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoering van de beleidsgebieden waarin de cliënt centraal staat.

Artikel 3 Taken

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan het Platform Sociale Zekerheid zijn toebedeeld. Het Platform wordt een rol gegeven bij de bevordering van een integraal en evenwichtig beleid.

Naast een adviserende taak wat betreft de algemene werkzaamheden en dienstverlening van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden, heeft het Platform Sociale Zekerheid ook recht van initiatief op dit terrein.

Artikel 4 Samenstelling

Dit artikel regelt in grote lijnen het aantal aanwezigen tijdens het overleg tussen de vertegenwoordiging van het college en het Platform Sociale Zekerheid, staat een zeker evenwicht voor in de vertegenwoordiging van alle cliënten en belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties..

Dit artikel bepaalt, dat het Platform Sociale Zekerheid door de afvaardiging van een lid van het college in de vergaderingen van het Platform met betrekking tot het beleid overleg voert met het college. Het college is immers het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van de in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten. In beginsel zal het college zich tijdens het overleg laten vertegenwoordigen door de portefeuillehouder Sociale Zekerheid.

Gekozen is voor toevoeging van een ambtelijk secretaris om redenen van faciliterende aard.

Artikel 5 Van de voorzitter

In dit artikel staat een aantal taken opgesomd die de voorzitter tijdens de vergaderingen van het Platform Sociale Zekerheid. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter bij uitzondering stemrecht en is in deze situatie is zijn stem bepalend.

Artikel 6 Van de secretaris

In dit artikel staat een aantal taken opgesomd die de secretaris vóór, tijdens en na het overleg van het Platform Sociale Zekerheid heeft.

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur leden Platform Sociale Zekerheid

Het Platform kan haar eigen leden aanzoeken met toepassing van artikel 4.

Artikel 8 Vergaderen

Het eerste lid biedt een waarborg voor een minimale vergaderfrequentie van tweemaal per jaar van het Platform Sociale Zekerheid. Uiteraard is het mogelijk om extra vergaderingen uit te schrijven. Dit kan zowel op verzoek van het Platform Sociale Zekerheid als op verzoek van de gemeente.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 9 Uitvoering

Evenals de uitvoering van de in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.

Artikel 10 Verslaglegging overleg

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11 Facilitering

Het college draagt kosteloos zorg voor alle faciliteiten om het overleg met het Platform Sociale Zekerheid naar behoren te laten verlopen. Hier wordt expliciet onder verstaan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en het kopiëren en verspreiden van noodzakelijke stukken. Verder draagt het college bij aan deskundigheidsbevordering onder de leden van het Platform Sociale Zekerheid. Daarbij kan gedacht worden aan periodieke instructies aan de leden c.q. deelnemende belangengroepen en maatschappelijke organisaties.

Thans wordt er geen vergoeding per vergadering aan de voorzitter en de leden van het Platform Sociale Zekerheid verstrekt. In de toekomst is het zeker niet uitgesloten, dat een dergelijke vergoeding noodzakelijk zal blijken te zijn in het kader van de continuïteit van het functioneren van het Platform Sociale Zekerheid. Het college krijgt met deze bepaling de bevoegdheid dit nader te regelen.

Artikel 12 Delegatie aan college

Het college is bevoegd om aanvullend regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 13 Intrekking

Deze verordening vervangt de verordening cliëntenparticipatie, die in juli 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze verordening wordt hierbij dan ook ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 15 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.