Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verlegregeling Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlegregeling Drimmelen
CiteertitelVerlegregeling Drimmelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2017Nieuwe regeling

05-07-2017

gmb-2017-129773

Verlegregeling Drimmelen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlegregeling Drimmelen

Nadeelcompensatieregeling bij het verleggen van leidingen.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Besluiten:

Vast te stellen de hierna volgende Beleidsregels

1 Algemeen

1.1 Begripsbepalingen

artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  aanbieder: degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1, onder i van de wet en degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;

 • b)

  aansluiting: het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen verbindt met een netwerkaansluitpunt;

 • c)

  beheerders van netten: beheerders die kabels en/of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond in gebruik en/of eigendom hebben;

 • d)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

 • e)

  elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder e, van de Telecommunicatiewet;

 • f)

  gedoog plichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

 • g)

  huisaansluiting: niet met andere kabels of leidingen samengebonden delen van kabels of leidingen die een verbinding vormen tussen een net dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens wordt opengesteld en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onder a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • h)

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder b, van de wet;

 • i)

  kabels en leidingen: één of meer kabels of leidingen, daaronder in ieder geval begrepen dat wat onder kabels wordt verstaan in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet en daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie;

 • j)

  leidingen: ondergrondse kabels of buizen, die dienen of kunnen dienen tot transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel van energie of informatie;

 • k)

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, onder a, van de wet;

 • l)

  nadeelcompensatie: vergoeding voor verleggen van kabels en/of leidingen overeenkomstig de in de bijlage 2 of 3 opgenomen afschrijvingstermijnen.

 • m)

  netwerkaansluitpunt: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, en nodig zijn om toegang te verkrijgen tot deze netwerken;

 • n)

  netwerkaanbieder: aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen;

 • o)

  niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat in hoofdzaak wordt gebruikt om openbare elektronische communicatiediensten aan te bieden voor zover dit niet aan het publiek geschiedt;

 • p)

  niet-openbare kabels: kabels, zoals genoemd in artikel 1.1, onder z, van de Telecommunicatiewet ten dienste van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk;

 • q)

  nutsvoorzieningen: voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van de levering en afvoer van bijvoorbeeld energie, water en warmte;

 • r)

  openbaar elektronisch communicatienetwerk: elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder h, van de Telecommunicatiewet;

 • s)

  openbare elektronische communicatiedienst: elektronische communicatiedienst als genoemd in artikel 1.1, onder f, van de Telecommunicatiewet;

 • t)

  openbare gronden: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1.1, onder aa, van de Telecommunicatiewet, alsmede toekomstige openbare gronden;

 • u)

  toekomstige openbare gronden: gronden die door het college zijn aangewezen op basis van artikel 15 van deze verordening;

 • v)

  vergunning: besluit van het college ex. artikel als bedoeld in artikel 5 van de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Drimmelen 2017)gemeente Drimmelen op een aanvraag;

 • w)

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15, van de wet;

 • x)
 • y)

  werken: een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • z)

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in en op openbare gronden en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde van haar functie als beheerder van openbare grond in het kader van kabels en leidingen dient uit te voeren;

 • aa)

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen;

  • reparaties met een lengte van minder dan 30 m en niet vallend onder artikel 11 of 20;

  • het maken van één enkele huisaansluiting, waarbij geen onder- of bovengrondse kasten worden geplaatst;

 • bb)
artikel 2

In aanvulling op artikel 1 wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a)

  instemmingbesluit: een besluit als bedoeld in artikel 5 van de AVOI;

 • b)

  leiding: leiding als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van leidingen en kabels ten behoeve van openbare en niet openbare elektronische communicatienetwerken als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • c)

  verzoek: een verzoek om nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de AVOI;

 • d)

  belanghebbende: netwerkaanbieder van een leidingennetwerk als bedoeld sub b, die ten gevolge van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door de gemeente Drimmelen leidingen en/of kabels moet verleggen;

 • e)

  schadebedrag: financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van een werk;

 • f)

  nadeelcompensatie: het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan de belanghebbende;

 • g)

  rijzen: het verticaal omhoog verplaatsen zonder onderbreking van een leiding;

 • h)

  combicoördinator: door de netwerkaanbieders uit hun midden gezamenlijk aangewezen coördinator die gezamenlijke verleggingen coördineert;

 • i)

  technisch noodzakelijke verlegging: indien voor het functioneren van de leiding verlegging noodzakelijk is.

artikel 3

Deze regeling is niet van toepassing op kabels in de zin van artikel 1.1 z, Telecommunicatiewet, het gemeentelijke rioleringsnet, de gemeentelijke verkeerslichten en de gemeentelijke openbare verlichting.

2 Nadeelcompensatie

2.1 Nadeelcompensatie ingeval de leiding van de belanghebbende ligt in openbare ruimte

artikel 4

Indien blijkt dat een netwerkaanbieder als gevolg van planontwikkeling en/of werkzaamheden en/of door een besluit van het college tot intrekking of wijziging van een vergunning of een instemmingbesluit, de noodzaak heeft de leiding te verleggen en hierdoor schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kent het college hem op zijn verzoek een vergoeding toe.

artikel 5

Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 4 van deze regeling. Bij die berekening worden uitsluitend de kosten van uit- en in bedrijfstellen, ontwerp & begeleiding, uitvoering en materiaal betrokken.

artikel 6

Indien de netwerkaanbieder schade lijdt als gevolg van de (gedeeltelijke) intrekking of wijziging van een vergunning, binnen vijf jaren na de datum van vergunningverlening of na ontvangst van het instemmingbesluit een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een leiding, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag.

artikel 7

Indien de netwerkaanbieder schade lijdt als gevolg van de (gedeeltelijke) intrekking of wijziging van een vergunning, in de periode gelegen vanaf vijf tot en met vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van de betrokken vergunning of het verlenen van het instemmingbesluit, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het 6e jaar tot 0% vanaf het 16e jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2.

artikel 8

Indien de netwerkaanbieder schade lijdt als gevolg van de (gedeeltelijke) intrekking of wijziging van een vergunning, leiding na vijftien jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn vergunning of na verlenen van het instemmingbesluit, wordt geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

2.2 Nadeelcompensatie ingeval de leiding van de belanghebbende niet ligt in openbare gronden

artikel 9

De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 3), indien:

 • a)

  de leiding van de belanghebbende is gelegen in, op of boven grond die hem in eigendom toebehoort, of

 • b)

  de leiding ligt op basis van een zakelijk recht of

 • c)

  op de leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet Privaatrecht rust.

artikel 10

Rusten op de leiding van belanghebbende geen van de rechten als bedoeld in artikel 9, dan is het bedrag waarover de nadeelcompensatie wordt berekend gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten (zie bijlage 1). De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

2.3 Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie

artikel 11

Het college en de netwerkaanbieder zullen bij verwijdering, verlegging of aanpassing van de leiding van de belanghebbende elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

artikel 12

Geen vergoeding vindt plaats als in de vergunning of het instemmingbesluit een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van de vergunning of het instemmingbesluit, een wijziging of intrekking van die vergunning of het instemmingbesluit is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin de leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing als bedoeld in artikel 20 van deze regeling wordt gegeven.

artikel 13

Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 12 dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in deze regeling is opgenomen.

artikel 14

Indien als gevolg van de uitvoering van een werk de netwerkaanbieder een kabel moet of zal rijzen, komen de kosten hiervan ten laste van netwerkaanbieder.

artikel 15

De nadeelcompensatie wordt bepaald op basis van een vaste prijs als het voorlopig vastgestelde bedrag aan nadeelcompensatie lager is dan € 5.000,00. In andere gevallen wordt de nadeelcompensatie bepaald op basis van voor- en nacalculatie tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3 Bepalingen van procedurele aard

3.1 Vooroverleg

artikel 16
 • 1.

  Het college maakt zijn voornemen van een werk zo spoedig mogelijk bekend met een schriftelijke mededeling aan de belanghebbende. In de mededeling is een omschrijving van het werk opgenomen. De mededeling bevat de vraag aan de netwerkaanbieder in kaart te brengen waar zich kabels/leidingen/bovengrondse voorzieningen bevinden met vermelding van noodzakelijk te verplaatsen leidingen. Indien er sprake is van de aanwezigheid van bijzondere kabels en leidingen dient dat door de netwerkaanbieder specifiek te worden aangegeven.

 • 2.

  Voordat het college een mededeling als bedoeld in lid 1 bekend maakt, betrekt het de netwerkaanbieder zo vroeg mogelijk bij de gebiedsontwikkeling met als doel een planvorming tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

artikel 17
 • a.

  Het college streeft naar overeenstemming met de netwerkaanbieder over verplaatsing, uitvoering en planning. Het college voert hiertoe vooroverleg met netwerkaanbieder.

 • b.

  Er wordt overlegd over een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten.

 • c.

  Indien de netwerkaanbieder tijdig voldoet aan de vraag voor het in kaart brengen van de kabels en leidingen streeft het college ernaar in het planvormingsproces hierover een juiste afweging te maken, ook het niet verleggen van bestaande leidingen wordt hierbij afgewogen.

 • d.

  Indien sprake is van te verleggen leidingen wordt de netwerkaanbieder verzocht een kostenindicatie te leveren op basis van kengetallen en op basis van werkelijk te verwachten kosten.

artikel 18

Indien bij de voorgenomen asfalteren van openbare fietspaden, perceel-ontsluitingswegen met geringe verkeersbelasting of andere situaties waarin het in maatschappelijk opzicht verleggen niet evenredig is, sprake is van aanwezige kabels of leidingen die niet technisch of anderszins noodzakelijk verlegd moeten worden zal de netwerkaanbieder de gelegenheid krijgen om op eigen kosten die kabels of leidingen te rijzen, te vervangen of te verwijderen.

3.2 Verzoek om voorlopige vaststelling nadeelcompensatie

artikel 19
 • 1.

  Na de fase van vooroverleg als bedoeld in artikel 17 dient de netwerkaanbieder een definitieve kostenopgave in en wordt inzicht gegeven in de opbouw van de kosten van verlegging. Hierbij doet de netwerkaanbieder tevens een verzoek tot voorlopige vaststelling van de nadeelcompensatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier opgenomen in bijlage 1.

 • 2.

  De belanghebbende netwerkaanbieder dient bij het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie aan te tonen op welke datum een vergunning of instemmingbesluit is verleend voor het aanleggen van de leiding op de locatie waaruit zij moet worden verlegd.

 • 3.

  Indien een vergunning ontbreekt, wordt gerekend vanaf de datum waarop het leggen volgens de registratie van de netwerkaanbieder is aangevangen.

 • 4.

  Indien niet kan worden aangetoond op welke datum vergunning is verleend dan wel op welke datum het leggen is aangevangen, wordt er van uitgegaan dat de betreffende leiding langer dan 15 jaar aanwezig is.

 • 5.

  De kostenopgave en het verzoek tot voorlopige vaststelling wordt zo spoedig mogelijk en met in achtneming van de wettelijke termijnen ingediend bij het college.

3.3 Aanwijzing tot verlegging en voorlopige vaststelling nadeelcompensatie

artikel 20
 • 1.

  Het college neemt een besluit als bedoeld in de AVOI voor het verleggen een leiding zo mogelijk op basis van overeenstemming, bereikt in het vooroverleg als bedoeld in artikel 17 van deze beleidsregel.

artikel 21
 • 1.

  Het college neemt zo mogelijk tegelijkertijd met het besluit van artikel 20 een besluit inzake het verzoek tot voorlopige vaststelling nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 21 lid 1 en de wijze van uitbetalen van het voorschot in termijnen. Het college kan besluiten:

  • a.

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de netwerkaanbieder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan netwerkaanbieder;

  • b.

   om het verzoek om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • c.

   om het verzoek af te wijzen.

 • 2.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de kostenverdeling kan advies gevraagd worden aan een onafhankelijke, op voorhand door het college benoemde, commissie.

artikel 22

Een geschil over de door het college vastgestelde voorlopige nadeelcompensatie zal niet mogen leiden tot vertraging van de werkzaamheden. De gemeente zal in die gevallen waarin er nog geen onherroepelijk besluit is 50 % van de kosten waarop de netwerkaanbieder op basis van artikel 19 en bijlage 1 meent recht te hebben aan de netwerkaanbieder vergoeden. Nadat het besluit onherroepelijk is geworden vindt verrekening plaats door middel van terugvordering dan wel uitkering van het restbedrag door het college.

3.4 Verzoek om definitieve vaststelling nadeelcompensatie

artikel 23

Het aanpassen van de leiding is gereed op het moment dat de werkzaamheden voor de verlegging van de leiding geheel zijn afgerond. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één jaar (zie artikel 25, lid 1) na dat moment dient belanghebbende na dat moment een verzoek in om definitieve vaststelling van de nadeelcompensatie bij het college.

artikel 24

Het verzoek bevat, naast de gegevens bedoelt in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:

 • a.

  een verwijzing naar het besluit van het college tot voorlopige vaststelling van nadeelcompensatie;

 • b.

  een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het model opgenomen in bijlage 1.

3.5 Definitieve vaststelling nadeelcompensatie

artikel 25
 • 1.

  Het college neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:

  • a.

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 23;

  • b.

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan belanghebbende;

  • c.

   om het verzoek geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • d.

   om het verzoek af te wijzen.

 • 2.

  Het college kan deze termijn eenmalig met acht weken verlengen.

3.6 Betaling nadeelcompensatie

artikel 26
 • 1.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ten hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen 30 nadat de factuur is ingediend.

 • 2.

  Indien nadeelcompensatie wordt bepaald op basis van voor- en nacalculatie vindt betaling plaats in termijnen zoals aangegeven in het besluit conform artikel 19. Na gereedkomen van de werkzaamheden en na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 23, vindt verrekening plaats met de uitbetaalde voorschotten en wordt de laatste termijn aan de belanghebbende uitbetaald.

4 Kostentechnische bepalingen

4.1 Algemeen

artikel 27

De hoogte van de kosten voor het verleggen van een leiding wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke verplegingskosten. De kosten worden onderscheiden in:

 • -

  kosten van ontwerp en begeleiding

 • -

  kosten van uit- en inbedrijfstellen

 • -

  kosten van uitvoering

 • -

  kosten van materiaal

4.2 Kosten van ontwerp en begeleiding

artikel 28

Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

 • -

  overleg en correspondentie;

 • -

  directievoering en toezicht houden;

 • -

  detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

 • -

  verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

 • -

  juridisch vrij maken van tracé;

 • -

  kosten ten behoeve van aanbesteden werk

 • -

  kosten van benodigde vergunningen en leges.

4.3 Kosten van uit- en in bedrijfstellen

artikel 29

Onder de kosten van het uit- en inbedrijfstellen worden verstaan:

 • -

  kosten van het spanning- of product loos maken van de leiding alsmede de

 • -

  kosten van het weer in bedrijf stellen van de leiding;

 • -

  kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard.

4.4 Uitvoeringskosten

artikel 30

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 • -

  kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;

 • -

  kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten leidingen;

 • -

  kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

 • -

  kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard;

 • -

  kosten verband houdend met tarieven uitvoering volgens de VNG richtlijn.

4.5 Materiaalkosten

artikel 31

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de te verleggen leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

4.6 Bundeling werkzaamheden

artikel 32

Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netwerkaanbieders geeft de combicoördinator inzicht in de verdeling van de gezamenlijke kosten.

5 Overige en slotbepalingen

artikel 33

Deze regeling is van toepassing op werken waarover op het moment van in werking treden nog geen overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende.

artikel 34

De regeling wordt aangehaald als: Verlegregeling Drimmelen.

artikel 35

De regeling treedt in werking 8 dagen na publicatie.

 

Aldus vastgesteld Drimmelen, 5 juli 2017

College van Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Burgemeester

Drs. G.L.C.M. deKok

Secretaris

Drs. C.Smits

Bijlage 1

Kostenspecificatie

Bijlage 2

Schadevergoedingsregime voor leidingen die liggen in openbare ruimte

Bijlage 3

Schadevergoedingsregime voor leidingen die niet liggen in openbare ruimte met zakelijk recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht

Bijlage 4

Schadevergoedingsregime voor leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht