Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKeuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.
CiteertitelKeuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectiev Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen, art. 4a:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-201001-01-201001-01-2017Nieuwe regeling

12-10-2010

Carillon, 4-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen

 

 

Gelet op het bepaalde in de artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Drimmelen;

Mede gelet op het overleg en de bereikte overeenstemming met de Ondernemingsraad

20 april 2010;

Gezien het standpunt van de Belastingdienst Zuid-West Nederland van 11 februari 2010

Besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.

 

Het Kap-plan is een methodiek waarin een aantal verschillende arbeidsvoorwaarden geruild kunnen worden. Op deze wijze kan een individueel attractief arbeidsvoorwaardenpakket worden samengesteld op basis van fiscaal aantrekkelijk mogelijkheden. Op het moment dat het fiscaal niet meer mogelijk is om uit te ruilen vervalt direct de mogelijkheid. Deze algemene regeling geeft aan hoe en wanneer de ruil bekend gemaakt moet worden, op wie deze van toepassing is en hoe de regeling aangevuld en aangepast moet worden.

Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010

Artikel 1 Definities

De regeling Kap-plan is van toepassing op alle medewerkers van de gemeente Drimmelen conform artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Drimmelen. WSW-gedetacheerden en onderwijspersoneel zijn uitgezonderd van deze regeling.

Artikel 2 Omschrijving uit te ruilen arbeidsvoorwaarden (bronnen)

 • a.

  de eindejaarsuitkering

 • b.

  de vakantietoelage

 • c.

  de bezoldiging

Artikel 3 Ruilmogelijkheden (doelen)

Op basis van de vigerende fiscale mogelijkheden gelden nu de navolgende ruilmogelijkheden voor een vergoeding:

 • ·

  woon-werkverkeer

 • ·

  aanschaf fiets

 • ·

  aanschaf fiets samenhangende zaken

 • ·

  fietsverzekering tbv fiets w/w verkeer

 • ·

  vakbondscontributie

 • ·

  bedrijfsfitness

Artikel 4 Woon-werkverkeer

De afstand van de woning tot het werkadres/arbeidsplaats volgens de kortste route van de routeplanner van de ANWB (www.anwb.nl). Wanneer redelijkerwijs aannemelijk kan worden gemaakt dat de kortste route niet kan worden afgelegd (b.v. door een toltunnel of omdat de routeplanner uitgaat van het gebruik van een veerpont), is de kortst mogelijke route leidend.

 

4.1 Woonadres

Het feitelijk woonadres van de medewerker.

 

4.2 Werkadres/arbeidsplaats

Het adres of de plaats waar de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden op aanwijzen van de werkgever verricht.

 

4.3 Vergoeding kosten woon-werkverkeer

4.3.1

De medewerker kan op zijn verzoek de eerder genoemde uit te ruilen arbeidsvoorwaarden (bronnen) inzetten voor een vergoeding in de kosten van woon-werkverkeer. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

4.3.2

De medewerker dient jaarlijks schriftelijk te verklaren dat hij voor de vergoeding woon-werkverkeer afstand doet van (een deel van) van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden. Daartoe dient hij de daarvoor bestemde overeenkomst KAP-plan ( te downloaden via intranet) volledig in te vullen en te ondertekenen.

4.3.3

Voor de bepaling van het aantal kilometers van het woon-werkverkeer wordt de “kortste route” van het woonadres naar het werkadres/arbeidsplaats berekend via de routeplanner van de ANWB, met een maximum aantal kilometers vastgesteld door de belastingdienst voor een enkele reis (2010 75 km enkele reis). Hierbij wordt uitgegaan van een maximaal aantal werkbare dagen per jaar van 214 dagen voor een vijfdaagse werkweek, jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst. Of de route al dan niet met een vervoermiddel wordt afgelegd evenals het type vervoermiddel, is niet relevant voor de bepaling van het aantal kilometers. Een print van de berekening van de routeplanner van de ANWB wordt bij de aanvraag bijgevoegd.

4.3.4.

Om deel te kunnen nemen dient de medewerker doorgaans naar dezelfde arbeidsplaats te reizen. Er is sprake van een vast werkadres/arbeidsplaats wanneer de medewerker de arbeidsplaats op jaarbasis tenminste 36 weken (70% van 52 weken) bezoekt. Voor de berekening van de onbelaste vergoeding dient te worden uitgegaan van 214 werkdagen in een jaar. Hierbij is al rekening gehouden met kortstondige afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Er geldt een maximum bij een enkele reisafstand van 75 km.

4.3.5

Voor medewerkers die minder werken dan vijf dagen per week, wordt voor de berekening van aantal kilometers uitgegaan van het feitelijk aantal dagen dat per week wordt gereisd naar de standplaats. Deze regeling wordt naar evenredigheid toegepast voor werknemers in deeltijd, voor werknemers van wie de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het jaar, voor werknemers van wie het werkpatroon wijzigt en werknemers voor wie de reisafstand wijzigt in de loop van het kalenderjaar.

4.3.6.

Voor de berekening wordt geen rekening gehouden met kortstondige ziekte of afwezigheid. Van kortstondige ziekte of afwezigheid is sprake als een afwezigheid van maximaal zes aansluitende weken.

4.3.7

De vergoeding per kilometer is gelijk aan de maximaal onbelaste kilometervergoeding als vastgesteld door de belastingdienst.

4.3.8

Jaarlijks, uiterlijk voor 15 november, dient een verzoek vergoeding woon-werkverkeer over het lopende kalenderjaar te zijn ingediend. Verzoeken over voorgaande jaren kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

4.4 Berekeningtijdvak

Het aantal woonwerk kilometers wordt berekend over de periode van 1 januari t/m 31 december van enig kalenderjaar. Voor de berekening van het aantal kilometers woon-werkverkeer is de feitelijke situatie leidend. Wanneer iemand tussentijds uit dienst treedt vindt een eerdere uitbetaling plaats. De feitelijke situatie kan beïnvloed worden door thuiswerken, betaald ouderschapsverlof, langdurige ziekte en andere structurele verlofvormen etc. Bij de jaarlijkse aanvraag dient hiermede rekening te worden gehouden.

 

4.5 Betaling

4.5.1

De vergoeding woon-werkverkeer wordt uitbetaald op het tijdstip dat de uit te ruilen arbeidsvoorwaarde gewoonlijk wordt uitbetaald. Bij ruil met de eindejaarsuitkering is dit de maand december, bij ruil met de vakantietoelage is dit de maand mei en in de situatie bij ruil met de bezoldiging is dit maandelijks. Op de daarvoor bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen, zie artikel 4.3.2., dient dit te worden aangegeven.

4.5.2

In afwijking van het onder 4.5.1 vindt, de vermindering bij tussentijdse uitdiensttreding plaats ten tijde van de laatste salarisuitbetaling van de betreffende medewerker.

4.5.3

De medewerker sluit bij deelname aan de regeling de overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen af.

Artikel 5 Aanschaf fiets

 

Hieronder wordt verstaaneen rijwiel zonder hulpmotor. Een fiets met elektrische trapondersteuning is eveneens toegestaan.

 

5.1 Deelname aan de regeling

5.1.1

Op verzoek van de medewerker vergoedt de gemeente Drimmelen, met inachtneming van het hierna bepaalde, ten hoogste éénmaal in de drie kalenderjaren aan de medewerker een fiets tot maximaal het bedrag zoals vastgesteld door de belastingdienst. De medewerker kan een duurdere fiets aanschaffen, maar het verschil tussen de prijs van de fiets en het maximale bedrag wordt niet vergoed. Daarnaast staat deelname niet open voor werknemers die de afgelopen drie kalenderjaren bij de huidige of een andere werkgever deel hebben genomen aan de fietsregeling.

5.1.2

Voorwaarde voor deelname is dat de medewerker op meer dan de helft van de dagen waarop de medewerker gewoonlijk naar zijn werkadres/arbeidsplaats reist, de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer.

5.1.3

Het gebruik van de fiets voor het woon-werktraject wordt in het algemeen aannemelijk geacht, indien de afstand tussen de woning van de medewerker en het werk maximaal 15 km of minder bedraagt. De medewerker dient desgevraagd aannemelijk te maken dat hij de fiets meer dan de helft van zijn werkdag gebruikt voor (een deel van) het woon-werktraject. Indien de afstand meer bedraagt, dient de medewerker in ieder geval aannemelijk te maken dat hij de fiets meer dan de helft van zijn werkdagen gebruikt voor (een deel van) het woon-werktraject.

5.1.4

De medewerker sluit bij deelname aan de regeling de overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen af.

5.1.5

De deelname aan deze regeling vangt aan in het jaar van aankoop van de fiets na indiening van de factuur.

 

5.2 Procedure

5.2.1.

Via de daartoe bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan ( te downloaden via intranet) dient de medewerker het verzoek in voor de vergoeding van een fiets.

5.2.2.

Als gevolg hiervan verklaart medewerker dat hij, op meer dan de helft van de dagen dat de medewerker gewoonlijk naar zijn werkadres/arbeidsplaats reist hierbij gebruik maakt van de fiets.

5.2.3.

Tevens geeft de medewerker in de overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen aan op welke wijze de uitruil van arbeidsvoorwaarden plaatsvindt ten behoeve van de vergoeding voor een fiets.

5.2.4

De medewerker is vrij in de keuze van de leverancier en bepaalt het tijdstip van de aanschaf.

5.2.5.

 

Indien de medewerker een fiets aanschaft met gebruikmaking van de fietsregeling ontvangt de medewerker voor met de fiets samenhangende zaken een onbelaste vergoeding van maximaal het bedrag zoals vastgesteld door de belastingdienst per kalenderjaar. Hierbij kan gedacht worden aan reparaties, een extra slot, steun voor de aktetas, etc. Via de daartoe bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen ( te downloaden via intranet) kan de medewerker een verzoek daartoe indienen. De onbelaste vergoeding wordt in mindering gebracht op de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden.

5.2.6

Naast de met de fiets samenhangende zaken mag de medewerker ook de premie voor een gangbare fietsverzekering belastingvrij onder de regeling brengen. Ook deze onbelaste vergoeding wordt in mindering gebracht op de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden. Via de daartoe bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen ( te downloaden via intranet) kan de medewerker een verzoek daartoe indienen.

5.2.7

Na aanschaf fiets overlegt de medewerker de originele factuur aan de salarisadministratie.

5.3 Vergoeding

5.3.1

De gemeente Drimmelen vergoedt, na opstellen overeenkomst toepassing Kap-plan gemeente Drimmelen en gelijktijdige overlegging van de originele factuur van de leverancier, aan de medewerker de aanschafwaarde van de fiets met een maximum het bedrag zoals vastgesteld door de belastingdienst.

De gemeente Drimmelen vergoedt, na opstellen overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen en gelijktijdige overlegging van de originele factuur van de leverancier, aan de medewerker de met de fiets samenhangende zaken, onderhoud en reparatie met een maximum het bedrag zoals vastgesteld door de belastingdienst.

De gemeente Drimmelen vergoedt, na opstellen overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen en gelijktijdige overlegging van de originele factuur van de verzekeraar, aan de medewerker de premie voor een gangbare fietsverzekering.

5.3.2

De in het eerste lid bedoelde facturen dienen een duidelijke specificatie te omvatten van merk, type , de aanschafwaarde van de fiets, de kosten die gemaakt zijn voor met de fiets samenhangende zaken en de fietsverzekering. Tevens dient op de facturen de juiste tenaamstelling van de medewerker te staan.

5.3.3

Afhankelijk van de keuze van uit te ruilen arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 2 van deze regeling worden uit te ruilen arbeidsvoorwaarden tijdelijk verlaagd om de fiets c.q. de met de fiets samenhangende zaken dan wel fietsverzekering te kunnen vergoeden. Bij ruil met de eindejaarsuitkering is dit de maand december, bij ruil met de vakantietoelage is dit de maand mei en in de situatie bij ruil met de bezoldiging is dit maandelijks.

Artikel 6 Vergoeding kosten vakbondscontributie

6.1

De medewerker kan op zijn verzoek een deel van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2 inzetten voor een belastingvrije vergoeding in de kosten van vakbondscontributie. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

6.2

De medewerker dient door gebruikmaking van de overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen ( te downloaden via intranet) schriftelijk te verklaren dat hij voor de vergoeding vakbondscontributie afstand doet van een deel van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2. Daartoe dient hij de door de respectievelijke vakbond speciaal toegezonden brief over dit onderwerp te voegen bij de eerder aangehaalde overeenkomst en tijdig voor 15 november in te leveren bij de salarisadministratie.

6.3

De contributie voor lidmaatschap van de vakbond heeft betrekking over de periode van 1 januari tot en met 31 december van enig kalenderjaar. Uitruil kan alleen plaatsvinden in en over hetzelfde kalenderjaar.

6.4

De vergoeding vakbondscontributie wordt uitbetaald in de maand december. Tegelijkertijd wordt dan een deel van de eindejaarsuitkering verminderd.

 

Artikel 7 Bedrijfsfitness

De conditie- of krachttraining van medewerkers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die onder deskundig toezicht plaatsvindt waarbij de deelname open staat voor 90% of meer van alle medewerkers of 90% van de medewerkers of meer van alle medewerkers met dezelfde arbeidsplaats. Deze arbeidsplaats mag niet zijn gelegen in de woning van een van deze werknemers.

7.1 Voorwaarden

Bedrijfsfitness vindt plaats in de vestigingen van het fitnessbedrijf waarmee de Gemeente Drimmelen een overeenkomst heeft gesloten.

7.2. Vergoeding kosten

7.2.1

De medewerker kan op zijn verzoek naar keuze de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2 inzetten voor een belastingvrije vergoeding voor de abonnementskosten bedrijfsfitness. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

7.2.2

De medewerker dient schriftelijk te verklaren dat hij voor de vergoeding abonnementskosten bedrijfsfitness afstand doet van (een deel van) de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden. Daartoe dient hij de daarvoor bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen ( te downloaden via intranet) volledig in te vullen en te ondertekenen.

7.2.3

De medewerker dient afschriften van de betalingsbewijzen op diens naam gesteld en een kopie bewijs van lidmaatschap te overleggen bij de ingevulde daarvoor bestemde overeenkomst.

7.3 Procedure

7.3.1.

De medewerker meldt zich aan bij de sportschool voor conditie- of krachttraining onder deskundig toezicht.

7.3.2.

De medewerker betaalt zelf het gehele abonnement en overlegt de kopieën van de nota’s van de abonnementskosten bedrijfsfitness en betalingsbewijzen en het bewijs van lidmaatschap via de overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen aan de afdeling P&O/salarisadministratie van de Gemeente Drimmelen.

7.3.3

De medewerker dient schriftelijk te verklaren dat hij voor de verg

eding bedrijfsfitness afstand doet van een deel van de uit te ruilen arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 2. Daartoe dient hij de daarvoor bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen volledig in te vullen en te ondertekenen. De vergoeding bedrijfsfitness wordt uitbetaald op het tijdstip dat de uit te ruilen arbeidsvoorwaarde gewoonlijk wordt uitbetaald. Bij ruil met de eindejaarsuitkering is dit de maand december, bij ruil met de vakantietoelage is dit de maand mei en in de situatie bij ruil met de bezoldiging is dit maandelijks. Op de daarvoor bestemde overeenkomst toepassing KAP-plan gemeente Drimmelen dient dit te worden aangegeven.

7.3.4

De Gemeente Drimmelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dat de medewerker heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van de conditie- en/of krachttraining.

Artikel 8 Gevolgen van de keuze

8.1

Indien aan de belastingvrije uitbetaling door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing loonheffingen als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

8.2

De medewerker verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn van de mogelijke consequenties die uitruilen van arbeidsvoorwaarden kan hebben, doordat deze worden uitgewisseld tegen een onbelast bestedingsdoel. Zonder uitputtend te zijn gaat het dan om:

 • a.

  een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten;

 • b.

  een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies, zoals de huurtoeslag;

 • c.

  een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling indien het bruto salaris wordt verlaagd.

Deze gevolgen zijn voor rekening en risico van de medewerker.

De bestedingsmogelijkheden zijn het beste te ruilen met de vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering.

 

Artikel 9 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, wordt de eventuele naheffingsaanslag (inclusief de boete en heffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 10 Voorbehoud fiscale wijzigingen

De Gemeente Drimmelen behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker en de bedragen zoals zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling te wijzigen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.Artikel10Voorbehoud fiscale wijzigingen

 

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college Burgemeester en Wethouders een bijzondere voorziening treffen mits niet in strijd met wettelijke bepalingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

12.1

Deze regeling kan worden aangehaald als deKeuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Pakket (KAP-plan) gemeente Drimmelen 2010.

12.2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

12.3

De regeling KAP-plan gemeente Drimmelen zoals vastgesteld per 14 september 2004 en sedertdien gewijzigd, komt met ingang van 1 januari 2010 te vervallen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

drs. C. Smits drs.

secretaris

G.L.C.M. de Kok

burgemeester