Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011
CiteertitelSubsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201125-07-2015Onbekend

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 24 mei 2011, nummer 43406;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Subsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit direct aan het basisonderwijs gerelateerde en binnen het basisonderwijs plaatsvindende activiteiten op het terrein van culturele vorming van leerlingen van dat basisonderwijs, uitsluitend voor zover het een in Echt-Susteren gelegen basisschool betreft.

Artikel 3 Soort subsidie

Aan een aanvrager kan voor zover het deze verordening betreft uitsluitend een jaarlijkse subsidie, niet zijnde een budgetsubsidie, verstrekt worden. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 4 Eisen aan aanvrager

Aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, onder wie ten minste één zich op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren bevindende basisschool ressorteert.

Artikel 5 Aanvullende eisen voor een aanvraag

Aanvrager geeft concreet en volledig aan voor welke basisschool of welke basisscholen de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd wordt ondernomen.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 6 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Het voor het deelterrein van deze verordening beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit artikel 7 van deze verordening.

 • 2.

  Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

een bedrag van EUR 4,54 per jaar, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvraag van de in artikel 5 eerste lid genoemde basisscholen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening culturele vorming aan basisscholen Echt-Susteren 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2011.

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

De griffier, de voorzitter,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans