Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011
CiteertitelSubsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 12a bevat een hardheidsclausule.

Deze regeling is vervangen door de Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele en sportaccommodaties 2016, Echt-Susteren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201203-06-2016art. 12a

20-09-2012

't Waekblaad, 27-09-2012

171380
29-07-201128-09-2012Onbekend

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 24 mei 2011, nummer 43406;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Echt-Susteren;

 • b.

  investeringskostensubsidie: een onder toepassing van deze verordening toegekende subsidie;

 • c.

  investeringen: de investeringskosten voor nieuwbouw, (een) aanpassing(en), of groot onderhoud;

 • d.

  instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk prestaties/activiteiten te verrichten;

 • e.

  nieuwbouw: het realiseren van een accommodatie of een uitbreiding daarvan, dan wel het aankopen van een geschikt of geschikt te maken accommodatie;

 • f.

  aanpassing: het middels bouwkundige aanpassingen inpandig creëren van extra ruimte(n) dan wel het intern aanbrengen van bouwkundige voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde uitvoering van de in de betreffende accommodatie gangbare activiteiten;

 • g.

  groot onderhoud:bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden die in het kader van een goed gebouwenbeheer minder frequent voorkomen (minder dan eens in de 15 jaar);

 • h.

  regulier onderhoud: bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden die in het kader van een goed gebouwenbeheer min of meer frequent (eens in de 15 jaar, dan wel vaker) voorkomen en binnen de gangbare jaarlijkse exploitatie op verantwoorde wijze zouden moeten kunnen worden uitgevoerd;

 • i.

  eigen inbreng: door de organisatie zelf met behulp van vrijwilligers te verrichten, onbetaalde, bouwwerkzaamheden uitgedrukt in man-uren (uren arbeid voor één persoon).

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Voor subsidiëring komen in beginsel in aanmerking de investeringskosten in sociaal-culturele - en sportaccommodaties, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren, welke niet van subsidiëring zijn uitgezonderd krachtens het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Niet voor subsidiëring in aanmerking komen de navolgende investeringskosten:

  a. grondkosten;

  b. kosten ten behoeve van aanschaf, vernieuwing, dan wel onderhoud van/aan speeltoestellen;

  c. kosten ten behoeve van voorzieningen, die naar het oordeel van het college niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in de accommodatie in de regel te organiseren activiteiten en/of niet verenigbaar zijn met de uitgangspunten duurzaamheid, doelmatigheid en soberheid;

  d. kosten van werkzaamheden die naar het oordeel van het college te kwalificeren zijn als regulier onderhoud;

  e. inrichtingskosten met uitzondering van vloerbedekking en verlichtingsarmaturen (o.a. inventaris, gordijnen, lamellen, vitrages, wandbekleding, buffet, tapinstallatie, geluidsinstallatie);

  f. kosten van koelkasten, keukens;

  g. kosten van parketvloeren, tegelvloeren of natuursteenvloeren, met uitzondering van tegelvloeren in de zogenoemde natte ruimten, keukens en verblijfsruimten;

  h. kosten van luxe voorzieningen, welke naar het oordeel van het college niet noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik van de accommodatie;

  i. kosten van inrichting van het buitenterrein;

  j. kosten welke middels een reguliere risicoverzekering door aanvrager kunnen worden afgedekt.

 • 3.

  Indien sprake is van groot onderhoud komen naast de in het tweede lid genoemde investeringskosten, tevens niet voor subsidiëring in aanmerking de navolgende investeringskosten:

  a. de kosten van vloerbedekking en verlichtingsarmaturen;

  b. kosten van parketvloeren, tegelvloeren of natuursteenvloeren in de zogenoemde verblijfsruimten.

Artikel 4 Soort subsidie

Op grond van deze verordening kan uitsluitend een eenmalige subsidie verstrekt worden. Voor het verstrekken van een jaarlijkse subsidie, vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Voor een subsidie op grond van deze verordening komen in aanmerking de:

  • a.

   sociaal-culturele - of sportinstellingen die minimaal 20 leden hebben die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren, of

  • b.

   instellingen die, een of meerdere sociaal-culturele of sportaccommodatie(s) exploiteren in de gemeente Echt-Susteren.

 • 3.

  Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen de in het tweede lid genoemde instellingen tevens:

  • a.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd minimaal 6 maanden te bestaan; en

  • b.

   eigenaar te zijn of te worden van de accommodatie waarop de subsidie betrekking heeft;

 • 4.

  Onder ‘eigenaar’ als genoemd in het derde lid worden tevens begrepen gevallen:

  • a.

   waarbij de aanvrager huurder is van de accommodatie, waarvoor een investeringskostensubsidie wordt aangevraagd en de huurperiode, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de volledige aanvraag, ten minste 20 jaren bedraagt, hetgeen moet blijken uit een door de aanvrager over te leggen huurovereenkomst; of

  • b.

   waarin de aanvrager gebruiker is van een door de gemeente krachtens een ‘ingebruikgevingsovereenkomst clubgebouwen buitensport’ in gebruik gegeven gebouw; en

  • c.

   waarin dat bij subsidieverlening door het college expliciet en gemotiveerd is aangegeven.

Artikel 6 Aanvullende eisen voor een aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op de op grond van de Algemene subsidieverordening bij aanvraag in te dienen gegevens, dient de aanvrager bij de aanvraag tevens over te leggen:

  • a.

   een sluitende exploitatiebegroting over een periode van 5 jaar na realisatie van de nieuwbouw, aanpassing en/of groot onderhoud;

  • b.

   een bezettingsschema van de nieuwe, aan te passen of te onderhouden accommodatie;

  • c.

   indien van toepassing: de voor het bouwen benodigde vergunning(en);

  • d.

   een door een onafhankelijke ter zake deskundige opgesteld meerjaren-onderhoudsplan, welk plan op het moment van indiening van de subsidieaanvraag niet ouder is dan 2 jaar.

 • 2.

  Een ledenlijst waaruit blijkt dat minimaal twintig leden zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren, dan wel een accountantsverklaring waaruit dat blijkt.

Artikel 7 Overige voorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient naar oordeel van het college, de bezetting van de ( nieuwe) accommodatie de toekenning van subsidie te rechtvaardigen en dient de ingediende exploitatiebegroting (zie ook artikel 6 eerste lid, aanhef en onder a) te zijn gebaseerd op reële gegevens.

 • 2.

  Met de bouwwerkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag zonder voorafgaande toestemming door het college (in het kader van het subsidietraject) niet reeds een aanvang zijn of worden gemaakt, voordat er een beslissing is genomen op het verzoek tot verlening van een subsidie.

 • 3.

  In het kader van de subsidievaststelling dient de aanvrager de gemeente, desgevraagd, te allen tijde toegang te verschaffen tot de accommodatie, ter uitvoering van een bouwkundige inspectie van de accommodatie; dit ter beoordeling van een juiste aanwending van de toegekende subsidie.

Hoofdstuk 3 Weigeringsgrond en wachtlijst

Artikel 8 Weigeringsgrond en wachtlijst

 • 1.

  Naast de weigeringsgronden voortvloeiende uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening, wordt een op grond van deze verordening ingediende aanvraag voor een subsidie in een bepaald kalenderjaar in elk geval voor dat betreffende kalenderjaar geweigerd, wanneer het door de raad in dat betreffende kalenderjaar vast te stellen budget ter uitvoering van deze verordening niet toereikend is.

 • 2.

  In het geval als bedoeld in lid 1 wordt de aanvraag op een wachtlijst geplaatst en beschouwd als een aanvraag voor het daaropvolgende kalenderjaar. De plaatsing op de wachtlijst vindt plaats in volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Het college kan een aanvraag voor een investeringskostensubsidie weigeren, indien naar het oordeel van het college in de behoefte aan huisvesting van de aanvrager op redelijke wijze kan worden voorzien door middel van multifunctioneel gebruik van (een) bestaande dan wel binnen afzienbare tijd te realiseren accommodatie(s).

Hoofdstuk 4 Subsidiebedragen: grondslag, plafond en verdelingsmaatstaf

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  In afwijking van de ASV wordt voor dit beleidsterrein geen subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  In plaats van het subsidieplafond als genoemd in het voorgaande lid stelt de raad zo vaak als zij dat wenselijk acht uit de algemene middelen een budget vast dat beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening.

Artikel 10 Subsidiebedragen

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   25% van de door het college vastgestelde en goedgekeurde subsidiabele investeringskosten tot een maximum van EUR 125.000,00;

  • b.

   50% van de door het college vastgestelde en goedgekeurde subsidiabele investeringskosten tot een maximum van EUR 200.000,00, daar waar het betreft investeringskosten die gemaakt worden in verband met een fusie of gezamenlijke huisvesting van instellingen, waarbij de benodigde huisvestingscapaciteit aantoonbaar in wezenlijke mate afneemt.

 • 2.

  Waar het betreft nieuwbouw, aanpassing of groot onderhoud van bovenkernse voorzieningen, kan het college, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, bij de subsidieverlening afwijken van de in lid 1 genoemde percentages en/of maximumbedragen.

 • 3.

  Bij de bepaling van de subsidie mag tot de investeringskosten worden gerekend de vooraf door het college goed te keuren eigen inbreng, ten bedrage van EUR 10,00 per manuur.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen bij subsidieverlening

Artikel 11 Vervallen aanspraak op subsidie

 • 1.

  De aanspraak op subsidie vervalt, wanneer niet binnen 12 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na bekendmaking van de subsidieverlening, met de werkzaamheden waarvoor subsidie is toegekend is gestart.

 • 2.

  De aanspraak op subsidie vervalt, wanneer de werkzaamheden waarvoor subsidie is toegekend niet binnen 24 maanden zijn afgerond, te rekenen vanaf de eerste dag na bekendmaking van subsidieverlening.

 • 3.

  De aanspraak op subsidie vervalt niet wanneer:

  • a.

   de overschrijding van de termijn als genoemd in de leden 1 en/of 2 veroorzaakt wordt door bijzondere omstandigheden, die niet aan subsidieontvanger toe te rekenen zijn;

  • b.

   subsidieontvanger uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de in de leden 1 en/of 2 genoemde termijn een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot verlenging van de termijn bij het college heeft ingediend; en

  • c.

   het college dit verzoek inwilligt.

 • 4.

  Het college beslist binnen 4 weken op een verzoek tot verlenging van de termijn als genoemd in het derde lid. Wanneer het verzoek tot verlenging van de termijn wordt ingewilligd, wordt in het besluit aangegeven tot welke datum de termijn als bedoeld in het eerste en/of twee lid wordt verlengd. Met de bouwwerkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag zonder voorafgaande toestemming van het college (in het kader van het subsidietraject) niet reeds een aanvang zijn of worden gemaakt, voordat er een beslissing is genomen op het verzoek tot verlening van een subsidie.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 12a. Hardheidsclausule

Voor aanvragen ingekomen op of na 20 april 2012 kan het college in bijzondere gevallen gemotiveerd een of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten en/of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger afgezet tegen het belang dat met het betreffende artikel of de betreffende artikelen wordt gediend leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13

De deelverordening “deelverordening investeringssubsidies sociaal culturele danwel sportaccommodaties” (vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2004) wordt ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening investeringskosten in sociaal-culturele- en sportaccommodaties 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2011.

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

De griffier, de voorzitter,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans