Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011
CiteertitelSubsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201125-07-2015Onbekend

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 24 mei 2011, nummer 43406;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Subsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  jeugd- en jongerenorganisatie: een vereniging of stichting, die zich uitsluitend richt tot de doelgroep van jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en die met het oog op die doelgroep activiteiten organiseert op het gebied van recreatie, educatie en/of zorg;

 • b.

  activiteitenprogramma: complete en precieze omschrijving van het samenstel van activiteiten dat een jeugd- en jongerenorganisatie zal organiseren in het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd; het activiteitenprogramma bevat tevens een opgave per activiteit van het aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar dat naar realiter verwacht mag worden aan die activiteit zal deelnemen; het activiteitenprogramma bevat tevens een reële begroting.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit de reguliere activiteiten van een jeugd- en jongerenorganisatie, die in een jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd daadwerkelijk op basis van een activiteitenprogramma worden uitgevoerd.

Artikel 4 Soort subsidie

Aan een aanvrager kan voor zover het deze verordening betreft uitsluitend een jaarlijkse subsidie, niet zijnde een budgetsubsidie verstrekt worden. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in het eerste lid gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Aanvrager is een niet aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut verbonden:

  • a.

   vereniging met ten minste 10 leden in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Echt-Susteren;

  • b.

   stichting, die minimaal 10 maal per jaar een activiteit organiseert op het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren, welke activiteit gericht is op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in het derde lid aanhef en onder a. afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

 • 5.

  Aanvrager bestaat op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden.

Artikel 6 Aanvullende eisen voor een aanvraag

 • 1.

  Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager:

  • a.

   met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

  • b.

   een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Voor zover aanvrager een stichting is, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan kan worden vastgesteld hoeveel afzonderlijke activiteiten - die uitsluitend gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit de gemeente Echt-Susteren - zij organiseert in het jaar/de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Voor zover aanvrager een accommodatie in eigendom heeft, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse vaste lasten daarvan bedragen.

 • 4.

  Voor zover aanvrager een accommodatie huurt, legt zij objectieve gegevens over op grond waarvan vastgesteld kan worden hoeveel de jaarlijkse lasten daarvan bedragen.

 • 5.

  Aanvrager legt een activiteitenprogramma over.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 7 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Het voor het deelterrein van deze verordening beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit de artikelen 8 en 9 van deze verordening.

 • 2.

  Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

Artikel 8 Subsidiebedrag organisaties Kindervakantiewerk

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor een jeugd- en jongerenorganisatie, waarvan de activiteit zich beperkt tot een activiteitenaanbod voor de basisschooljeugd tijdens de schoolvakanties, wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   een vast bedrag per organisatie per jaar van EUR 1.250,00;

  • b.

   een bedrag van EUR 2,50 per jaar per leerling die aan de activiteit deelneemt, woonachtig is in de gemeente Echt-Susteren en op 1 augustus van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt nog niet de leeftijd van 13 jaren heeft bereikt.

 • 2.

  Onder activiteit als genoemd in het voorgaande lid wordt uitsluitend verstaan het samenstel van alle afzonderlijke activiteiten gedurende de vakantieperiode(s).

 • 3.

  Een jeugd- en jongerenorganisatie als genoemd in het eerste lid kan op basis van deze verordening niet op enig ander subsidiebedrag aanspraak maken.

Artikel 9 Subsidiebedrag overige organisaties

Het subsidiebedrag voor een jeugd- en jongerenorganisatie, niet zijnde een jeugd- en jongerenorganisatie als genoemd in artikel 8, wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  een basissubsidie van EUR 500,00;

 • b.

  indien aanvrager een accommodatie in eigendom heeft: een bedrag ter grootte van 50% van de daarmee gepaard gaande vaste lasten op jaarbasis, zulks tot een maximum bijdrage van EUR 2.500,00 per jaar;

 • c.

  indien aanvrager een accommodatie huurt: een bedrag ter grootte van 50% van de daarmee gepaard gaande lasten op jaarbasis, zulks tot een maximum van EUR 1.250,00 per jaar.

 • d.

  een naar oordeel van het college redelijke bijdrage in de activiteitenkosten (zie begroting) van de activiteit die onderdeel uitmaakt van het activiteitenprogramma, zulks tot een maximum bijdrage van 50% van de tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging gerekende exploitatie-uitgaven per jaar.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Intrekking

De “deelverordening subsidiëring jeugd- en jongerenwerk 2008” wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening jeugd- en jongerenorganisaties Echt-Susteren 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2011.

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

De griffier, de voorzitter,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans.