Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011
CiteertitelSubsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201125-07-2015Onbekend

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 24 mei 2011, nummer 43406;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Subsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vrouwenorganisatie: een vereniging van vrouwen, voor vrouwen, gericht op het in eigen verband opzetten en uitvoeren van emancipatie-, educatieve - en recreatieve activiteiten;

 • b.

  emancipatieactiviteiten: activiteiten die tot doel hebben:

  • -

   inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van het traditionele rolpatroon; en/of

  • -

   het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van vrouwen als groep en als individu; en/of

  • -

   verandering te brengen in de maatschappelijke verschijnselen die (mede) oorzaak kunnen zijn van belemmering voor en achterstanden van vrouwen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit de reguliere activiteiten van een vrouwenorganisatie.

Artikel 4 Soort subsidie

Aan een aanvrager kan voor zover het deze verordening betreft uitsluitend een jaarlijkse subsidie, niet zijnde een budgetsubsidie, verstrekt worden. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in het eerste lid gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Aanvrager is een niet aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut verbonden vereniging met ten minste 10 leden die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Echt-Susteren.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in het derde lid afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

 • 5.

  Aanvrager bestaat op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden.

Artikel 6 Aanvullende eisen voor een aanvraag

 • 1.

  Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager:

  • a.

   met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

  • b.

   een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Aanvrager legt bij de op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren voorgeschreven begroting objectieve gegevens over, op basis waarvan de kosten op jaarbasis kunnen worden vastgesteld, verbonden aan de (organisatie van) de in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te organiseren emancipatieactiviteiten.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 7 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Het voor het deelterrein van deze verordening beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit artikel 8 van deze verordening.

 • 2.

  Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

Artikel 8 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor een vrouwenorganisatie wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  wanneer de vereniging minder dan 20 leden heeft die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren: een basisbedrag van EUR 150,00;

 • b.

  wanneer de vereniging ten minste 20 leden heeft die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren: een basisbedrag van EUR 300,00;

 • c.

  een bedrag van EUR 4,00 per jaar per lid dat is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren;

 • d.

  de helft van de kosten verbonden aan de (organisatie van) de in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te organiseren emancipatieactiviteiten, tot een maximum van EUR 1.000,00 per vrouwenorganisatie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Intrekking

De “deelverordening subsidiëring vrouwenverenigingen 2008” wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening vrouwenorganisaties Echt-Susteren 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2011.

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

De griffier, de voorzitter,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans