Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012
CiteertitelSubsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201231-07-2015Onbekend

26-04-2012

't Waekblaad, 14-6-2012

128192

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 13 maart 2012, nummer 128192

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

 

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Subsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Echt-Susteren;

 • b.

  evenement: belangwekkende, openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis, doelbewust georganiseerd en gericht op een relatief groot publiek en/of van aanwijsbaar belang voor de leefbaarheid in de gemeente Echt-Susteren en die als zodanig door het college van burgemeester en wethouders erkend zijn;

 • c.

  buurt- en wijkevenementen: deze evenementen worden in het kader van deze verordening gelimiteerd tot de intocht van St. Nicolaas en de viering van St. Maarten;

 • d.

  lokale c.q. regionale evenementen: evenementen die gericht zijn op de leefbaarheid in de gemeente Echt-Susteren en zich richten op de gemeente Echt-Susteren dan wel op de regio Midden-Limburg en een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van één of meer gemeentelijke beleidsdoelstellingen;

 • e.

  grote evenementen: evenementen die een uitstraling hebben over de grenzen van de regio Midden-Limburg heen. Dergelijke evenementen moeten passen binnen één of meer gemeentelijke beleidsdoelstellingen, dienen een bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van de gemeente Echt-Susteren en dienen expliciet als zodanig door de raad te worden erkend.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1.

  De activiteiten die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komen bestaan uit het organiseren en laten plaatsvinden van evenementen zoals bedoeld in deze verordening en die niet in aanmerking komen voor subsidiëring op grond van enige andere subsidieverordening van de gemeente Echt-Susteren. De navolgende evenementen worden daarbij onderscheiden:

  • A.

   buurt- en wijkevenementen;

  • B.

   lokale c.q. regionale evenementen;

  • C.

   grote evenementen.

 • 2.

  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen betreffende het gestelde in dit artikel.

Artikel 4 Soort subsidie

Aan een aanvrager kunnen voor zover het deze verordening betreft alleen jaarlijkse (voor reguliere activiteiten) of éénmalige (voor incidentele niet reguliere activiteiten) subsidies worden verstrekt. Voor het verstrekken van budgetsubsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Echt-Susteren, die een evenement als bedoeld in deze verordening organiseert of laat plaatsvinden.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in het eerste lid gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Aanvrager is niet aan een private onderneming verbonden en heeft geen commerciële doelstelling.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in het derde lid afwijken.

Artikel 6 Aanvullende eisen aan de aanvraag

De aanvrager overlegt een beschrijving van de activiteit, een draaiboek en een begroting. De beschrijving geeft, al dan niet in combinatie met het draaiboek, in ieder geval inzicht in aard en publieksbereik van de activiteit.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 7 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Voor subsidies als bedoeld in artikel 3 onder A en B gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   Voor de éénmalige en de jaarlijkse subsidies op grond van deze verordening worden afzonderlijke subsidieplafonds vastgesteld. De subsidies worden binnen subsidieplafonds verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit artikel 8 van deze verordening.

  • b.

   Aanvragen voor éénmalige subsidies worden door het college behandeld in volgorde van binnenkomst. Als moment van binnenkomst geldt het moment dat de aanvraag ontvankelijk is. Zodra en voor zover het geldende subsidieplafond is bereikt, worden aanvragen geweigerd.

  • c.

   Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond voor jaarlijkse subsidies geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Voor subsidies als bedoeld in artikel 3 onder C gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   In afwijking van de ASV wordt voor dit onderdeel van de verordening geen subsidieplafond vastgesteld.

  • b.

   In plaats van het subsidieplafond als genoemd in het voorgaande lid stelt de raad zo vaak als zij dit wenselijk acht een budget vast dat beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van dit onderdeel van deze verordening.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  Subsidiebedragen

  Voor de buurt- en wijkevenementen zoals bedoeld in artikel 3 onder A bedraagt het subsidiebedrag EUR 250,00.

   

  Voor de lokale c.q. regionale evenementen zoals bedoeld in artikel 3 onder B bedraagt het subsidiebedrag EUR 350,00 indien het evenement voldoet aan maximaal 2 van de in lid 2 genoemde criteria. Voor ieder extra criterium waaraan het evenement voldoet wordt het subsidiebedrag met EUR 50,00 verhoogd.

   

  Voor de grote evenementen zoals bedoeld in artikel 3 onder C vindt subsidiëring plaats op basis van de in te dienen begroting tot een maximum van 50% van de totale door het college goedgekeurde kosten.

 • 2.

  Criteria voor evenementen onder B

  a. het evenement voldoet aan meer dan één gemeentelijke beleidsdoelstelling.

  b. het evenement draagt significant bij aan de profilering van de gemeente.

  c. het evenement kent een (verwacht) publieksbereik van meer dan 500 toeschouwers.

  d. het evenement is origineel of uniek voor de gemeente.

  e. het evenement kent een bijzonder doel of doelstelling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is voor het eerst van toepassing op aanvragen voor evenementen die in 2013 plaatsvinden.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening evenementen Echt-Susteren 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 april 2012.

 

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

 

De griffier, de voorzitter,

 

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC, Drs. J.W.M.M.J. Hessels