Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012
CiteertitelSubsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling kerncontactgroepen Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201231-07-2015Onbekend

26-04-2012

't Waekblaad, 14-6-2012

128192

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 13 maart 2012, nummer 128192;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

 

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Subsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Echt-Susteren;

 • b.

  kerncontactgroep: een vereniging of stichting die als intermediair fungeert tussen de bevolking uit een kern en het gemeentebestuur. De kerncontactgroep kan ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over zaken die in een kern spelen, mits deze geen individuele belangen betreffen. De kerncontactgroep kan door het gemeentebestuur om advies gevraagd worden over ontwikkelingen en activiteiten die in een kern plaatsvinden en geeft binnen twee maanden na ontvangst een reactie op de adviesaanvraag. Het gemeentebestuur neemt kennis van de adviezen van de kerncontactgroep en weegt deze mee in de besluitvorming over de betreffende aangelegenheid;

 • c.

  kern: de gemeente Echt-Susteren kent uitsluitend de volgende kernen; Echt, Susteren, Nieuwstadt, Dieteren, Roosteren, Pey, Sint Joost, Maria Hoop en Koningsbosch.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit de reguliere activiteiten van een kerncontactgroep.

Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de subsidiabele activiteiten, uiteraard indien en voor zover de Awb zich daartegen niet verzet.

Artikel 4 Soort subsidie

Aan een aanvrager kan voor zover het deze verordening betreft uitsluitend een jaarlijkse subsidie, niet zijnde een budgetsubsidie, verstrekt worden. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in het eerste lid gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Aanvrager is een niet aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut verbonden vereniging of stichting met ten minste 5 bestuursleden die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Echt-Susteren.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in het derde lid afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

 • 5.

  Aanvrager bestaat op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 6 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Het voor het deelterrein van deze verordening beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit artikel 7 van deze verordening.

 • 2.

  Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 3.

  Indien in één kern meerdere kerncontactgroepen tot stand komen kan het college besluiten het subsidiebedrag over meerdere kerncontactgroepen te verdelen. Het college zal niet besluiten tot een dergelijke verdeling alvorens eerst de tot op dat moment gesubsidieerde kerncontactgroep in de betreffende kern te consulteren. Het maximum bedrag van EUR 750,00 per kern wordt niet overschreden.

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor de kerncontactgroepen bedraagt EUR 750,00 per jaar per kern, hetgeen op grond van artikel 6 lid 3 aan één of meerdere kerncontactgroepen kan worden toebedeeld.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is voor het eerst van toepassing op aanvragen voor activiteiten die in 2013 plaatsvinden.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening kerncontactgroepen Echt-Susteren 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 april 2012.

 

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

 

De griffier, de burgemeester,

 

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC, Drs. J.W.M.M.J. Hessels