Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Deelverordening regelende de subsidiëring van de informele zorginstellingen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening regelende de subsidiëring van de informele zorginstellingen.
CiteertitelDeelverordening subsidiëring informele zorginstellingen gemeente Echt-Susteren 2008.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening 2008, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201129-07-2011intrekking

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406
04-03-201129-07-2011Onbekend

20-12-2007

't Waekblaad, 3-3-2011

Geen

Tekst van de regeling

De Raad van de gemeente Echt-Susteren;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. nr.

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2008 van de gemeente Echt-Susteren;

Besluit:

vast te stellen de navolgende deelverordening regelende de subsidiëring van de informele zorginstellingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder informele zorg, materiële dan wel immateriële zorg ten behoeve van ouderen, zieken, gehandicapten, dan wel in financieel opzicht minder bedeelden.

Artikel 2 Reikwijdte

Voor subsidiëring krachtens deze verordening komen in aanmerking:

 • 1

  plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem,

 • 2

  de Vincentiusverenigingen,

 • 3

  de ANGO, afd. Echt,

 • 4

  de GOES, afd. Echt, voorheen GON,

 • 5

  de Vereniging voor Reumapatiënten afd. Echt,de Rode Kruis, afd Echt,Stichting Ziekendag Groot-Susteren,

 • 6

  eventuele door Burgemeester en Wethouders te erkennen instellingen voor informele zorgverlening, die met bovenstaande verenigingen kunnen worden gelijkgesteld.

Artikel 3 Algemene voorwaarden

De organisaties genoemd in artikel 2 moeten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Gemeente Echt-Susteren 2008.

Artikel 4 Specifieke voorwaarden

 • De krachtens deze verordening te subsidiëren verenigingen moeten:

   

  a) Minimaal 20 leden hebben, die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren.

  b) Wanneer de organisatie formeel geen leden kent, kunnen er door Burgemeester en Wethouders met de betreffende organisatie schriftelijk afspraken gemaakt worden omtrent een minimale deelname aan de activiteiten van de organisatie om voor subsidie in aanmerking te komen.

  c) Voor zover van toepassing wordt ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden door de organisaties een ledenlijst verstrekt, die de naw gegevens en de geboortedatum van de leden bevat naar de stand van zaken per 31 december voorafgaand aan het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd.

  d) De organisatie wordt geacht deze ledenlijst te verstrekken met toestemming van de betreffende leden.

  e) Voor zover de organisatie op grond van privacy-overwegingen niet in staat is een ledenlijst te verstrekken dient men andere gegevens te verstrekken op grond waarvan het aantal subsidiabele leden van de organisatie kan worden vastgesteld.

  f) Indien de organisatie is aangesloten bij een overkoepelend orgaan of bond wordt voor wat betreft de vaststelling van het ledenaantal uitgegaan van de aan deze overkoepelende organisatie voor het subsidiejaar overgelegde ledenlijst, welke door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van het bestuur van de overkoepelende organisatie wordt gemerkt.

  g) De waarmerking dient te bestaan uit een op de ledenlijst aangebrachte stempel van de organisatie, met dagtekening en een paraaf van de door de bond gemachtigde waarmerker. De naam en de functie van de waarmerker van de bond moet op de voorzijde van het formulier worden vermeld. Van de waarmerking door de bond dient het originele exemplaar bij de gemeente te worden ingediend.

  h) Indien een overkoepelende organisatie schriftelijk en met redenen omkleed aangeeft geen waarmerking van de ledenlijst te verstrekken, kunnen Burgemeester en Wethouders beslissen genoegen te nemen met een ledenlijst, die gewaarmerkt is door de kascontrolecommissie.

  i) Voor zover geen aansluiting bij een overkoepelend orgaan of bond aan de orde is, wordt de te overleggen ledenlijst gewaarmerkt door de leden van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit niet-bestuursleden en de waarmerking bestaat uit een verklaring van controle op de ledenlijst vermeld, voorzien van de datum, de handtekening van de waarmerkers en de naw gegevens van deze personen.

  j) Op l januari van het jaar waarin voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd minimaal 6 maanden bestaan.

  k) Van de instellingen genoemd in artikel 1 onder 3 t/m 6 wordt verwacht dat zij hun activiteiten zullen openstellen voor leden van de doelgroep uit de voormalige gemeente Susteren.

  l) Van nieuwe subsidieaanvragers, die een zelfde doelgroep kennen als de instellingen genoemd onder artikel 1, sub 3 t/m 6 wordt verwacht dat zij een fusie aangaan met de reeds bestaande instellingen voornoemd. Het niet aangaan van een dergelijke fusie is reden om subsidie op grond van deze verordening te weigeren.

Artikel 4.1. Kernenbeleid

Burgemeester en Wethouders kunnen van het bepaalde in artikel 3 onder a ontheffing verlenen, dan wel genoegen nemen met een lager aantal leden indien de vereniging is gevestigd in een van de kernen van de gemeente niet zijnde de hoofdkernen Echt, Susteren of groot Pey. In voorkomend geval zullen Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

 • 1.

  De grondslagen voor het berekenen van de subsidie zijn:

  a) Een basissubsidie van €360, -- per jaar voor de plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem de St.Vincentiusverenigingen en de stichting Ziekendag Groot Susteren.

  b) Voor de hierna genoemde informele zorginstellingen zijnde de ANIB, afd. Echt, de GOES, afd. Echt en de Vereniging voor Reumapatiënten, afd. Echt en daarmee door Burgemeester en Wethouders gelijk te stellen instellingen:

  sub 1. Een basissubsidie van €1500, --per vereniging per jaar en

  sub 2. Een bedrag van €4,50 per jaar per lid van de vereniging, dat is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren.

  c) Voor de afd. Echt van het Rode Kruis een basissubsidie van €360, --en een bedrag van €1,50 per colonnelid ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  De subsidie bedraagt in de regel nimmer meer dan 50% van de door Burgemeester en Wethouders tot het normale uitgavenpatroon van de vereniging beschouwde exploitatieuitgaven in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslissen Burgemeester en Wethouders en/of treffen zij de nodige voorzieningen.

 • 2.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als deelverordening subsidiëring informele zorginstellingen gemeente Echt-Susteren 2008.

   

  Zij treedt in werking op 1 januari 2008 en vervangt de deelverordening voor de informele zorginstellingen 2005.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2007

De Raad voornoemd,

De Raadsgriffier, De Burgemeester,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, Mr. E. Schaftenaar.