Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2011
CiteertitelVerordening algemene begraafplaatsen Echt-Susteren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1, sub a
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, sub b
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201125-11-2011intrekking

10-11-2011

't Waekblaad, 24-11-2011

77795
17-12-201025-11-2011Onbekend

13-12-2010

't Waekblaad, 16-12-2010

18212

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 9 november 2010 en nummer 18212;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de verordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen Echt-Susteren, gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt;

 • b.

  eigen graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijke persoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven of begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en het bijgezet houden van een asbus;

 • c.

  enkel graf: de grafruimte bestemd voor de begraving van één lijk;

 • d.

  dubbel graf: de grafruimte bestemd voor de begraving van twee lijken naast elkaar;

 • e.

  huurnis: een nis in een urnenmuur ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin maximaal twee asbussen te doen bijzetten;

 • f.

  eigen urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • i.

  eigenaar van een graf, huurnis of urnengraf: de persoon aan wie uitsluitend recht om te begraven c.q. bij te zetten in een bepaalde grafruimte voor bepaalde tijd is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in Echt-Susteren wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik der algemene begraafplaats, gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek van de voormalige gemeente Echt, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening algemene begraafplaatsen Echt-Susteren 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 13 december 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans.

Bijlage Tarieventabel 2011

Tabel behorende bij de “Verordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren 2011 gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstad”.

 

Artikel 1 Verlenen van rechten                                                          

 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf    

       wordt geheven voor een periode van 20 jaar

       - enkel graf                                 €    732,25

       - dubbel graf                                € 1.001,25                    

 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen

       Urnengraf wordt geheven

       - voor een periode van 20 jaar        €    732,25             

 

1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1

       met 10 jaar wordt geheven

       - voor een enkel graf                      €    366,05

       - voor een dubbel graf                     €    500,55

 

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2

met 10 jaren wordt geheven                     €   366,05

 

 Artikel 2 Begraven

 

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon

van 12 jaar of ouder wordt geheven           €  387,05             

 

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind

beneden 12 jaar wordt geheven                  € 192,60             

 

2.3 Voor het begraven van een kind beneden 1 jaar

of doodgeboren                                          €   94,55              

 

2.4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht

- bedoeld in 2.1 verhoogd met                       €  405,05

- bedoeld in 2.2 verhoogd met                       €  237,45

 

2.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren gelegen

buiten de uren van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Artikel 3 Bijzetten van asbussen en verstrooien van as

 

3.1 Voor het bijzetten op maandag t/m vrijdag van

10.00 uur tot 16.00 uur van ene asbus wordt geheven     €  387,05            

 

3.2 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats op

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt per

asbus geheven                                                               €   84,--             

 

3.3Voor het plaatsen van een gedenkplaatje bij asverstrooiing                                       €  80,--      

  

 Artikel 4 Grafbedekking

 

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het

plaatsen van een grafmonument                                          €   70,--

                                                                                                       

4.1.2 Het recht voor het plaatsen van een afdekplaat op een nis

in de urenmuur (algemene begraafplaats Annahof Gebroek)    € 390,60

 

Artikel 5 Lijkschouwing

 

5.1. Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke

lijkschouwer wordt geheven                                                                             € 129,60

 

 

 Artikel 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven

 

6.1 Voor het inschrijven en overboeken van een eigen graf en eigen

urnengraf in een daartoe bestemd register wordt geheven           €    3,40                   

 

Artikel 7 Opgraven, ruimen

 

7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven            

€ 725,25                

 

7.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in

hetzelfde graf wordt geheven                                                                      € 387,05 

 

7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander

graf wordt geheven  

 € 387,05

              

7.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus

wordt geheven   

 € 725,25        

 

7.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende

wordt geheven                                                                                 

€ 302,35

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010.

 

De raad voornoemd,

 

 

De griffier,                                                   De voorzitter,

 

 

 

mr. M.M.W.H.Y. Hermans                         D.A.M. Akkermans